سایت مقالات فارسی – ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان مقطع متوسطه …

۲-۶- فرضیه های تحقیق
۲-۶-۱- فرضیه های اصلی
معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهرستان کرمان رابطه معناداری دارد.
معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهرستان کرمان رابطه معناداری دارد.
۲-۶-۲- فرضیه های فرعی
بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری دارد.
بعد فردی-پرورش روح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری دارد.
بعد گروهی معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری دارد.
بعد سازمانی معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری دارد.
معنویت محیط کار با خستگی عاطفی معلمان رابطه معناداری دارد.
معنویت محیط کار با مسخ شخصیت معلمان رابطه معناداری دارد.
معنویت محیط کار با فقدان موفقیت شخصی معلمان رابطه معناداری دارد.
بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری دارد.
بعد فردی-پرورش روح معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری دارد.
بعد گروهی معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری دارد.
بعد سازمانی معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری دارد.
فرسودگی شغلی با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری دارد.
خستگی عاطفی با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری دارد.
مسخ شخصیت با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری دارد.
فقدان موفقیت شخصی با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری دارد.
جنسیت در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار است.
جنسیت در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار است.
سطح تحصیلات در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار است.
سطح تحصیلات در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار است.
سابقه کار در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار است.
سابقه کار در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار است.
وضعیت تأهل در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار است.
وضعیت تأهل در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار است.
مؤلفه های معنویت محیط کار پیش بینی کننده فرسودگی شغلی معلمان می باشند.
مؤلفه های معنویت محیط کار پیش بینی کننده رضایت شغلی معلمان می باشند.
بین جنسیت با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد.
بین جنسیت با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد.
بین سطح تحصیلات با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد.
بین سطح تحصیلات با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد.
بین سابقه کار با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد.
بین سابقه کار با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد.
بین وضعیت تأهل با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد.
بین وضعیت تأهل با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد.
مقدمه