ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی …

با توجه به اینکه انتخاب روش نادرست برای انجام تحقیق، از اعتبار نتایج حاصله می کاهد، بنابراین دقت در انتخاب روش پژوهش مناسب الزامی است. در این فصل پیرامون روش پژوهش، فرایند پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها، روایی و اعتبار ابزار سنجش، و روش تجزیه و تحلیل داده ها بحث می گردد.
۳-۱- روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است، زیرا پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه درصدد بررسی رابطه بین معنویت در محیط آموزشی مدارس مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی معلمان میباشد.
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه سریعتر، دقیقتر، آسانتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخهای احتمالی کمک کند. این امر به هدفها، ماهیتهای موضوعات پژوهش و امکانات اجرایی محقق بستگی دارد (دلاور، ۱۳۸۸).
۳-۲- فرآیند پژوهش
شکل ۳- ۱- گام های فرایند تحقیق
۳-۳- جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی (جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، ۱۳۸۲). جامعه آماری تحقیق حاضر معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه ۱ شهرستان کرمان در سال ۱۳۹۰ میباشد که حجم جامعه آماری در این پژوهش ۱۰۵۰ نفر (۶۶۸ معلم زن و ۳۸۲ معلم مرد) است.
۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه
با توجه به تعداد ۱۰۵۰ نفر از معلمان که کل جامعه آماری را تشکیل می دهند و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برابر ۲۸۱ نفر برآورد گردید.
 
با توجه به احتمال ریزش افراد در هر طبقه، تعداد ۳۲۲ نفر (۲۰۵ معلم زن و ۱۱۷ معلم مرد) در این پژوهش شرکت داده شدند. از این ۳۲۲ نفر، ۱۱ نفر به علت کسب نمره کامل (نمره ۲۵) در سؤالات دروغ سنج، و ۵ نفر به علت ناقص بودن پرسشنامه ها از نمونه خارج شدند، و در نهایت ۳۰۶ نفر باقی ماندند.
نحوه محاسبه نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم طبقه به صورت زیر انجام گرفت:
 
لازم به ذکر است که جامعه مورد نظر به دو طبقه معلمان زن و معلمان مرد تقسیم شده، و متناسب با حجم هر طبقه، ۱۱۰ معلم مرد و ۱۹۶ معلم زن انتخاب گردید.
۳-۵- ابزار گردآوری داده ها
در تحقیق حاضر علاوه بر اینکه گردآوری بخشی از اطلاعات از طریق روش کتابخانهای صورت گرفته است، به منظور گردآوری دادههای مورد نیاز از ۳ پرسشنامه کتبی استفاده شد.
۳-۵-۱- پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ
پرسشنامه فرسودگی شغلی برای معلمان که آن را مسلچ (۱۹۸۶)، از گروه پالوآلتو در کالیفرنیا تهیه کرده است، همان پرسشنامه فرسودگی شغلی خدمات انسانی می باشد (عزیزی، فیضآبادی و صالحی، ۱۳۸۷)، که سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، و فقدان موفقیت شخصی را می سنجد. پرسشنامه استفاده شده در این پژوهش شامل ۲۰ گویه و بر اساس مقیاس لیکرت است، که ۹ گویه مربوط به خستگی عاطفی، ۵ گویه متعلق به مسخ شخصیت، و ۶ گویه نیز مربوط به فقدان موفقیت شخصی می باشد. هر سؤال دارای ۵ گزینه است که طیف و امتیاز بندی به صورت کاملاً موافقم نمره ۵، موافقم نمره ۴، بی نظرم نمره ۳، مخالفم نمره ۲، و کاملاً مخالفم نمره ۱ می باشد، البته نمره گذاری در سؤالات منفی (سؤالات شماره۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳) برعکس است. نمره گذاری پرسشنامه فرسودگی شغلی در جدول ۳-۱ مشخص شده است. در ضمن پرسش های مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی (شامل جنسیت، وضعیت تأهل، سابقه خدمت، مدرک تحصیلی، و سن) در ابتدای پرسشنامه طراحی شده است.
جدول ۳- ۱- نحوه نمره گذاری پرسشنامه فرسودگی شغلی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
امتیازبندی نمرات دامنه نمرات بسیار کم کم تا حدی زیاد زیاد بسیار زیاد
خستگی عاطفی ۹ تا ۴۵ ۹ تا ۱۵ ۱۶ تا ۲۲ ۲۳ تا ۲۹ ۳۰ تا ۳۷ ۳۸ تا ۴۵