ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در …

متغیر رضایت شغلی
معنویت محیط کار پیرسون رابطه نوع رابطه ضریب تعیین
ضریب همبستگی معنی داری تعداد وجود دارد مستقیم ۲۲۳/۰
۴۷۲/۰ ۰۰۰/۰ ۳۰۶

با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش ۴-۳-۲، همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمرات معنویت محیط کار، نمرات رضایت شغلی معلمان افزایش می یابد، که نشان دهنده وجود رابطه مستقیم بین این دو متغیر است.
 
نمودار ۴-۳- ۲- نمودار پراکنش بین معنویت محیط کار و رضایت شغلی
ب- فرضیه های فرعی
۴-۳-۳- بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معناداری دارد
: بین بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی رابطه وجود ندارد.
: بین بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد.
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد که ضریب همبستگی پیرسون بین بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی برابر ۴۴۷/۰- و با p-مقدار (معنی داری) برابر ۰۰۰/۰ می باشد، که معنی داری کوچکتر از سطح معنی داری α=۰/۰۵ است، لذا در این سطح، فرض Hیعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی در معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان رابطه معنی داری وجود دارد. این مطلب با توجه به نحوه پراکندگی نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار (۴-۳-۳) مورد تأیید است. در ضمن منفی بودن ضریب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه معکوس بین این دو متغیر دارد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر ۲۰۰/۰ است، به عبارت دیگر ۲۰ درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است (۲۰ درصد تغییرات نمرات فرسودگی شغلی معلمان به وسیله بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار توجیه می شود) (جدول و نمودار ۴-۳-۳).
جدول ۴-۳- ۳- آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.