ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی …

۸

مقبل باعرض و هادوی نژاد

۱۳۹۰

رابطه ادراک سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه های دولتی شهر تهران: تبیین نقش تعدیل گر معنویت سازمانی

معنویت سازمانی رابطه منفی بین ادراک سیاست سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی را به طور معناداری تعدیل می کند.

۹

نیک پور، منظری، توکلی و حسینی نژاد

۱۳۹۰

بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان بنیاد شهید شهر کرمان

بین متغیرهای معنادار کار، همبستگی با دیگران و همسویی با ارزش های سازمان و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

۱۰

نادی و گل پرور

۱۳۹۰

روابط ساده و ترکیبی مؤلفه های معنویت با وفاداری در محیط کار

تمامی یازده خرده مقیاس معنویت با وفاداری دارای رابطه معنادار هستند، ولی رابطه غفلت از تعالی و رشد و موانع معنویت با وفاداری منفی و معنادار بود.

۱۱

صفریان

۱۳۹۱

بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار با میزان افسردگی کارکنان در دستگاه های اجرایی شهرستان رفسنجان

بین معنویت در محیط کار و میزان افسردگی رابطه معنی دار و عکس وجود دارد. همچنین بین معنویت در محیط کار و تمامی مؤلفه های افسردگی نیز رابطه معنی دار و عکس وجود دارد.

۱۲

شجاعی، صادقی، کریمی و مختاری

۱۳۹۱

بررسی ارتباط بین معنویت مدیران و معنویت محل کار با رضایت بیماران و کارکنان بیمارستانی

بین بعد فردی معنویت محل کار در قسمت مفهوم کار با ابعاد وابسته به معنویت و بین واحد کاری معنویت محل کار با ابعاد کلی معنویت هبستگی خطی معنی دار وجود داشت.

۲-۴-۲-۳- خلاصه تحقیقات انجام شده در زمینه فرسودگی شغلی در خارج کشور

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.