ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در …

Color Direction.

۲

شادکامی

خودشکوفایی، شناسایی موقعیت فردی
ثبات عاطفی

۳

فرزانگی

پرورش و رشد خود
استقلال اخلاقی منضبط
بلوغ اخلاقی
انگیزش صمیمیت
رفتارهای رهبری

۴

موفقیت

بهره وری، سودآوری، عدم غیبت از کار، رضایتمندی مشتری
هوش عملی، تفکر سازنده

۵

رضایت باطنی

رضایت شغلی
سلامت روانی، خودکاوی

۲-۱-۳-۲-۳- دیدگاه کینجرسکی و اسکرپینگ
شکل ۲-۱- ۱- مدل معنویت در کار از دیدگاه کینجرسکی و اسکرپینگ
(پورکیانی و اشجعی، ۱۳۸۹)
۲-۱-۳-۳- سطوح معنویت در سازمان
درباره سطوح معنویت در سازمان، دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. برخی معتقد و به سطحی برای معنویت در سازمان نیستند، و در نظر آنان معنویت در یک سطح و بدون طبقه بندی خاص در سازمان می تواند گسترش یابد. برخی دیگر، برای معنویت در سازمان، به دو سطح معتقدند: سطح فردی و سطح سازمانی. سرانجام گروهی برای معنویت در سازمان سه سطح برشمرده اند: سطح فردی، سطح گروهی و سطح سازمانی. معنویت در کار در سطح فردی، ترکیبی از معنویت فرد با کارش است. (رستگار، ۱۳۸۹).
گیبنز در تجزیه و تحلیل سطوح معنویت در سازمان، به دو سطح اصلی تحت عنوان معنویت فردی در محیط کار و معنویت سازمانی در محیط کار اشاره دارد. در نظر وی معنویت فردی در محیط کار یک راه و مسیر فردی است به سوی یکپارچه ساختن کار با زندگی معنوی و معنویت سازمانی در محیط کار یک راه و مسیری سازمانی به سوی معنویت است که می تواند شامل تلاش های سازمانی برای پرورش معنویت فردی در محیط کار باشد. اما جهت گیری سازمانی آن به سوی اهداف و توانایی های سازمانی است که باید محقق شود (گیبنز[۴۷]، ۲۰۰۲).
گیبنز در جدول ۲-۱-۲ چارچوب سازماندهی پیشنهادی را برای معنویت در محیط کار، در دو سطح سازمانی و فردی، با ابعاد درونی و بیرونی ارائه می دهد (رستگار، ۱۳۸۹).
جدول ۲-۱- ۲- چارچوب سازماندهی پیشنهادی برای معنویت در سازمان
(رستگار، ۱۳۸۹)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.