ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان مقطع …

Businessman pointing five star symbol to increase rating of company

در نیمه دوم قرن بیستم، شاهد یک نهضت چشمگیر در احیای دین و معنویات هستیم و انجام پژوهش های روز افزون پیرامون معنویت سازمانی در سال های اخیر، رشد خیره کننده ای داشته است. به گونه اس که برخی نویسندگان، روند مهم کسب و کار را در بیست سال اخیر، تمرکز بر معنویت کارکنان در محیط کار و برخی دیگر، شکل گیری های سازمان های معنویت محور را به عنوان موج چهارم در عصر جدید معرفی می کنند. در حقیقت سازمان های موجود در عصر حاضر که موجبات از خود بیگانگی، سازش بیش از حد و جلوگیری از رشد شخصیت افراد را فراهم ساخته بودند. به صورت ناخودآگاه زمینه توجه به معنویت را ایجاد کرده اند، به طوری که معنویت طلبی جدید، دوشادوش پیشرفت های تکنولوژیکی پیشگام، گام برمی دارند (یزدانی و همکاران، ۱۳۸۹).
علاقه مندی ها و گرایش رو به رشد معنوی در قلمروهای مدیریت و سازمان را می توان در سه حوزه الف- دانشگاهی و مراکز علمی و پژوهشی ب- کتاب ها، مجلات و کنفرانس ها ج- اقدامات عملی سازمان ها مورد بررسی و مطالعه قرار داد (جدول ۲-۱-۳) (اسماعیلی کهکی، ۱۳۸۷).
جدول ۲-۱- ۳- گرایش و علاقه مندی روز افزون پژوهش های معنویت در سازمان
(عابدی و همکاران، ۱۳۸۶)

قلمروها پیشگامان موضوعات گرایش و علاقمندی سال
دانشگاه ها و مراکز آکادمی چپمن[۵۲] رشته هایی تحت عنوان رهبری از درون/معنویت در کار
سانتاکلارا[۵۳] رشته ای تحت عنوان معنویت برای رهبران بازرگانی
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۱۹۹۸

انستیتو فناوری ماساچوست[۵۴]

رشته ای تحت عنوان خدا و کامپیوترها: اندیشه ها، دستگاه ها و ماوراالطبیعه

۱۹۹۸

آکادمی مدیریت[۵۵]

به رسمیت شناختن مطالعه و پژوهش در زمینه معنویت در سازمان

۲۰۰۱

آکادمی بین المللی رشته های بازرگانی

به رسمیت شناختن مطالعه و پژوهش در زمینه معنویت در بازرگانی

۲۰۰۱