ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان مقطع متوسطه …

۱۳۸۵

مقایسه مکانیسم های مقابله ای، فرسودگی شغلی و سلامت روان در بین دبیران ایران و هند

تفاوت معنادار در فرسودگی (خستگی عاطفی،مسخ شخصیت) در میان دبیران زن و مرد وجود دارد و دبیران مرد در مقایسه با دبیران زن از فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی و مسخ شخصیت) بیشتر برخوردارند، ضریب همبستگی مثبت میان فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی و مسخ شخصیت) و متغیرهای سلامت روان در میان دبیران زن و مرد وجود دارد.

۵

عاطف، روح الامین، نوری و مولوی

۱۳۸۵

میزان فرسودگی شغلی و خشنودی شغلی پزشکان جراح عمومی و متخصص داخلی شهر اصفهان

خستگی عاطفی و خشنودی شغلی پزشکان زن بیشتر از پزشکان مرد است، ولی تفاوت معناداری بین مسخ شخصیت و عملکرد فردی پزشکان زن و مرد وجود ندارد.

۶

سیدقراعینی و سیدعباسزاده

۱۳۸۶

بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و فرسودگی شغلی دبیرستانهای ارومیه در سال تحصیلی ۸۶-۸۵

فرسودگی شغلی با افزایش سابقه کار افزایش مییابد. فرسودگی شغلی دبیران مرد بیشتر از دبیران زن است. در بعد فرسودگی عاطفی و مسخ شخصیت تفاوت معنادار وجود دارد و فرسودگی شغلی دبیران مرد در این دو بعد بیشتر از دبیران زن است، اما در بعد عدم موفقیت فردی تفاوتی میان عملکرد زنان و مردان وجود ندارد.

۷

رمضانینژاد، پورسلطانی زرندی و حسینینیا

۱۳۸۸

ارتباط بین جو سازمانی مدارس و تحلیلرفتگی شغلی معلمان تربیتبدنی

بین جو سازمانی و تحلیلرفتگی و ابعاد جو سازمانی و تحلیلرفتگی شغلی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد، ولی بین رفتار دستوری مدیران و رفتار ناامیدانه معلمان با تحلیلرفتگی رابطه مثبت و معنیداری مشاهده شد. رابطه بین جو سازمانی باز با دو بعد فرسودگی هیجانی و مسخ شخصیت منفی و معنیدار، و با بعد موفقیت فردی معلمان مثبت و معنیدار بود.

۸

صفری و گودرزی

۱۳۸۸

بررسی فرسودگی شغلی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در بین اساتید و کارکنان دانشگاه

تفاوت فرسودگی شغلی بین افراد و زنان و مردان با سنین مختلف و افراد مجرد و متأهل معنی دار نبوده است.

۹

کوشکی، سپاه منصور و نوشاد

۱۳۸۸

ارتباط عزت نفس با فرسودگی شغلی معلمان دوره مهارت های حرفه ای استثنایی و مدارس راهنمایی عادی

بین عزت نفس و فرسودگی شغلی در گروه معلمان مدارس عادی رابطه معنادار وجود دارد.