دسته بندی علمی – پژوهشی : ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در …

Digital Finance Business Development and Service Concept

۷

رضایی و خلیل زاده

۱۳۸۸

رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس

بین هوش اجتماعی مدیران و رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین از بین سه مؤلفه هوش اجتماعی، مؤلفه مهارت های اجتماعی و پردازش اطلاعات اجتماعی بهترین پیش بین برای رضایت شغلی می باشند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

۸

ترکمان و عابدی

۱۳۸۸

شناسایی عوامل مؤثر در رضایت شغلی دبیران

بین عوامل انگیزشی شامل استقلال در عمل، علاقه به کار، شناخت، پیشرفت و ترقی، مسئولیت های شغلی و عوامل محیطی چون ارتباط با مافوق، ارتباط با همکاران، امنیت، شرایط کاری و عوامل واسطه ای شامل، حقوق، پایگاه و موقعیت، امکان رشد یا ترقی و عوامل فردی، چون محل تولد، جنس، سن، وضعیت تأهل، رضایت کلی از زندگی، اعتقادات مذهبی، با رضایت شغلی رابطه وجود دارد.

۹

زمینی و حسینی نسب

۱۳۸۸

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در میان اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تبریز

بین رضایت شغلی اعضای هیأت علمی و کارکنان و نیز بین رضایت شغلی زنان و مردان تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنادار وجود دارد.

۱۰

خسروی

۱۳۸۸

بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان توسعه تجارت ایران، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

بین رضایت شغلی و اهمال کاری کارکنان رابطه معنادار وجود ندارد، ولی بین سه بعد رضایت شغلی: ویژگی های رفتاری همکاران، حقوق و مزایا و فرصت ترفیع و ارتقاء با اهمال کاری رابطه معنادار وجود دارد.

۱۱

محجوب روش و دانش فرد

۱۳۸۸

بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با کارایی کارکنان

رضایت شغلی که با شدت ۷۸% بر تعهد سازمانی اثر معنا داری دارد با ضریب مسیر ۵۹/۰ بر کارایی کارکنان شرکت تاثیر می گذارد.

۱۲

صفاری، ایازی و دعایی

۱۳۸۹