ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- قسمت …

3D illustration planet earth connected to a computer close up

۳-۳-۱- آموزشی:
مراکز آموزشی شامل (کودکستان، دبستان، مدارس راهنمایی، دبیرستان، مراکز آموزش حرفهای و دانشسراها و مراکز آموزش عالی) می باشند که وضعیت موجود و کمبودها و نیازها در هر یک از مراکز فوق در زیر مورد بررسی قرار می گیرند.
۳-۳-۱-۱- کودکستان:
در شهر اردبیل، کودکستان ها سطحی معادل ۴۰۰۰ متر مربع را اشغال کردهاند، قسمتهای عمده از شهر تحت پوشش کودکستانها نبستند که شامل محلات بسیاری میشود.
تعداد کودکان لازم التعلیم در مقطع ابتدایی حدود ۱۷۰۰۰ می باشد و از آجایی که سرانه تعیین شده برای هر یک از کودکان کودکستانی ۶/۹ متر مربع است لذا مساحت مورد نیاز حدود ۸۵/۱۸ هکتار می باشد. سرانه این کار برای کل جمعیت ۰۱/۰ متر مربع برآورد شده که با توجه به مساحت موجود کمبود سطح کودکستان ۴/۱۶ هکتار می باشد.
نمودار ۳-۱: وضعیت کودکستانهای شهر اردبیل
۳-۳-۱-۲- دبستان:
این کاربری در حدود ۳/۰ از مساحت شهر را به خود اختصاص داده است. با توجه به پوشش خدماتی مخصوص دبستانها، قسمتهایی از شهر، تحت الشعاع عملکردی دبستان قرار نمی گیرد، این امر در نواحی حاشیهای و جنوب شهر بیشتر مشهود است.
طبق ضوابط سازمان توسعه و تجهیز مدارس، درصد جمعیت کودکان دبستانی نسبت به کل جمعیت رقمی در حدود ۳/۱۴ تعیین گردیده است. بنابراین، جمعیت لازم التعلیم دبستانی حدود ۵۸۳۹۰ نفر می باشد، سرانه تعیین شده براین این کاربری برابر با ۲۶/۵ متر مربع است. بنابراین سطح مورد نیاز حدود ۷/۳۰ هکتار می باشد. سطح موجود کاربری دبستان و سرانه آن به ترتیب ۱۹ هکتار و ۴۷/۰ متر مربع و کمبود سطح آن ۷/۱۱ هکتار است.
نمودار ۳-۲: وضعیت دبستانهای شهر اردبیل
۳-۳-۱-۳- راهنمایی:
در شهر اردبیل مدارس راهنمایی، با پراکندگی مناسب قرار گرفته است. ولی در محلههای جنوبی و غربی بخشهایی وجود دارد که تحت پوشش مدارس راهنمایی نیستند. مدارس راهنمایی شهر اردبیل سطحی معادل ۲۴ هکتار را اشغال نموده که تقریباً ۴/۰ از مساحت شهر را به خود اختصاص داده است. درصد تعدا افرادی که در سنین راهنمایی هستند نسبت به کل جمعیت ۲/۶ درصد تعیین شده است. جمعیت لازمالتعلیم در این مقطع حدود ۲۵۳۰۰۰ نفر می باشد. سرانه مطلوب براین این کاربری ۸۷/۵ متر مربع است بنابراین سطح مورد نیاز راهنمایی در حدود ۸/۱۴ هکتار می باشد، لذا از آنجا که سطح موجود مدارس راهنمایی و سرانه موجود آن نسبت به کل جمعیت شهر به ترتیب ۲۴ هکتار و ۵۹/۰ متر مربع است بدین لحاظ کمبود سطح چندانی احساس نمی شود.
نمودار ۳-۳: وضعیت توزیع سرانه مدارس راهنمایی شهر اردبیل
۳-۳-۱-۴- دبیرستان:
دبیرستان ها(به انضمام هنرستان ها و مراکز حرفه ای) حدود ۱۹ هتکتار و ۷/۰ درصد از مساحت شهر را به خود اختصاص داده اند. در قسمت های جنوب غربی شهر اردبیل دسترسی به دبیرستانها مناسب نیست با این حال این کاربری از توزیع مناسبی در سطح شهر اردبیل برخوردار است. طبق ضوابط سازمان مدارس کشور درصد افرادی که در سنین دبیرستان هستند نسبت به کل جمعیت ۹/۶ است. سرانه تعیین شده از سوی سازمان مذکور ۶۷/۵ متر مربع در مدارس دو طبقه است از این رو سطح مورد نیاز شهر برای کاربری ۹/۱۵ هکتار است لذا از آنجا که سطح موجود دبیرستان و هنرستان ۱۹ هکتار و سرانه آن نسبت به کل جمعیت ۶۵/۱ متر مربع می باشد بنابراین با توجه به بررسی های انجام شده این شهر با کمبود سطح دبیرستان مواجه نیست.
نمودار ۳-۴: وضعیت توزیع سرانه دبیرستان های شهر اردبیل
۳-۳-۱-۵- آموزش عالی:
در سطح شهر اردبیل چندین مرکز دانشگاهی و مدرسه عالی وجود دارد که از جمله آنها می توان به دانشگاه محقق اردبیلی، علوم پزشکی، پیام نور، دانشگاه آزاد، علمی – کاربردی، دانشگاه سوره و… اشاره کرد که عمدتاً در نواحی جنوبی شهر مستقر گردیده اند. این مراکز سطحی معادل ۱۳۰ هکتار و ۲/۲ درصد از مساحت شهر را اشغال کرده اند. سرانه موجود این کاربری ۸/۳ متر مربع می باشد.
