سایت مقالات فارسی – ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی …

Conceptual origami paper plane pulling business finance growth chart line flying upwards on blue sky background.

مسخ شخصیت

۵ تا ۲۵

۵ تا ۸

۹ تا ۱۲

۱۳ تا ۱۶

۱۷ تا ۲۰

۲۱ تا ۲۵

فقدان موفقیت شخصی

۶ تا ۳۰

۶ تا ۱۰

۱۱ تا ۱۵

۱۶ تا ۲۰

۲۱ تا ۲۵

۲۶ تا ۳۰

فرسودگی شغلی

۲۰ تا ۱۰۰

۲۰ تا ۳۵

۳۶ تا ۵۱

۵۲ تا ۶۷

۶۸ تا ۸۳

۸۴ تا۱۰۰

۳-۵-۲- پرسشنامه رضایت شغلی
این پرسشنامه در سال ۱۹۵۱ توسط بریفیلد و روث به منظور سنجش میزان رضایت شغلی افراد ساخته شده است و شامل ۱۹ سؤال ۵ گزینهای با گزینههای به شدت موافقم، موافقم، بلاتکلیفم، مخالفم و به شدت مخالفم است.
نحوه نمرهگذاری به این صورت است که در سؤالات منفی (سؤالات شماره ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۷ و ۱۹) به ترتیب به صورت به شدت موافقم ۱، موافقم ۲، بلاتکلیفم ۳، مخالفم ۴، به شدت مخالفم ۵ نمره داده میشوند و در سایر سؤالات برعکس از ۵ تا ۱ نمره داده میشوند.
مجموع امتیازات هر فرد پاسخگو به عنوان نمره رضایت شغلی او محسوب میشود. کسانی که نمرههای بالاتر از میانگین کسب کردهاند به عنوان افراد دارای رضایت شغلی و افرادی که نمرههای کمتر از میانگین کسب کردهاند به عنوان افرادی که رضایت شغلی ندارند در نظر گرفته میشوند.
۳-۵-۳- پرسشنامه معنویت محیط کار
پرسشنامه معنویت محیط کار برگرفته از مدل میلیمن و همکاران (۲۰۰۳) و با استناد به میلر (۲۰۰۰) توسط پژوهشگر طراحی گردید، که چهار بعد فردی-روان شناختی، فردی-پرورش روح، گروهی، و سازمانی را می سنجد. این پرسشنامه شامل ۲۳ گویه و بر اساس مقیاس لیکرت است، که ۶ گویه مربوط به بعد فردی- روان شناختی، ۶ گویه بعد فردی-پرورش روح، ۵ گویه بعد گروهی و ۶ گویه نیز مربوط به بعد سازمانی معنویت می باشد. هر سؤال دارای ۵ گزینه است که امتیاز بندی به صورت کاملاً موافقم نمره ۵، موافقم نمره ۴، بی نظرم نمره ۳، مخالفم نمره ۲، و کاملاً مخالفم نمره ۱ می باشد، البته نمره گذاری در سؤالات منفی (سؤالات شماره ۴، ۱۱، ۲۳) برعکس است. امتیازبندی پرسش های معنویت محیط کار و نمره گذاری این پرسشنامه در جدول ۳-۲ مشخص شده است.
جدول ۳- ۲- نحوه نمره گذاری پرسشنامه معنویت محیط کار

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.