ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان مقطع …

Compliance theme with business woman using a tablet computer

چاند و کول[۱۳۱] (۲۰۱۲) در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که معنویت محیط کار با استرس شغلی رابطه منفی معنادار دارد.
۲-۴- ۱-۲- تحقیقات انجام شده در زمینه معنویت در محیط کار در داخل کشور
نتایج تحقیق فرهنگی و همکاران (۱۳۸۵) که به روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است گویای وجود رابطه معنیدار بین معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی میباشد و نتایج آزمون فرضیات فرعی نشان داد که معنویت در محیط کار بر روی ابعاد نوعدوستی و جوانمردی از رفتارهای شهروندی سازمانی بیشترین تأثیر را میگذارد.
رستگار (۱۳۸۵) در تحقیقی نشان داد که میان معنویت و انگیزش کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد.
در تحقیق مقیمی و همکاران (۱۳۸۶) وابستگی دو متغیر معنویت و خلاقیت کارکنان در سطح اطمینان ۹۹% تأیید شد.
مولوی (۱۳۸۷) در تحقیقی نشان داد که بین معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان و تک تک شاخص های معنویت در کار با توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (صفریان، ۱۳۹۱).
محتشمی (۱۳۸۹) در تحقیقی نشان داد که بین میزان معنویت سازمانی و میزان اثربخشی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
نتایج تحقیق رضایی منش و کرمانشاهی (۱۳۸۹) بیان گر این مطلب بود که حضور معنویت در محیط کار بر بهبود تعهد سازمانی مدیران و کارکنان اثرگذار بوده و همچنین حضور معنویت در محیط کار بر بهبود تعهد عاطفی و تعهد هنجاری مدیران و کارکنان فرودگاه اثرگذار بوده، اما بر بهبود تعهد مستمر ایشان اثرگذار نبوده و هیچ گونه رابطه معناداری مشاهده نگردید.
بیک زاده و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیق خود نشان دادند معنویت محیط کاری بر مؤلفه های نوع دوستی، ادب و ملاحظه، و رفتار مدنی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش نواحی پنج گانه شهر تبریز مؤثر است و بر مؤلفه های وجدان و جوانمردی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش نواحی پنج گانه شهر تبریز مؤثر نمی باشد.
مقبل باعرض و هادوی نژاد (۱۳۹۰) در تحقیقی نشان دادند معنویت سازمانی رابطه منفی بین ادراک سیاست سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی را به طور معناداری تعدیل می کند.
در تحقیق نیک پور و همکاران (۱۳۹۰) بین متغیرهای معنادار کار، همبستگی با دیگران و همسویی با ارزش های سازمان و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه معنادار گزارش شده است.
در تحقیق نادی و گل پرور (۱۳۹۰) تمامی یازده خرده مقیاس معنویت با وفاداری دارای رابطه معنادار هستند، ولی رابطه غفلت از تعالی و رشد و موانع معنویت با وفاداری منفی و معنادار بود.
صفریان (۱۳۹۱) در تحقیقی نشان داد که بین معنویت در محیط کار و میزان افسردگی رابطه معنی دار و عکس وجود دارد. همچنین بین معنویت در محیط کار و تمامی مؤلفه های افسردگی نیز رابطه معنی دار و عکس وجود دارد.
شجاعی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی نشان دادند که بین بعد فردی معنویت محل کار در قسمت مفهوم کار با ابعاد وابسته به معنویت و بین واحد کاری معنویت محل کار با ابعاد کلی معنویت هبستگی خطی معنی دار وجود داشت. معنویت مدیران و معنویت محل کار در اکثریت نمونه ها در حد متوسط بوده و بین آنها ارتباط معنی داری برقرار بود.
۲-۴-۱-۳- تحقیقات انجام شده در زمینه فرسودگی شغلی در خارج کشور
گرینبرگ[۱۳۲] (۲۰۰۴) نشان داد که مردان سطح بالاتری از تحلیلرفتگی در مؤلفه مسخ شخصیت تجربه میکنند و تحلیلرفتگی افراد متأهل کمتر از مجردهاست.
ساری[۱۳۳] (۲۰۰۴) در تحقیقی نشان داد معلمانی که سابقه کار بیشتری دارند خستگی عاطفی و مشخ شخصیت آنها بیشتر و همچنین رضایت شغلی کمتری نسبت به همکاران با سابقه کمتر تجربه کرده بودند. البته افراد با سابقه کار بیشتر، موفقیت فردی بیشتری نسبت به دیگران احساس میکردند.
میلز[۱۳۴] (۲۰۱۰) در تحقیقی نشان داد که بین رفتار چالشی و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
آقایی[۱۳۵] و همکاران (۲۰۱۲) در تحقیقی نشان دادند که رابطه منفی و قابل توجهی بین عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی وجود دارد.
