ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان …

(ساعتچی، ۱۳۷۹)

شاخص های جسمی تغییرات رفتاری عملکرد شخصی
۱- انواع سردردها
۲- اختلال در خواب
۳- کاهش وزن
۴- اختلال های معدی-روده ای
۵- فرسودگی و خستگی
۱-تحریک پذیری فزاینده
۲-تغییرات خلقی
۳-کاهش تحمل ظرفیت برای ناکامی
۴-افزایش سوء ظن به دیگران
۵-آمادگی بیشتر برای قبول خطر
۶-تلاش برای خود درمانی (با داروها و مواد مخدر)
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

۱-کاهش کارآمدی (صرف زمان زیاد برای انجام دادن یک کار که در عین حال با بهره وری ناچیز همراه است)
۲-کاهش علاقه نسبت به کار
۳-کاهش ظرفیت برای حفظ عملکرد اثربخش در مواردی که فرد تحت فشار روانی قرار گرفته است.
۴- انعطاف پذیری فزاینده فکری (تفکر بسته و نیز قابل انعطاف)

۲-۲-۸- مراحل شکل گیری فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی یک باره به وجود نمی آید. بلکه در پنج مرحله شکل می گیرد که عبارتند از:
۲-۲-۸-۱- مرحله ماه عسل
زمانی است که فرد در جایی استخدام می شود و با شور و شعف خاصی کار خود را شروع می کند. ممکن است زودتر از وقت معمول سر کار حاضر شود و دیرتر هم محیط کار را ترک کند. شروع به کار، ذخایر و انرژی فرد را خرج می کند. اگر تقویت، تحسین، تشویق و رضایت به دنبال کار نباشد، کاهش انرژی آغاز می شود و فرد بدون آنکه خودش متوجه باشد به تدریج از انرژی جسمی و روانی تهی می شود (رسولی، ۱۳۹۱).
۲-۲-۸-۲- عدم انرژی
عدم انرژی مرحله ای است که فرد احساس کم آوردن انرژی می کند و نارضایتی شغلی و خستگی شروع می شود و فرد سعی می کند از طریق پناه بردن به مصرف سیگار، مواد مخدر، مشروب، انجام دادن خریدهای تفننی و خوابیدن زیاد به نوعی خود را فریب دهد (چاپرا[۱۰۱]، ۲۰۰۱؛ به نقل از رسولی، ۱۳۹۱).
۲-۲-۸-۳- آغاز نشانه های مزمن فرسودگی
در این مرحله احساس خستگی مزمن، سردردهای دوره ای، ترش کردن معده، خشم و افسردگی شدید، شدت پیدا می کنند (دمیر[۱۰۲] و همکاران، ۲۰۰۳؛ به نقل از رسولی، ۱۳۹۱).
۲-۲-۸-۴- بحران
در این مرحله، بدبینی عمیق، شک به توانایی های شخصی، حساس بودن به بیماری های جسمی ناشی از درماندگی و ناامیدی و بروز ذهنیت فرار و پاسخ گریز از مشکلات ایجاد می شود (محمودی و همکاران، ۱۳۸۵؛ به نقل از رسولی، ۱۳۹۱).
۲-۲-۸-۵- مرحله به بن بست رسیدن
یعنی فرد، مستعد خطر از دست دادن شغل می شود. با مرجع، همکاران و مدیر در محل کار درگیر می شود. در خانه نیز با همسر و فرزندان خود برخوردهای مکرری نشان می دهد (ادواردز[۱۰۳] و همکاران، ۲۰۰۰؛ به نقل از رسولی، ۱۳۹۱).