ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در …

Concept of business leadership amd managing a corporate team as a manager or supervisor symbol inspiring and coaching members as a 3D illustration.

۱۸

قمری

۱۳۹۰

مقایسه رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی و کارکنان رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین تمامی مؤلفه های رضایت شغلی (رضایت از ویژگی کار، مدیریت، همکار، ارتقا و پرداخت) و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی و کارکنان رابطه مثبت وجود دارد.

۱۹

حرفه دوست، غلام زاده، محمدجانی و چگینی

۱۳۹۰

اعتبارسنجی مدل رضایت شغلی معلمان بر اساس مدل شناختی اجتماعی لنت و براون

عاطفه مثبت به طور مستقیم و غیرمستقیم به طور معنی دار رضایت شغلی را پیش بینی می کند؛ همچنین عامل حمایت هدف به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر واسط محیط کاری بر رضایت شغلی تأثیر می گذارد.

۲۰

روحی، آسایش، رحمانی و عباسی

۱۳۹۰

ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان

بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی، ارتباط معنی دار مستقیمی وجود دارد.

۲۱

بخشایش و آذرنییاد

۱۳۹۱

رابطه سبک های مدیریت مدیران با رضایت شغلی و سلامت روانی معلمان

سبک مدیریت انسان مدارانه مدیران با رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معنی دار و با سلامت روانی معلمان رابطه منفی و معنی داری دارد. سبک مدیریت وظیفه مدارانه مدیران با رضایت شغلی معلمان رابطه منفی و معنی دار و با سلامت روانی معلمان رابطه مثبت معنی داری دارد. بین رضایت شغلی و سلامت روانی معلمان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

۲۲

گودرزوند و میردوزنده

۱۳۹۱

رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان بیمارستان های دولتی شهر رشت

بین هر یک از مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

۲۳

نوده و فتحی جهانشاهی

۱۳۹۱

رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان