پژوهش – ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان …

Complex abstract graph background.

در تحقیق رفیعی و همکاران (۱۳۹۱) بین فراوانی تحلیل عاطفی با جنس ارتباط معنی دار وجود داشت، همچنین بین شدت تحلیل عاطفی با جنس نیز ارتباط معنی دار وجود داشت، بعلاوه بین مسخ شخصیت در بعد شدت، با سن ارتباط معنی دار وجود داشت.
در تحقیق پوررضا و همکاران (۱۳۹۱) همبستگی معناداری بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی به دست آمد.
سلیمان نژاد و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیق خود نشان دادند که فرسودگی شغلی پیش بینی کننده مناسبی برای سلامت روان است.
قشلاقی و خلیل زاد (۱۳۹۱) در تحقیقی نشان دادند که بین روان آزرده گرایی و فرسودگی شغلی کلی همبستگی معنی دار مثبت و بین عامل برونگرایی و نمره کلی فرسودگی شغلی و عوامل مسخ شخصیت و عملکرد شخصی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد، همچنین عامل دلپذیر بودن با عامل عملکرد شخصی همبستگی مثبت معنی دار دارد.
نتایج پژوهش شعبانی و کونانی (۱۳۹۱) نشان داد که بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی معلمان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، مولفه های فرسودگی عاطفی و فقدان موفقیت فردی معلمان توان تبیین و پیش بینی سلامت عمومی آنها را دارد. همچنین در این تحقیق، بین معلمان زن و مرد از نظر میزان فرسودگی شغلی تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود.
الماسیان و رحیمی کیا (۱۳۹۱) در تحقیق خود نشان دادند که بین سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان رابطه معکوس معنی دار وجود دارد.
منتظرغیب و کیخانژاد (۱۳۹۱) در پژوهش خود نشان داد که تیپ های شخصیتی هالند با فرسودگی شغلی رابطه معناداری دارند.
۲-۴-۱-۵- تحقیقات انجام شده در زمینه رضایت شغلی در خارج کشور
کاپلن وجونز[۱۳۷] (۱۹۷۵) در تحقیق خود نشان دادند که ابهام آینده شغلی در کنار عواملی چون نارضایتی شغلی و خستگی به شکایت های جسمانی و روان شناختی منجر می شود.
میچالوا[۱۳۸] (۲۰۰۲) در تحقیق خود نشان داد بین عملکرد شغلی و رضایت شغلی رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد.
مرتلر[۱۳۹] (۲۰۰۲) در تحقیق خود نشان داد بین سن و سابقه تدریس با رضایت شغلی معلمان رابطه منفی معناداری وجود دارد.
افیلی[۱۴۰] و همکاران (۲۰۰۴) در تحقیقی نشان دادند که خطر ابتلا به ناراحتی های روانی در افراد ناراضی از شغل نسبت به افراد بامیزان بالای رضایت از شغل،۲/۲ است.
سری[۱۴۱] (۲۰۰۴) در تحقیق خود نشان داد رضایت شغلی معلمان زن نسبت به معلمان مرد بیشتر است.
یافته های تحقیق ویلارد[۱۴۲] (۲۰۰۵) نشان داد بین عملکرد شغلی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
کیانی مهر[۱۴۳] و همکاران (۲۰۱۲) در تحقیقی نشان دادند که بین رضایت شغلی با فرهنگ سازمانی و مؤلفه های فرهنگ سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.
رنه[۱۴۴] و همکاران (۲۰۱۲) نشان دادند که رضایت شغلی می تواند پیش بین خوبی برای عملکرد شغلی باشد.