گارسیا[۱۳۶] و همکاران (۲۰۱۲) در تحقیق خود نشان دادند که خستگی عاطفی به وسیله دو متغیر حجم کار بیش از حد، و فقدان حمایت عاطفی قابل پیش بینی است. همچنین بدبینی با استفاده از چهار متغیر تعارضات بین فردی، فقدان حمایت اجتماعی، حجم کار بیش از حد، و نوع قرارداد قابل پیش بینی می باشد. کاهش اثربخشی حرفه ای نیز با استفاده از سه متغیر تعارضات بین فردی، فقدان حمایت اجتماعی و نوع شیفت کاری قابل پیش بینی است.
۲-۴-۱-۴- تحقیقات انجام شده در زمینه فرسودگی شغلی در داخل کشور
نتایج تحقیق قدیمی مقدم و حسینی طباطبایی (۱۳۸۵) حاکی از این است که تفاوت فرسودگی شغلی معلمان مقاطع آموزشی سهگانه و کادر اداری در چند مورد معنادار است و میزان فرسودگی شغلی معلمان و کارکنان مرد بیشتر از زنان است، همچنین بین فرسودگی شغلی و مدرک تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد و میزان فرسودگی شغلی در معلمان و کارکنان شهرها و نواحی مختلف، متفاوت است.
در تحقیق محمدی (۱۳۸۵) نتایج همبستگیهای مثبت معنیدار بین متغیرهای فرسودگی شغلی شامل خستگی هیجانی و شخصیتزدایی با متغیرهای سلامت روانشناختی شامل شکایتهای جسمانی، وسواس بیاختیاری، حساسیت در روابط بین فردی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، هراس، افکار پارانویید و روانگسستگی را در زنان و مردان نشان دادند. افزون بر این بین فقدان تحقق شخصی (به منزله یک متغیر فرسودگی) و همه متغیرهای سلامت روانشناختی در دبیران مرد، همبستگی منفی و معنیدار مشاهده شد.
نتایج تحقیق احمدی و شیخعلیزاده (۱۳۸۵) نشان داد که تفاوت معناداری بین فرسودگی شغلی و مؤلفههای هوش هیجانی در زنان و مردان وجود ندارد و مؤلفههای هوش هیجانی پیشبینی کننده بهتری نسبت به عوامل جمعیتشناختی در فرسودگی شغلی است.
محمدی (۱۳۸۵) در تحقیقی نشان داد تفاوت معنادار در فرسودگی (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت) در میان دبیران زن و مرد وجود دارد و دبیران مرد در مقایسه با دبیران زن از فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی و مسخ شخصیت) بیشتر برخوردارند، ولی هیچ تفاوت معنادار در فرسودگی شغلی (فقدان موفقیت فردی) در میان دبیران زن و مرد مشاهده نشد. ضریب همبستگی مثبت میان فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی و مسخ شخصیت) و متغیرهای سلامت روان در میان دبیران زن و مرد وجود دارد و ضریب همبستگی منفی میان فرسودگی شغلی (فقدان موفقیت فردی) و بعضی از متغیرهای سلامت روان در میان دبیران زن و مرد ایرانی و هندی وجود دارد.
در تحقیق عاطف و همکاران (۱۳۸۵) خستگی عاطفی و خشنودی شغلی پزشکان زن بیشتر از پزشکان مرد بود، ولی تفاوت معناداری بین میانگین نمرات مسخ شخصیت و عملکرد فردی پزشکان زن و مرد وجود نداشت.
نتایج تحقیقات سیدقراعینی و سیدعباسزاده (۱۳۸۶) نشان داد که میزان فرسودگی شغلی دبیرانی که مدیران آنها سبک رهبری مشارکتی را اعمال میکنند، بیشتر از دبیرانی است که مدیران آنها دارای سبک رهبری رابطهمدار هستند. میان سن و میزان فرسودگی شغلی دبیران رابطه معنادار وجود ندارد. میان سابقه خدمت و فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد و میزان فرسودگی شغلی با افزایش سابقه کار افزایش مییابد. بین فرسودگی شغلی دبیران زن و مرد تفاوت معنادار وجود دارد و میزان فرسودگی شغلی دبیران مرد بیشتر از دبیران زن است. در بعد فرسودگی عاطفی و مسخ شخصیت تفاوت معنادار وجود دارد و میزان فرسودگی شغلی دبیران مرد در این دو بعد بیشتر از دبیران زن است، اما در بعد عدم موفقیت فردی تفاوتی میان عملکرد زنان و مردان وجود ندارد.
