منابع مقالات علمی : ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در …

۶ تا ۱۰

۱۱ تا ۱۵

۱۶ تا ۲۰

۲۱ تا ۲۵

۲۶ تا ۳۰

معنویت محیط کار

۲۳ تا ۱۱۵

۲۳ تا ۴۰

۴۱ تا ۵۸

۵۹ تا ۷۷

۷۸ تا ۹۶

۹۷ تا ۱۱۵

۳-۶- روایی و پایایی ابزار سنجش
۳-۶-۱- روایی و پایایی پرسشنامه فرسودگی شغلی
اعتبار درونی برای هر یک از جنبههای سهگانه خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت شخصی به ترتیب (۹۰/۰، ۷۹/۰، ۷۱/۰) گزارش شده است. در داخل کشور بر اساس گزارش فیلیان (۱۳۷۱؛ به نقل از گلدیان ۱۳۸۳) اعتبار درونی این پرسشنامه مبین همبستگی قوی بین پاسخهای داده شده در دو مرحله آزمون مجدد (r=0/96) بوده است. همچنین در یک مطالعه مقدماتی که بدری گرگری (۱۳۷۴) بر ۵۰ معلم انجام داد خصوصیات روانسنجی زیر به دست آمده است. خستگی عاطفی α=۰/۸۴ و فقدان موفقیت شخصی α=۰/۷۴ درباره روایی این پرسشنامه، روایی همزمان بین پرسشنامه فرسودگی شغلی را پری فیلدورت محاسبه کرد که در آن رابطه معکوس به دست آمده است (عزیزی، فیضآبادی و صالحی، ۱۳۸۷). در این پژوهش نیز به منظور تعیین پایایی پرسشنامه فرسودگی شغلی از روش آلفای کرونباخ (همسانی درونی) استفاده گردید. بدین منظور ابتدا یک نمونه مقدماتی شامل ۵۰ نفر انتخاب شد و سپس با استفاده از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماری spss پایایی با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرسودگی شغلی محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ به طریق زیر محاسبه می شود:
 
که در آن n تعداد پرسش ‌ها،  واریانس پرسش i و  واریانس کل آزمون است.
در این پژوهش مقدار آلفا در خروجی نرم افزار ضریب پایایی پرسشنامه فرسودگی شغلی ۸۹۸/۰ محاسبه گردید. از آنجا که آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه فرسودگی شغلی بزرگتر از ۷/۰ است، مشخص می گردد که این پرسشنامه از پایایی قابل قبول برخوردار می باشد.
۳-۶-۲- روایی و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی
مختاری ضریب اعتبار این تست را با استفاده از روش دو نیمه کردن معادل ۷۸/۰ و عبداللهزاده و کرمرودی با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضریب اعتبار را معادل ۹۳/۰ گزارش کردهاند. روایی ملاکی این تست با محاسبه همبستگی نمرههای افراد در این تست و تست رضایت شغلی هاپاک معادل ۹۲/۰ برآورد گردید، با توجه به اینکه ضریب همسانی درونی ۹۳/۰ است، تست دارای یکی از شواهد روایی سازه است و همچنین مختاری ضریب همبستگی دورشتهای سؤالات تست را با هم محاسبه و نتیجه گرفته است که این همبستگیها در سطح ۰۰۰۱/۰ معنی دارد، بنابراین بین سؤالها و کل مقیاس هماهنگی و همسانی درونی وجود دارد (حسینی، قدسی احقر، ابولقاسمی، اکبری و شریفی، ۱۳۸۷). در این پژوهش مقدار آلفای کرونباخ در خروجی نرم افزار ضریب پایایی پرسشنامه رضایت شغلی ۹۲۰/۰ محاسبه گردید. از آنجا که آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه رضایت شغلی بزرگتر از ۷/۰ است، مشخص می گردد که این پرسشنامه نیز از پایایی قابل قبول برخوردار می باشد.
۳-۶-۳- روایی و پایایی پرسشنامه معنویت محیط کار
برای تعیین روایی پرسشنامه معنویت محیط کار، پرسشنامه محقق ساخته در اختیار ۸ نفر از اساتید دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان قرار گرفت تا در خصوص مناسب بودن پرسشنامه اعلام نظر نمایند. پس از محاسبات انجام شده، میزان روایی پرسشنامه معنویت محیط کار ۸۳/۰ به دست آمد. همچنین مقدار آلفای کرونباخ در خروجی نرم افزار ضریب پایایی پرسشنامه معنویت محیط کار ۸۴۶/۰ محاسبه گردید. از آنجا که آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه معنویت محیط کار بزرگتر از ۷/۰ است، مشخص می گردد که این پرسشنامه نیز از پایایی قابل قبول برخوردار می باشد.
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها
از آنجا که در تحقیق حاضر جهت به دست آوردن نمره پاسخگو از جمع پاسخهای وی به سؤالات پرسشنامه استفاده شد مقیاس نمرهگذاری کمّی بوده و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرمافزار SPSS استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی جهت توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی و از آمار استنباطی جهت تحلیل فرضیات استفاده شد. دادهها با استفاده از فراوانی، درصد و شاخصهای میانگین، میانه، کمینه، بیشینه، انحرافمعیار و ضریب تغییرات و همچنین نمودارهای دایرهای، ستونی و هیستوگرام توصیف شدند. به منظور سنجش رابطه میان معنویت در محیط آموزشی با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی از ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، و تاوbکندال و به منظور سنجش رابطه میان هر چهار مؤلفه معنویت در محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی از رگرسیون چندگانه استفاده گردید. همچنین جهت بررسی تأثیر متغیرهای میانجی بر روابط مورد بررسی از تحلیل لگ خطی و برای بررسی رابطه بین متغیرهای دموگرافیک با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی از ضرایب همبستگی اسپیرمن و تاوb کندال استفاده شد.
مقدمه
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان می پردازد، داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از ۲۸۸ پرسشنامه، که حاوی سؤالات فردی، و سؤالات مربوط به پرسشنامه های معنویت محیط کار، رضایت شغلی، و فرسودگی شغلی می باشد، جمع آوری گردیده است. در این فصل با استفاده از جدول های فراوانی، آمار توصیفی و نمودارهای دایره ای، ستونی، و هیستوگرام، توصیفی از وضعیت شاخص های دموگرافیک و متغیرهای پژوهش ارائه شده است، سپس جهت بررسی فرضیه های پژوهش و ارتباط آنها با شاخص های دموگرافیک از آزمون های پیرسون، همراه با نمودار پراکنش و برای تعیین رابطه بین متغیرهای ملاک با متغیر پیش بین از ضریب تعیین و رگرسیون ساده و برای تعیین رابطه بین مؤلفه های متغیر پیش بین، با متغیرهای ملاک از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است و همچنین لگ خطی برای بررسی رابطه بین متغیر پیش بین با متغیرهای ملاک با توجه به مشخصات فردی به کار برده شده است.
۴-۱- توصیف شاخص های دموگرافیک
۴-۱-۱- وضعیت جنسیت آزمودنی ها
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها از بین آزمودنی های مورد بررسی ۱۱۰ نفر (۹/۳۵ درصد) مرد و ۱۹۶ نفر (۱/۶۴ درصد) زن هستند (جدول و نمودار ۴-۱-۱).
جدول ۴-۱- ۱- توزیع فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
وضعیت جنسیت