۲-۴-۱-۶- تحقیقات انجام شده در زمینه رضایت شغلی در داخل کشور
در تحقیق مولایی (۱۳۸۱) رضایت و عدم رضایت مدیران شرکت توزیع برق استان ا ردبیل نسبت به عوامل و پاداشهای مختلف مادی و معنوی بررسی شده است و در این بررسیها تأثیر عوامل مادی با شاخصهایی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش، امکانات و تسهیلات، اعطای وام ، اعزام به مسافرتهای سیاحتی و زیارتی و تاثیر عوامل معنوی با شاخصهایی از قبیل افزایش مسئولیت و نیاز به کسب موفقیت مورد سنجش قرار گرفته است و پس از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از سه پارامتر میانگین، درصد رضایت و نسبت پاسخ دهندگان، نتایج ذیل بدست آمد. %۶۶ پاسخ دهندگان معتقدند پاداش مادی موجب رضایت آنها می گردد در حالیکه ٧٢ % پاسخ دهندگان پاداش معنوی و ۵۴ % افزایش مسئولیت و ٨٢ % موفقیت در کار و ٣٠ % تغیییر ساختار شرکت را موجب رضایت شغلی می دانند.
نوربخش و میرنادری (۱۳۸۴) در تحقیقی نشان دادند که بین جو سازمانی حاکم بر مدرسه ها و میزان رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین رضایت شغلی و متغیرهای جنس و وضعیت استخدامی رابطه معناداری مشاهده شد، ولی رابطه بین تأهل و سابقه خدمت با رضایت شغلی معنادار نبود.
در تحقیق خاوری و یوسفیان (۱۳۸۶) از میان اجزای پنج گانه رضایت شغلی، رضایت از ماهیت کار بیشترین و رضایت از ارتقا کمترین میزان را در اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد دربرمی گرفت.
ظهیری (۱۳۸۶) در پژوهش خود نشان داد که بین رضایت شغلی در کارکنان سازمان آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی تفاوت معنی دار وجود ندارد.
نتایج تحقیق پوشنه و همکاران (۱۳۸۷) نشان داد که به طور کلی میزان رضایت شغلی معلمان از حد متوسط بالاتر است و بین رضایت شغلی معلمان مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد و همچنین بین معلمین با پایه های تدریسی مختلف و با سابقه تدریس مختلف در رضایت شغلی تفاوتی مشاهده نشد.
اسدی شیرین (۱۳۸۷) در پژوهش خود نشان داد که میان سطح سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی همبستگی معنی دار وجود دارد. همچنین از میان متغیرهای سرمایه اجتماعی (شامل اعتماد به خود، اعتماد به خانواده، اعتماد به دوستان و همکاران، اعتماد به نهادهای رسمی و اعتماد به نهادهای غیررسمی) تنها اعتماد به دوستان و همکاران و اعتماد به نهادهای رسمی تأثیر مثبت و معنی دار بر رضایت شغلی کارکنان داشته است. همچنین وی نشان داد که بین میزان رضایت شغلی کارکنان و سن، نوع شغل، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و وضعیت استخدامی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.
رضایی و خلیل زاده (۱۳۸۸) در تحقیقی نشان دادند بین هوش اجتماعی مدیران و رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین از بین سه مؤلفه هوش اجتماعی، مؤلفه مهارت های اجتماعی و پردازش اطلاعات اجتماعی بهترین پیش بین برای رضایت شغلی می باشند.
نتایج حاصل از تحقیق ترکمان و عابدی (۱۳۸۸) نشان داد بین ۴ عامل رشته تحصیلی، بومی بودن، سابقه خدمت، ارتباط با زیردستان با رضایت شغلی دبیران رابطه وجود ندارد. درصورتی که بین عوامل انگیزشی شامل استقلال در عمل، علاقه به کار، شناخت، پیشرفت و ترقی، مسئولیت های شغلی و عوامل محیطی چون ارتباط با مافوق، ارتباط با همکاران، امنیت، شرایط کاری و عوامل واسطه ای شامل، حقوق، پایگاه و موقعیت، امکان رشد یا ترقی و عوامل فردی، چون محل تولد، جنس، سن، وضعیت تأهل، رضایت کلی از زندگی، اعتقادات مذهبی، با رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
نتایج تحقیق زمینی و حسینی نسب (۱۳۸۸) نشان داد که بین رضایت شغلی اعضای هیأت علمی و کارکنان و نیز بین رضایت شغلی زنان و مردان تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنادار وجود دارد.
