سایت مقالات فارسی – ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان …

آیا معنویت محیط کار با فقدان موفقیت شخصی معلمان رابطه معناداری دارد؟
آیا بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری دارد؟
آیا بعد فردی-پرورش روح معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری دارد؟
آیا بعد گروهی معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری دارد؟
آیا بعد سازمانی معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری دارد؟
آیا فرسودگی شغلی با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری دارد؟
آیا خستگی عاطفی با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری دارد؟
آیا مسخ شخصیت با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری دارد؟
آیا فقدان موفقیت شخصی با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری دارد؟
آیا جنسیت در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار است؟
آیا جنسیت در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار است؟
آیا سطح تحصیلات در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار است؟
آیا سطح تحصیلات در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار است؟
آیا سابقه کار در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار است؟
آیا سابقه کار در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار است؟
آیا وضعیت تأهل در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار است؟
آیا وضعیت تأهل در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار است؟
آیا مؤلفه های معنویت محیط کار پیش بینی کننده فرسودگی شغلی معلمان می باشند؟
آیا مؤلفه های معنویت محیط کار پیش بینی کننده رضایت شغلی معلمان می باشند؟
آیا بین جنسیت با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین جنسیت با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین سطح تحصیلات با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین سطح تحصیلات با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین سابقه کار با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین سابقه کار با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین وضعیت تأهل با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین وضعیت تأهل با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟
۱-۶- قلمرو تحقیق
۱-۶-۱- قلمرو مکانی تحقیق
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه ۱ شهرستان کرمان می پردازد، لذا قلمرو مکانی تحقیق شامل کلیه مدارس دولتی مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان می باشد.
۱-۶-۲- قلمرو زمانی تحقیق
فرایند این تحقیق از نیمه دوم ۱۳۹۰ آغاز و در نیمه دوم ۱۳۹۱ با ارائه گزارش نهایی خاتمه یافت.
۱-۶-۳- قلمرو موضوعی تحقیق
با توجه به موضوع تحقیق، در بحث معنویت در محیط کار به چهار بعد اساسی پرداخته شده است: بعد فردی-روان شناختی، بعد فردی-پرورش روح، بعد گروهی، بعد سازمانی و در بحث فرسودگی شغلی به سه مؤلفه مهم (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، و فقدان موفقیت شخصی) پرداخته شده است.
۱-۷- تعریف واژه ها
۱-۷-۱- تعاریف نظری
معنویت[۱۳]:
معنویت عبارت از جستجو برای فهم جوابهایی است که به بنیاد هستی و زندگی ارتباط پیدا میکند (کونیگ، مککالاگ و لارسون[۱۴]، ۲۰۰۷).
معنویت محیط کار[۱۵]:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.