سايت مقالات فارسی – ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- قسمت …

توسعه خدمات شهری
توسعه فرهنگی و اجتماعی (فراهم نموددن تسهیلات فرهنگی و اجتماعی)؛
توسعه زیست محیطی شهروندان (فراهم نمودن محیط زیست سالم و پایدار)
توسعه شهری پدیده ای چند بعدی و پیچیده است. اجرای پروژه توسعه شهری یک فعالیت جمعی است و نیازمند همکاری و همیاری تمام اعضای یک شهر می باشد به این ترتیب مشارکت شهروندان یکی از عوامل اصلی توسعه شهری محسوب می شود که بایستی مد نظر قرار گیرد بر این اساس در این تحقیق به دنبال بررسی رابطه مشارکتهای مردمی با توسعه شهری هستیم. با توجه به مباحث مطرح شده مشارکت را مفهومی در نظر می گیریم که از دیدگاهای مثبت افراد نسبت به مشارکت تا مشارکت عملی آنها را شامل می شود. به این ترتیب این مفهوم دارا دو بعد اصلی می باشد.
مشارکت ذهنی: یعنی توانایی فرد در ارائه پیشنهاد و تصمیمگیری،
مشارکت عملی: یعنی دخالت فرد در اجرا و بهره برداری و مراقبت از یک فعالیت.
با توجه به مباحث مطرح شده در زمینه توسعه شهری و مشارکت شهروندان مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر ترسیم می گردد.
۲-۳-۱۶- مدل مفهومی تحقیق:
(منبع: تحقیق محقق)
خدمات شهری
عمران شهری
فرهنگی – اجتماعی
زیست محیطی
توسعه شهری
مشارکت
ذهنی
عینی
فصل سوم:
ویژگی های جغرافیایی محدوده ی مورد مطالعه
۳-۱- موقعیت جغرافیایی استان اردبیل:
اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻓﻼت اﻳﺮان و ﺷﺮق ﻓﻼت آذرﺑﺎﻳﺠﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺸﻴﺪه و ﻃﻮﻳﻞ ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ــ ﺟﻨﻮب، ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ دو درﺟﻪ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. فاصله ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮﻳﻦ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮﻳﻦ نقطه آن در ﺣﺪود ٩۵ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ و فاصله ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺮﻳﻦ و ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘطه آن١٣٢ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
استان اردبیل با ۱۷۹۵۳ کیلومتر مربع وسعت در شمال غربی فلات ایران جای گرفته و حدوداً ۰۹/۱ درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد.
این استان از شمال با جمهوری آذربایجان، از جنوب با استان زنجان، از غرب با آذربایجان شرقی و از شرق با استان گیلان همسایه است. ۵ شهرستان این استان حدود ۳۸۲ کیلومتر با کشور جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد که در ۱۵۹ کیلومتر آن رودهای ارس و بالهارود جریان دارد.
ﺷﮑﻞ ۳ــ١ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ
سه عامل شکل دهنده اقلیم آب و هوایی استان، توپوگرافی، زاویه تابش نور و جریانات هوایی می باشد. سبلان با وسعت حدود ۶ هزار کیلومتر مربع و ۴۸۱۱ متر ارتفاع در بین دو دشت پهناور مشکین شهر و اردبیل واقع شده است.
براساس آخرین تقسیمات کشوری استان اردبیل شامل۱۰ شهرستان، ۲۶ بخش، ۲۳ شهر و ۶۸ دهستان است. این استان طبق آخرین سرشماری دارای بیش از ۱۲۲۸۱۵۵ نفر جمعیت است که شهر اردبیل بعنوان مرکز استان بیش از ۴۱۸۲۶۲ نفر از آن را در خود جای داده است.
۳-۲- موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل
شهر اردبیل در ارتفاع ۱۵۰۰ متری از سطح دریا و در میان کوه‌های  و  واقع در رشته‌کوه  در شمال غرب  جای گرفته و دارای زمستان‌های سرد و تابستان‌های ملایم است. شهر اردبیل در میان دشتی با همین نام در ارتفاع ۱۵۰۰متری از سطح دریا و در میان کوه‌های  و  واقع در رشته‌کوه در شمال غرب  جای گرفته و دارای زمستان‌های سرد و تابستان‌های معتدل است.
مساحت شهر اردبیل حدود ۵۷۵۳ هکتار می باشد. جمعیت این شهر براساس سرشماری سراسری سال ۱۳۹۰ ایران، برابر با ۴۸۲،۶۳۲ نفر است. زبان مردم شهر اردبیل  است. مذهب اکثر مردم این شهر،  ( ) هستند. هم‌چنین  شهر که اغلب  بوده‌اند در دهه‌های گذشته مهاجرت نموده‌اند
اغلب صاحب‌ نظران نام قدیمی شهر را «آرتاویل» و از ریشه  می‌دانند. این نام از ترکیب دو کلمه «آرتا» (به‌معنی مقدس که در فارسی میانه تبدیل به «ارد» شده ‌است و در کلماتی نظیر اردشیر آمده‌است) و «ویل» تشکیل شده‌است.
اردبیل از شهرهای کهن  است که حدود ۵۰۰۰ سال قدمت دارد.در لوحه‌های گلی  به صورت آرتا یا  ثبت گردیده‌است که خود قدمت شهر را تا ۵۰۰۰ سال میرساند. در سال ۶۱۸ هجری مورد حمله  قرار گرفت.در دوران باستان نیز که ایران به چهار ولایت تقسیم شده بود اردبیل مرکز ولایت باختر شامل آذربایجان، ارمنستان و آران بوده‌است. اما در زمان  و ، نهضت  و جنبش‌های سیاسی ایران از این شهر برخاست. اردبیل در زمان صفویان آباد گردید و به اوج اعتبار، عزت، و عظمت خود رسید، اما پس از انقراض این سلسله در پیشامدها و تحولات تاریخی دوره  و اوایل  و به‌خصوص با ورود قشون  به ایران و حوادث دوران ، از رونق و اهمیت افتاد. پس از پیروزی ، در ۲۴ فروردین ۱۳۷۲ به مرکز استان تبدیل شد.
اردبیل دارای چهار منطقه شهرداری می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شهرداری منطقه چهار می باشد. مساحت این منطقه ۱۳۰۴ هکتار است که در شمال شهر اردبیل واقع شده است. این منطقه جمعیتی بالغ بر ۱۲۷۳۴۵ نفر داراست که یکی از مناطق پر جمعیت شهرداری محسوب می شود. در زیر نقشه شهر اردبیل و نقشه منطقه مورد مطالعه(منطقه چهار) آمده است.
شکل ۳-۲- نقشه شهر اردبیل
شکل۳-۳- نقشه منطقه ۴ اردبیل
۳-۳- وضع کمی و کیفی کالبدی شهر اردبیل
در این پژوهش به دنبال بررسی نقش و تاثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری هستیم براین اساس به بررسی کارکردهای مختلف شهری پرداخته و کمبودها و نیازها را با برداشت کالبدی مشخص می کنیم.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.