رمضانینژاد، پورسلطانی زرندی و حسینینیا (۱۳۸۸) به این نتیجه رسیدند که بین جو سازمانی (رفتار متعهدانه معلمان، رفتار صمیمی معلمان و رفتار حمایتی مدیران) و تحلیلرفتگی و ابعاد جو سازمانی و تحلیلرفتگی شغلی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد، ولی بین رفتار دستوری مدیران و رفتار ناامیدانه معلمان با تحلیلرفتگی رابطه مثبت و معنیداری مشاهده شد. رابطه بین جو سازمانی باز با دو بعد فرسودگی هیجانی و مسخ شخصیت منفی و معنیدار، و با بعد موفقیت فردی معلمان مثبت و معنیدار بود.
در تحقیق صفری و گودرزی (۱۳۸۸) تفاوت فرسودگی شغلی بین افراد و زنان و مردان با سنین مختلف و افراد مجرد و متأهل معنی دار نبوده است.
کوشکی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی نشان دادند که بین عزت نفس و فرسودگی شغلی معلمان مدارس عادی و استثنایی تفاوت معنادار وجود ندارد، در صورتی که بین عزت نفس و فرسودگی شغلی در گروه معلمان مدارس عادی رابطه معنادار وجود دارد.
نتایج پژوهش عارفی و همکاران (۱۳۸۹) نشان داد، میزان فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی در بعد تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و موفقیت فردی پایین تر از نمرات هنجار برای معلمان است. همچنین از متغیرهای جمعیت شناختی مورد مطالعه تنها در متغیر وضعیت تأهل تفاوت معناداری بین شرکت کنندگان مشاهده شده و افراد مجرد تحلیل عاطفی بالاتری نسبت به افراد متأهل گزارش دادند.
بشلیده و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی نشان دادند که میزان نمره کل فرسودگی شغلی و ابعاد آن با نمره کل و سلامت عمومی و ابعاد آن همبستگی معنی داری وجود دارد. همچنین، بعد خستگی هیجانی بیشتر از ابعاد دیگر فرسودگی شغلی، سلامت عمومی معلمان را تحت تأثیر قرار داده است.
صابری و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیق خود نشان دادند با افزایش سن و سابقه کاری فرسودگی کاهش می یابد، همچنین افزایش مدرک تحصیلی، اختلالات روان پزشکی، نوع مسکن، عدم رضایت از زندگی زناشویی و جنس مرد به طور معنی دار باعث افزایش فرسودگی شغلی گردیده است.
در تحقیق حنانی و همکاران (۱۳۹۰) سن، جنس، تاهل و سابقه کاری افراد با ابعاد خستگی های هیجانی و احساس عدم کفایت شخصی تحویلداران بانک به طور معنی داری ارتباط داشت.
اسدی و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیق خود نشان دادند که جلسات معنادرمانی به طور معناداری باعث کاهش فرسودگی شغلی می شود.
یافته های حاصل از تحقیق صلاحیان و همکاران (۱۳۹۰) نشان دادند که استرس شغلی، شفافیت نقش و گرانباری شغلی، فرسودگی شغلی را به صورت معناداری پیش بینی می کنند.
نتایج تحقیق رضائیان و گنجی (۱۳۹۰) ارتباط مثبت معنی داری بین خستگی عاطفی با روان نژندی و وجدان گرایی، مسخ شخصیت با روان نژندی و گشودگی، عدم موفقیت فردی با روان نژندی و فرسودگی شغلی به صورت کلی با روان نژندی را در کارمندان دولتی نشان داد. و در کارمندان خصوصی نیز ارتباط مثبت معنی داری بین خستگی عاطفی با گشودگی، مسخ شخصیت با برون گرایی، عدم موفقیت فردی با گشودگی و فرسودگی شغلی به صورت کلی با گشودگی نشان داد.
نتایج پژوهش سپاه منصور و همکاران (۱۳۹۱) نشان داد که بین متغیر کیفیت زندگی و متغیر فرسودگی شغلی معلمان رابطه منفی معناداری وجود دارد، بدین معنی که با کاهش کیفیت زندگی، فرسودگی شغلی معلمان افزایش می یابد و بالعکس.
در تحقیق علی اکبری دهکردی و همکاران (۱۳۹۱) تفاوت بین افراد دارای سنوات خدمت زیاد و کم در زیرمقیاس های فرسودگی شغلی (خستگی هیجانی، شخصیت زدایی و فقدان تحقق شخصی) معنادار بود، اما در مقیاس کلی فرسودگی شغلی تفاوت معنادار وجود نداشت. همچنین از بین عوامل فرسودگی شغلی اثر اضافه بار شغل، مهارگری، پاداش ها و نظام ارزش ها بر میزان فرسودگی شغلی معنادار بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.