مقاله – ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- …

AI (Artificial Intelligence) concept.

خانه دار

۱۰

۳%

بیکار

۳۳

۱۰%

چنانچه یافته های جدول بالا نشان می دهد حدود ۹۵ درصد جمعیت نمونه مورد بررسی مرد و ۵ درصد زن می باشد. علت بیشتر بودن تعداد جمعیت مردان در نمونه مورد بررسی این است که در این تحقیق سرپرستان خانوارها مورد بررسی قرار گرفته است و اکثر سرپرستان خانواده ها مرد میباشد.
در مورد وضعیت توزیع سنی افراد مورد بررسی، یافته های تحقیق نشان می دهد حدود ۳۳ درصد پاسخگویان در فاصله سنی ۲۱ تا ۳۰ سال قرار دارند. ۴۵ درصد در فاصله ۳۱ تا ۴۰ سال، ۱۵ درصد در فاصله سنی ۴۱ تا ۵۰ سال و ۶ درصد بین ۵۰ تا ۶۰ سال قرار دارند. با توجه به یافته فوق اکثر سرپرستان خانواده های مورد بررسی ۳۰ تا ۴۰ سال هستند.
در مورد تحصیلات یافته تحقیق نشان می دهد اکثر سرپرستان خانواده های مورد بررسی تحصیلاتشان دیپلم و کمتر از دیپلم است. در حدود ۳۱ درصد تحصیلات سیکل و ۳۷ درصد دیپلم هستند. تنها ۲ درصد تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر دارند.
حدود ۸۸ درصد افراد مورد بررسی شاغل و ۱۲ درصد بیکارند. همچنین از لحاظ نوع شغل حدود ۳۱ درصد دارای شغل دولتی و ۶۰ درصد شغل آزاد دارند.
۴-۱-۲- توصیف وضعیت مشارکت شهروندان
مشارکت شهروندان در دو بعد ذهنی و عینی مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از مشارکت ذهنی دیدگاه و نگرش شهروندان به موضوع مشارکت است و منظور از مشارکت عینی مشارکت عملی شهروندان در امور شهری می باشد.
الف) مشارکت ذهنی:
مشارکت ذهنی با مقولاتی از قبیل اعتقاد به بحث و گفتگو در مورد مشکلات محله، آمادگی برای مشارکت در حل مشکلات محله، اعتقاد کار جمعی و گروهی مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاصله به شرح جدول زیر می باشد.
جدول شماره ۴-۲: میزان مشارکت ذهنی شهروندان

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
مشارکت ذهنی کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
فراوانی درصد فراوانی