منابع مقالات علمی : ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در …

کار پرمخاطره ذهنی که فرد می تواند با موفقیت با آن سازگار شود (موفقیت در سازگاری با کار).
علاقه فردی به خود شغل که هر قدر علاقه فرد به شغل بیشتر باشد میزان رضایت او بیشتر خواهد بود.
کاری که از نظر جسمانی بیش از حد خسته کننده نباشد (هر قدر بیشتر خسته شود، رضایتش کمتر خواهد بود و هر قدر کمتر خسته شود میزان رضایتش بیشتر خواهد بود).
پاداش برای عملکرد، منصفانه، آموزنده و منطبق با خواست فرد باشد.
شرایط کار که با نیازهای فیزیکی سازگار باشد و به اهداف شغلی کمک کند.
احساس احترام به نفس از سوی شاغل؛ او هر قدر از سوی دیگران نسبت به خود بیشتر احساس احترام کند، میزان رضایتش بیشتر خواهد بود.
عواملی که در محیط کار، نیاز به ارزش های شغلی را تسهیل می کند؛ از قبیل افزایش حقوق و ترفیع (میردریکوندی، ۱۳۸۸).
۲-۳-۱۱- علل عدم رضایت شغلی
برای عدم موفقیت و نارضایتی حرفه ای، دلایل زیادی وجود دارد که از جمله موارد زیر را می توان ذکر نمود:
عدم وجود استعداد و توانایی لازم برای احراز شغل.
اشتغال به کاری که عُرضه افراد تربیت شده در آن زمینه، بیش از تقاضای بازار کار است.
اشتغال به کاری که افراد از آموخته های قبلی خود در آن کار، استفاده نمی نمایند.
اشتغال به کاری که با خصوصیات شخصیتی فرد انطباق ندارد.
اشتغال به کاری که پاسخگوی نیازها و رغبت های فرد نیست.
دلایل فوق و عواملی نظیر آن، موجب می شود که فرد در کار خود رضایت شغلی نداشته و با عدم موفقیت مواجه شود. بنابراین بایستی افراد را با خصوصیات شغلی و چگونگی بازار کار و همچنین استعدادها، علائق و خصوصیات شخصیتی وی، آشنا ساخت تا بتواند حرفه ای مناسب بیاید (بختیاری سعید و فلاح، ۱۳۸۳).
۲-۳-۱۲- رضایت شغلی و عملکرد شغلی
بین رضایت شغلی و عملکرد حالات مختلفی بیان شده که به‌شرح زیر است:
۲-۳-۱۲-۱- تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد ضعیف است
دلایل این حالت را می‌توان به‌شرح ذیل بیان کرد:
حفظ عملکرد قبلی
طریقه سازماندهی کارها
وجود ارتباط غیر مستقیم
۲-۳-۱۲-۲- رضایت شغلی غیرمستقیم منجر به عملکرد بهتر می شود
نتایج مطالعه‌ای که توسط میلر و مانک[۱۲۴] انجام گرفت و طی آن تأثیر مشارکت افراد در تصمیم‌گیری بر روی رضایت شغلی بررسی شد،نتایج نشان‌ می‌دهد که ایجاد فرصتهایی برای مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری،منجر به‌ افزایش رضایت شغلی می‌شود و آن نیز به‌نوبه خود در بهبود عملکرد،تسهیل‌ ایجاد می‌کند.
۲-۳-۱۲-۳- عملکرد بهتر، منجر به افزایش رضایت شغلی می گردد
یک مدرک وجود دارد که نشان می‌دهد عملکرد شغلی، منجر به رضایت‌ شغلی می‌شود و نه برعکس. عملکرد، منجر به رضایت شغلی می‌شود و پاداش، یک نقش عمده را در این ارتباط ایجاد می‌کند، یعنی کارمندانی که عملکرد خوب دارند،هم پاداش‌ درونی و هم پاداش برونی دریافت خواهند کرد و اگر کارمند تصور کند که این‌ پاداش عادلانه است، رضایت شغلی در او افزایش می‌یابد.
۲-۳-۱۲-۴- بین رضایت شغلی و عملکرد رابطه متقابل وجود دارد
در الگوی دیگر، نتیجه عملکرد بهتر، منجر به افزایش پاداش(اقتصادی، اجتماعی و روانی) می‌گردد. اگر این پاداشها عادلانه دیده شوند، باعث افزایش رضایت شغلی‌ می‌گردند، افزایش رضایت شغلی منجر به تعهد سازمانی بالاتر شده و آن نیز به‌ نوبه خود تلاش زیادتر را به‌دنبال خواهد داشت و درنهایت، تلاش بیشتر منجر به عملکرد بهتر می‌شود.
۲-۳-۱۲-۵- عدم رضایت شغلی و عملکرد
تحقیقات نشان می‌دهد کسانی‌که از شغل خود رضایت کمتری دارند، معمولا نرخ بالاتری از ترک خدمت و غیبت را داشته‌اند. علاوه‌بر غیبت و ترک خدمت، عدم رضایت شغلی سبب کاهش جذابیت سازمان می‌شود و برای سازمان، امکان استخدام استعدادهای مطلوب‌ کاهش می‌یابد. لذا، می‌توان گفت که به‌خاطر کاهش توان سازمان در حفظ کارکنان باارزش و عدم توانایی در استخدام افراد شایسته و بلندمدت، عملکرد سازممانی مطلوب نخواهد بود (مجیدی، ۱۳۸۰).
محققانی از جمله ویلارد[۱۲۵] (۲۰۰۵) و میچالوا[۱۲۶] (۲۰۰۲) در تحقیقات خود نشان داده اند که بین عملکرد شغلی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد.
۲-۴- پیشینه تحقیق
۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق
۲-۴-۱-۱- تحقیقات انجام شده در زمینه معنویت در محیط کار در خارج کشور
میلیمن و همکاران (۲۰۰۳) در تحقیقی نشان دادند که بین معنویت در سطح فردی و تمایل به ترک سازمان رابطه منفی وجود دارد.
تیچلر و بیرمن[۱۲۷] (۲۰۰۵) در تحقیقی نشان دادند که معنویت بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار است (صفریان، ۱۳۹۱).
نتایج پژوهش مهتا و جوشی[۱۲۸] (۲۰۱۰) نشان داد که معنویت محیط کار با فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان رابطه معنادار دارد.
نوریدا[۱۲۹] (۲۰۱۱) در پژوهش خود رابطه بین معنویت محیط کار و رفتارهای ضدتولیدی را نشان داد.
نتایج پژوهش پتساوانگا و دوچن[۱۳۰] (۲۰۱۲) حاکی از آن بود که بین معنویت محیط کار و عملکرد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.