علمی : ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در …

۱۳۸۱

مطالعه عوامل موثر بر رضایت شغلی مدیران در شرکت توزیع برق استان اردبیل

%۶۶ پاسخ دهندگان معتقدند پاداش مادی موجب رضایت آنها می گردد در حالیکه ٧٢ % پاسخ دهندگان پاداش معنوی و ۵۴ % افزایش مسئولیت و ٨٢ % موفقیت در کار و ٣٠ % تغیییر ساختار شرکت را موجب رضایت شغلی می دانند.

۲

نوربخش و میرنادری

۱۳۸۴

بررسی رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی در معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه شهر اهواز

بین جو سازمانی حاکم بر مدرسه ها و رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین رضایت شغلی و متغیرهای جنس و وضعیت استخدامی رابطه معناداری مشاهده شد، اما رابطه بین تأهل و سابقه خدمت با رضایت شغلی معنادار نبود.

۳

خاوری و یوسفیان

۱۳۸۶

مقایسه رضایت شغلی اعضای هیأت علمی غیرفعال و فعال در ورزش دانشگاه یزد

از میان اجزای پنج گانه رضایت شغلی، رضایت از ماهیت کار بیشترین و رضایت از ارتقا کمترین میزان را در اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد دربرمی گرفت.

۴

ظهیری

۱۳۸۶

بررسی مقایسه رضایتمندی شغلی در سازمان آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی سنندج

بین رضایت شغلی در کارکنان سازمان آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی تفاوت معنی دار وجود ندارد.

۵

پوشنه، پاکدامن و صمدی

۱۳۸۷

شناسایی عوامل کاهش دهنده انگیزه معلمان و ارائه راهکارهای برونرفت از وضعیت کنونی

میزان رضایت شغلی معلمان از حد متوسط بالاتر است و بین رضایت شغلی معلمان مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد.

۶

اسدی شیرین

۱۳۸۷

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

میان سطح سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی همبستگی معنی دار وجود دارد. از میان متغیرهای سرمایه اجتماعی تنها اعتماد به دوستان و همکاران و اعتماد به نهادهای رسمی تأثیر مثبت و معنی دار بر رضایت شغلی کارکنان داشته است. بین رضایت شغلی کارکنان و سن، نوع شغل، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و وضعیت استخدامی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.