ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان مقطع …

رابطه بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی در بخش اورژانس

خستگی عاطفی به وسیله حجم کار بیش از حد، و فقدان حمایت عاطفی قابل پیش بینی است. بدبینی با استفاده از تعارضات بین فردی، فقدان حمایت اجتماعی، حجم کار بیش از حد، و نوع قرارداد قابل پیش بینی می باشد. کاهش اثربخشی حرفه ای با استفاده از تعارضات بین فردی، فقدان حمایت اجتماعی، و نوع شیفت کاری قابل پیش بینی است.

۲-۴-۲-۴- خلاصه تحقیقات انجام شده در زمینه فرسودگی شغلی در داخل کشور

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
ردیف محقق (محققان) سال عنوان نتیجه
۱ قدیمی مقدم و حسینی طباطبایی ۱۳۸۵ شیوع فرسودگی شغلی در بین معلمان و کارکنان سازمان آموزش و پرورش و رابطه آن با جنسیت، مدرک تحصیلی میزان فرسودگی شغلی معلمان و کارکنان مرد بیشتر از زنان است، همچنین بین فرسودگی شغلی و مدرک تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد.
۲ محمدی ۱۳۸۵ فرسودگی شغلی و سلامت روانشناختی در دبیران همبستگیهای مثبت معنیدار بین متغیرهای فرسودگی شغلی شامل خستگی هیجانی و شخصیتزدایی با متغیرهای سلامت روانشناختی شامل شکایتهای جسمانی، وسواس بیاختیاری، حساسیت در روابط بین فردی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، هراس، افکار پارانویید و روانگسستگی در زنان و مردان وجود دارد.
۳ احمدی و شیخعلیزاده ۱۳۸۵ رابطه فرسودگی شغلی و هوش هیجانی تفاوت معناداری بین فرسودگی شغلی و مؤلفههای هوش هیجانی در زنان و مردان وجود ندارد و مؤلفههای هوش هیجانی پیشبینی کننده بهتری نسبت به عوامل جمعیتشناختی در فرسودگی شغلی است.
۴ محمدی