تحقیق دانشگاهی – ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی …

۱۰

عارفی، قهرمانی و طاهری

۱۳۸۹

بررسی میزان فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رابطه آن با منتخبی از متغیرهای جمعیت شناختی

افراد مجرد تحلیل عاطفی بالاتری نسبت به افراد متأهل گزارش دادند.

۱۱

بشلیده، تقی پور، هاشمی و جزایری

۱۳۹۰

بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی معلمان زن مقطع راهنمایی

میزان نمره کل فرسودگی شغلی و ابعاد آن با نمره کل و سلامت عمومی و ابعاد آن همبستگی معنی داری وجود دارد. همچنین، بعد خستگی هیجانی بیشتر از ابعاد دیگر فرسودگی شغلی، سلامت عمومی معلمان را تحت تأثیر قرار داده است.

۱۲

صابری، مروجی و ناصح

۱۳۹۰

بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی معلمان مدارس شهر کاشان در سال ۱۳۸۶

با افزایش سن و سابقه کاری فرسودگی کاهش می یابد، همچنین افزایش مدرک تحصیلی، اختلالات روان پزشکی، نوع مسکن، عدم رضایت از زندگی زناشویی و جنس مرد به طور معنی دار باعث افزایش فرسودگی شغلی گردیده است.

۱۳

حنانی، مطلبی کاشانی و گیلاسی

۱۳۹۰

بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با ویژگی های فردی تحویلداران بانک های دولتی شهر کاشان

سن، جنس، تاهل و سابقه کاری افراد با ابعاد خستگی های هیجانی و احساس عدم کفایت شخصی تحویلداران بانک به طور معنی داری ارتباط داشت.

۱۴

اسدی، شفیع آبادی، پناه و حبیب اله زاده

۱۳۹۰

اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کاهش فرسودگی شغلی، نشریه اندیشه و رفتار

جلسات معنادرمانی به طور معناداری باعث کاهش فرسودگی شغلی می شود.

۱۵

صلاحیان، عریضی، بابامیری و عسگری

۱۳۹۰