۳-۳-۲- بهداشت و درمانی:
با طور کلی اردبیل دارای ۷ بیمارستان به نام های آرتا، ایثار، سبلان، امام خمینی(ره)، بوعلی، علوی و فاطمی است. این شهر دارای ۱۶ درمانگاه خصوصی و دولتی، ۱۸ رادیولوژی، ۵ مرکز جراحی محدود، ۶ مرکز شنوایی سنجی، ۱۲ آزمایشگاه، ۷ مرکز فیزیوتراپی می باشد.
مراکز درمانی و بهداشتی شهر اردبیل به ترتیب ۲۳ و ۳ هکتار و ۴/۰ درصد و ۱/۰ درصد از مساحت شهر را اشغال کردهاند. سرانه موجود درمانی و بهداشتی به ترتیب ۵۶/۰ متر مربع و ۰۷/۰ متر مربع و سرانه پیشنهادی طرح جامع قبلی ۱ متر مربع است. با توجه به سرانه حداقل استاندارد طرح های شهری (۵/۱- ۷۵/۰ متر مربع) سطح مورد نیاز این دو کاربری با سرانه حداقل ۶/۳۰ هکتار است. بنابراین شهراردبیل با کمبود معادل ۶/۴ هکتار برای قسمت درمانی و بهداشتی مواجه است.
نمودار ۳-۶: وضعیت درمانی و بهداشتی شهر اردبیل
۳-۳-۳- مذهبی:
در شهر اردبیل مراکز متعدد مذهبی وجود دارد که شامل، حسینیه، امامزاده و… است. مراکز مذهبی سطحی معادل ۱۳ هکتار و ۲/۰ درصد از مساحت شهر را اشغال نموده است. سرانه موجود مذهبی ۳/۰ متر مربع می باشد که کمتر از سرانه پیشنهادی طرح جامع قبلی (۱ متر مربع) است. با توجه به سرانه ۷۵/۰ متر مربعی در طرحهای شهری سطح مورد نیاز مذهبی ۶/۳۰ هکتار و کمبود سطوح مذهبی ۶/۱۷ هکتار است. با در نظر گرفتن سرانه ۳۷/۰ متر مربعی، این کاربری کمبود چندانی در شهر نخواهد داشت.
نمودار ۳-۷: سرانه اماکن مذهبی شهر اردبیل
۳-۳-۴- فرهنگی:
سطحی معادل ۱۰ هکتار و ۲/۰ درصد از مساحت شهر اردبیل به مراکز فرهنگی اختصاص یافته است. سرانه موجود فرهنگی ۲۴/۰ متر مربع می باشد که کمتر از سرانه پیشنهادی طرح جامع (۱ کمتر مربع) می باشد. با توجه به سرانه ۷۵/۰ متر مربعی در طرح های هادی شهری، سطح مورد نیاز فرهنگی ۶/۳۰ هکتار و کمبود سطح فرهنگی ۶/۲۰ هکتار می باشد.
نمودار ۳-۸: سرانه فضاهای فرهنگی شهر اردبیل
۳-۳-۵- ورزشی:
در شهر اردبیل مراکز ورزشی مختلفی اعم از استادیوم، باشگاه، کلوپ ورزشی و… وجود دارد که سطحی حدود ۳۵ هکتار ۴/۰ درصد از مساحت شهر را به خود اختصاص دادهاند. مراکز ورزشی بیشتر در نواحی جنوب و جنوب شرقی شهر واقع شدهاند. محلات شمالی و شمال غربی شهر اردبیل و بعضی محلات مرکزی از امکانات ورزشی محروماند. سرانه موجود ورزشی ۶۱/۰ متر مربع است که با توجه به سرانه استاندارد حداقل شهر اردبیل به ۱۶/۸ هکتار کاربری ورزشی نیاز دارد که در حال حاضر با کمبود ۶/۵۶ هکتار روبروست.
نمودار ۳-۹: سرانه فضاهای ورزشی شهر اردبیل
۳-۳-۶- فضای سبز:
در شهر اردبیل پارک ها و فضاهای سبز متعددی وجود دارد به طوری که این کاربری (بدون در نظر گرفتن بخشی از محدوده شورابیل) در حدود ۲۹۰ هکتار و ۵ درصد از مساحت شهر را اشغال کرده که سرانه موجود فضای سبز شهر برابر با ۱/۵ متر مربع میباشد. با توجه به سرانه استاندارد ۷ متر مربعی در طرحهای شهری سطح مورد نیاز فضای سبز ۱۰۵ هکتار میباشد بدین ترتیب شهر اردبیل از کمبود سطحی معادل ۷۵ هکتار برای این کاربری برخوردار است.
نمودار ۳-۱۰: سرانه فضاهای سبز شهر اردبیل
۳-۳-۷- اداری:
ادارات در شهر اردبیل، سطحی معادل ۷۰ هکتار و ۲/۱ درصد از شهر را اشغال کرده اند. سرانه موجود اداری ۷/۱ متر مربع می باشد. با توجه به سرانه استاندارد طرحهای شهری (۵/۱ متر مربع)، شهر اردبیل به ۶۱۱۲ هکتار کاربری اداری نیاز دارد. بدین ترتیب این شهر با کمبود سطح اداری روبرو نمی باشد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.