خسروی (۱۳۸۸) در تحقیقی نشان داد که بین رضایت شغلی و اهمال کاری کارکنان رابطه معنادار وجود ندارد، ولی بین سه بعد رضایت شغلی: ویژگی های رفتاری همکاران، حقوق و مزایا و فرصت ترفیع و ارتقاء با اهمال کاری رابطه معنادار وجود دارد.
نتایج تحقیق محجوب روش و دانش فرد (۱۳۸۸) نشان داد رضایت شغلی که با شدت ۷۸% بر تعهد سازمانی اثر معنا داری دارد با ضریب مسیر ۵۹/۰ بر کارایی کارکنان شرکت تاثیر می گذارد.
صفاری و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی نشان دادند که بین ماهیت کار، ویژگی مدیران، حقوق و مزایا، ویژگی همکاران و شرایط ارتقا کارکنان و رضایت شغلی همبستگی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین رضایت از ماهیت کار، رضایت از مدیر، رضایت از حقوق و مزایا، رضایت از همکاران و رضایت از ارتقای شغلی با جو سازمانی نیز رابطه معنی دار وجود دارد.
در تحقیق مروری (۱۳۸۹) رضایت شغلی معلمان زن به طور معناداری بیشتر از معلمان مرد بود.
صالحی و رضوانفر (۱۳۸۹) در تحقیقی نشان دادند که بین متغیر سطح رضایت شغلی و متغیرهای مدیریت کلاس، ارتباطات کلاس، آموزش مؤثر و سنجش و ارزشیابی کلاس رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
نتایج تحقیق یارمحمدی منفرد و همکاران (۱۳۸۹) نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و همچنین بین سه مؤلفه مهارت های اجتماعی، همدلی و خودانگیزی با رضایت شغلی معلمان وجود دارد.
یافته های تحقیق ایمانی و ارجمندنیا (۱۳۹۰) رابطه معناداری بین متغیرهای عدالت سازمانی و رضایت شغلی در میان معلمان زن و مرد مدارس عادی، استثنائی و استعدادهای درخشان نشان داد.
مؤذن و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی نشان دادند که متغیرهای میزان ویژگی های حرفه ای، رضایت شغلی و مهارت حرفه ای تبیین کننده ۳/۸۱ درصد از تغییرات متغیر عملکرد شغلی می باشند.
نتایج تحقیق قمری (۱۳۹۰) نشان داد بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی و کارکنان رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین تمامی مؤلفه های رضایت شغلی (رضایت از ویژگی کار، مدیریت، همکار، ارتقا و پرداخت) و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی و کارکنان رابطه مثبت وجود دارد.
حرفه دوست و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی نشان دادند که عاطفه مثبت به طور مستقیم و غیرمستقیم به طور معنی دار رضایت شغلی را پیش بینی می کند؛ همچنین عامل حمایت هدف به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر واسط محیط کاری بر رضایت شغلی تأثیر می گذارد ولی اثر ضریب پیش بینی آن بر رضایت شغلی معنی دار نیست.
نتایج تحقیق روحی و همکاران (۱۳۹۰) نشان داد که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی، ارتباط معنی دار مستقیمی وجود دارد.
بخشایش و آذرنییاد (۱۳۹۱) در تحقیقی نشان دادند سبک مدیریت انسان مدارانه مدیران با رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معنی دار و با سلامت روانی معلمان رابطه منفی و معنی داری دارد. سبک مدیریت وظیفه مدارانه مدیران با رضایت شغلی معلمان رابطه منفی و معنی دار و با سلامت روانی معلمان رابطه مثبت معنی داری دارد. بین رضایت شغلی و سلامت روانی معلمان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.
تحقیق گودرزوند و میردوزنده (۱۳۹۱) نشان داد که بین هر یک از مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.