ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در …

AI (Artificial Intelligence) concept.

تعیین نقش جنسیت در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان
تعیین نقش جنسیت در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان
تعیین نقش سطح تحصیلات در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان
تعیین نقش سطح تحصیلات در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان
تعیین نقش سابقه کار در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان
تعیین نقش سابقه کار در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان
تعیین نقش وضعیت تأهل در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان
تعیین نقش وضعیت تأهل در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان
تعیین رابطه میان مؤلفه های معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان
تعیین رابطه میان مؤلفه های معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان
تعیین رابطه میان جنسیت با فرسودگی شغلی معلمان
تعیین رابطه میان جنسیت با رضایت شغلی معلمان
تعیین رابطه میان سطح تحصیلات با فرسودگی شغلی معلمان
تعیین رابطه میان سطح تحصیلات با رضایت شغلی معلمان
تعیین رابطه میان سابقه کار با فرسودگی شغلی معلمان
تعیین رابطه میان سابقه کار با رضایت شغلی معلمان
تعیین رابطه میان وضعیت تأهل با فرسودگی شغلی معلمان
تعیین رابطه میان وضعیت تأهل با رضایت شغلی معلمان
۱-۶- سؤالات تحقیق
۱-۶-۱- سؤالات اصلی
آیا معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معناداری دارد؟
آیا معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معناداری دارد؟
۱-۶-۲- سؤالات فرعی
وضعیت میزان معنویت محیط کار معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه ۱ شهرستان کرمان چگونه است؟
وضعیت میزان فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه ۱ شهرستان کرمان چگونه است؟
وضعیت میزان رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه ۱ شهرستان کرمان چگونه است؟
وضعیت میزان بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه ۱ شهرستان کرمان چگونه است؟
وضعیت میزان بعد فردی-پرورش روح معنویت محیط کار معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه ۱ شهرستان کرمان چگونه است؟
وضعیت میزان بعد گروهی معنویت محیط کار معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه ۱ شهرستان کرمان چگونه است؟
وضعیت میزان بعد سازمانی معنویت محیط کار معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه ۱ شهرستان کرمان چگونه است؟
وضعیت میزان خستگی عاطفی معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه ۱ شهرستان کرمان چگونه است؟
وضعیت میزان مسخ شخصیت معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه ۱ شهرستان کرمان چگونه است؟
وضعیت میزان فقدان موفقیت شخصی معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه ۱ شهرستان کرمان چگونه است؟
آیا بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری دارد؟
آیا بعد فردی-پرورش روح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری دارد؟
آیا بعد گروهی معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری دارد؟
آیا بعد سازمانی معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری دارد؟
آیا معنویت محیط کار با خستگی عاطفی معلمان رابطه معناداری دارد؟
آیا معنویت محیط کار با مسخ شخصیت معلمان رابطه معناداری دارد؟