ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در …

Earth with city lights view from space at night. (Heavily post processed NASA textures used for high quality 3d render.)

۲۱

سلیمان نژاد، همدمی و سودی

۱۳۹۱

بررسی رابطه سبک های مقابله ای و فرسودگی شغلی با سلامت روانی در پزشکان ارومیه

فرسودگی شغلی پیش بینی کننده مناسبی برای سلامت روان است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

۲۲

قشلاقی و خلیل زاد

۱۳۹۱

بررسی رابطه فرسودگی شغلی با عوامل شخصیتی در کارمندان دانشگاه های تبریز

بین روان آزرده گرایی و فرسودگی شغلی همبستگی معنی دار مثبت و بین عامل برونگرایی و فرسودگی شغلی و عوامل مسخ شخصیت و عملکرد شخصی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد، عامل دلپذیر بودن با عامل عملکرد شخصی همبستگی مثبت معنی دار دارد.

۲۳

شعبانی و کونانی

۱۳۹۱

رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی استان لرستان

بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی معلمان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. مولفه های فرسودگی عاطفی و فقدان موفقیت فردی معلمان توان تبیین و پیش بینی سلامت عمومی آنها را دارد. بین معلمان زن و مرد از نظر میزان فرسودگی شغلی تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود.

۲۴

الماسیان و رحیمی کیا

۱۳۹۱

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال ۱۳۹۰

بین سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان رابطه معکوس معنی دار وجود دارد.

۲۵

منتظرغیب و کیخانژاد

۱۳۹۱

رابطه مؤلفه های فرسودگی شغلی و تیپ های شخصیتی جان هالند در میان معلمان و مدیران مدارس ابتدایی

تیپ های شخصیتی هالند با فرسودگی شغلی رابطه معناداری دارند.

۲-۴-۲-۵- خلاصه تحقیقات انجام شده در زمینه رضایت شغلی در خارج کشور

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.