دسترسی متن کامل – ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان مقطع …

همکاران: اندازه گیری و کیفیت ارتباطات منقابل شخصی در گروه، نقش مهمی در خشنودی کارکنان دارد. هر چه گروه کاری بزرگتر باشد، رضایت شغلی نیز کاهش می یابد. زیرا ارتباطات متقابل شخصی ضعیف تر شده و احساس همبستگی کم رنگ تر و نهایتاً شناخت تمامی افراد مشکل می شود. همچنین گروه کاری به عنوان یک اجتماع، سیستم حمایتی-احساسی و روحیه ای برای کارکنان محسوب می شود. اگر افراد در گروه دارای ویزگی های اجتماعی مشابه (نگرش ها و باورهای مشابه) باشند، جوی به وجود می آید که در سایه آن رضایت شغلی فراهم می گردد، زیرا افراد دوست دارند که از فرصت کافی برای برخورد و صحبت کردن با سایر افراد در محیط کار برخوردار باشند و عموماً از مشاغلی که مستلزم کناره گیری و جدایی از سایرین است بیزارند. اغلب افراد مسائل و مشکلات خویش را با همکارانشان در میان گذاشته و آنها را مایه راحتی و آرامش خاطر خویش می دانند (فلدمن و آرنولد، ۱۹۹۹).
۲-۳-۷-۲- پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (ام اس کیو)[۱۱۹]
دیگر مقیاس پرطرفدار رضایت شغلی، پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا است. این مقیاس دو فرم دارد، یک نسخه بلند صد مؤلفه ای و یک نسخه کوتاه بیست مؤلفه ای. هر دو نسخه مؤلفه هایی دارند که درباره بیست جنبه رضایت شغلی سؤال می کنند. فرم کوتاه برای ارزیابی رضایت کلی یا رضایت درونی و بیرونی مورد استفاده قرار می گیرد. رضایت درونی به ماهیت خود وظایف شغل و چگونگی احساس فرد درباره کاری که انجام می دهد، اشاره دارد. رضایت بیرونی به سایر جنبه های شغل مربوط می شود، مثل مزایای جانبی و دستمزد. رضایت درونی و بیرونی، هر دو ترکیبی از چندین جنبه شغلی هستند. در جدول ۲-۳-۲ بیست دامنه MSQ نشان داده شده اند. هر مؤلفه، توصیف کننده یک جنبه از شغل است (اسپکتور، ترجمه محمدی، ۱۳۸۷).
جدول ۲-۳- ۲- حوزه هایی از پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا
(اسپکتور، ترجمه محمدی، ۱۳۸۷)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
حوزه هایی از پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا
فعالیت
استقلال
تنوع
جایگاه اجتماعی
سرپرستی (روابط انسانی)
سرپرستی (روش ها)
ارزش های اخلاقی
امنیت
خدمات اجتماعی
اختیار