جستجوی مقالات فارسی – ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در …

عوامل پیش بین سندرم فرسودگی شغلی

استرس شغلی، شفافیت نقش و گرانباری شغلی، فرسودگی شغلی را به صورت معناداری پیش بینی می کنند.

۱۶

رضائیان و گنجی

۱۳۹۰

فرسودگی شغلی در محیط کاری و رابطه آن با ویژگی های شخصیتی کارمندان

ارتباط مثبت معنی داری بین خستگی عاطفی با روان نژندی و وجدان گرایی، مسخ شخصیت با روان نژندی و گشودگی، عدم موفقیت فردی با روان نژندی و فرسودگی شغلی به صورت کلی با روان نژندی در کارمندان دولتی وجود دارد. و در کارمندان خصوصی نیز ارتباط مثبت معنی داری بین خستگی عاطفی با گشودگی، مسخ شخصیت با برون گرایی، عدم موفقیت فردی با گشودگی و فرسودگی شغلی به صورت کلی با گشودگی وجود دارد.

۱۷

سپاه منصور شهریاری احمدی و شهامی

۱۳۹۱

رابطه بین کیفیت زندگی، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان

بین متغیر کیفیت زندگی و متغیر فرسودگی شغلی معلمان رابطه منفی معناداری وجود دارد، بدین معنی که با کاهش کیفیت زندگی، فرسودگی شغلی معلمان افزایش می یابد

۱۸

علی اکبری دهکردی، احمدی ازغندی و حسینایی

۱۳۹۱

فرسودگی شغلی میانسالی: یک رویداد تحولی بالقوه

تفاوت بین افراد دارای سنوات خدمت زیاد و کم در زیرمقیاس های فرسودگی شغلی معنادار بود، اما در مقیاس کلی فرسودگی شغلی تفاوت معنادار وجود نداشت. از بین عوامل فرسودگی شغلی اثر اضافه بار شغل، مهارگری، پاداش ها و نظام ارزش ها بر فرسودگی شغلی معنادار بود.

۱۹

رفیعی شمسی خانی، زارعی، حقانی و شمسی خانی

۱۳۹۱

ارتباط فرسودگی شغلی با مشخصه های فردی پرستاران

بین فراوانی تحلیل عاطفی با جنس ارتباط معنی دار وجود داشت، همچنین بین شدت تحلیل عاطفی با جنس نیز ارتباط معنی دار وجود داشت، بعلاوه بین مسخ شخصیت در بعد شدت، با سن ارتباط معنی دار وجود داشت.

۲۰

پوررضا، منظم، عباسی نیا، اصغری، صفری، سورانی و حبیبی نوده

۱۳۹۱

رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان در پرستاران شاغل در استان قم

همبستگی معناداری بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی به دست آمد.