ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در …

digital dna

بررسی عوامل مرتبط با رضایت شغلی و رابطه آن با جو سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

بین ماهیت کار، ویژگی مدیران، حقوق و مزایا، ویژگی همکاران و شرایط ارتقا کارکنان و رضایت شغلی همبستگی وجود دارد. بین رضایت از ماهیت کار، رضایت از مدیر، رضایت از حقوق و مزایا، رضایت از همکاران و رضایت از ارتقای شغلی با جو سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.

۱۳

مروری

۱۳۸۹

بررسی رابطه رضایت شغلی و متغیرهای جمعیت شناختی و مقایسه آن در معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی و ناشنوا مقطع راهنمایی استان مازندران

رضایت شغلی معلمان زن به طور معناداری بیشتر از معلمان مرد بود.

۱۴

صالحی و رضوانفر

۱۳۸۹

رابطه بین قابلیت های آموزشی و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

بین متغیر سطح رضایت شغلی و متغیرهای مدیریت کلاس، ارتباطات کلاس، آموزش مؤثر و سنجش و ارزشیابی کلاس رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

۱۵

یارمحمدی منفرد، همتی نژاد و رمضانی نژاد

۱۳۸۹

رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

همبستگی مثبت و معنی داری بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و همچنین بین سه مؤلفه مهارت های اجتماعی، همدلی و خودانگیزی با رضایت شغلی معلمان وجود دارد.

۱۶

ایمانی و ارجمندنیا

۱۳۹۰

بررسی رابطه عدالت سازمانی و رضایت شغلی معلمان مدارس عادی، استثنایی و استعدادهای درخشان

رابطه معناداری بین متغیرهای عدالت سازمانی و رضایت شغلی در میان معلمان زن و مرد مدارس عادی، استثنائی و استعدادهای درخشان وجود دارد.

۱۷

مؤذن، موحد محمدی، رضوانفر و میرترابی

۱۳۹۰

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان های کشاورزی استان تهران

متغیرهای میزان ویژگی های حرفه ای، رضایت شغلی و مهارت حرفه ای تبیین کننده ۳/۸۱ درصد از تغییرات متغیر عملکرد شغلی می باشند.