ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- قسمت …

میانگین از ۲۵

۰۸/۱۷

در جدول بالا وضعیت پاسخگویی به سوالات مشارکت ذهنی آمده است. سوال اول در مورد دیدگاه شهروندان در باره مشارکت جمعی و گفتگو جهت حل مشکلات می باشد. همانطور که نتایج به دست آمده نشان میدهد حدود ۲۱ درصد شهروندان با مشارکت جمعی و گفتگو کاملاٌ موافق و ۴۵ درصد موافق هستند یعنی در حدود ۶۶ درصد نظر مثبتی نسبت به مشارکت جمعی دارند. در حالی که ۱۵ درصد کاملاً مخالف و ۶ درصد مخالف این موضوع می باشند. با توجه به یافته های فوق به نظر می رسد شهروندان منطقه چهار اردبیل نظر مثبتی نسبت به مقوله مشارکت جمعی و جایگاه آن در حل مشکلات محله دارند.
در مورد آمادگی برای شرکت در انتخابات محلی، یافته های تحقیق نشان می دهد که حدود ۴۰ درصد با این موضوع کاملاً موافق هستند. یعنی آمادگی دارند برای حل مشکلات محله شان در انتخابات محلی شرکت کنند. در حدود ۴۳ درصد نیز موافق می باشند. به این ترتیب حدود ۸۳ درصد شهروندان منطقه چهار آمادگی دارند برای حل مشکلات محله در انتخابات شرکت کنند و حتی خودشان نیز کاندیدا شوند.
آمادگی شهروندان برای پرداخت مالیات جهت حل مشکلات موجود در شهر و محله موضوع دیگری است که از شهروندان مورد پرسش قرار گرفته است. همانطور که نتایج به دست آمده نشان می دهد حدود ۱۹ درصد با این موضوع کاملاً موافق و ۳۱ درصد موافق هستند. از سوی دیگر ۱۹ درصد کاملاً مخالف و ۱۵ درصد مخالف هستند. به این ترتیب ۵۰ درصد نظر مثبت و۳۴ درصد نظر منفی در مورد این موضوع دارند. علت موافق اندک با پرداخت مالیات هزینه هایی است که به صورت نقدی از جیب شهروندان خارج می شود و با توجه به این که فرهنگ مالیاتی هنوز نهادینه نشده و شهروندان از نتایج مثبت این امر به صورت ملموس مطلع نیستند در نتیجه دیدگاه آمادگی کمتری پرداخت مالیات دارند.
از پاسخگویان مورد بررسی خواسته شده نظرشان را در مورد این موضوع که « کلاً در جامعه ما کارهای انفرادی بهتر نتیجه بخش است» بیان کنند. در حدود ۱۲ درصد کاملاً موافق و ۳۰ درصد موافق هستند یعنی ۴۲ درصد با این نظر اظهار موافقت کرده اند. همچنین ۲۱ درصد کاملاً مخالف و ۲۳ درصد مخالف اند. به این ترتیب موافقین و مخالفین این دیدگاه تقریباً برابر هستند.
سوال آخر در مورد احساس مسئولیت و توجه شهروندان نسبت به حل مشکلات شهر می باشد. از پاسخگویان خواسته شده نظر خود را در مورد این گویه بیان کنند: « نحوه فعالیت واقدامات مابه هنگام عدم فعالیت دیگران » حدود ۶ درصد کاملاً موافق و ۸ درصد موافق هستند در حالی که ۳۵ درصد کاملاً مخالف و ۳۱ درصد مخالف اند. به این تریب اکثر شهروندان مورد بررسی با موضوع فوق مخالف اند. یعنی در مورد مسائل و مشکلات محله شان بی تفاوت نیستند بلکه احساس مسئولیت داشته و آمادگی لازم جهت مشارکت در حل مسائل فوق را دارند.
با توجه به یافته های فوق به نظر می رسد شهرندان مورد بررسی از مشارکت ذهنی نسبتاً بالایی برخوردار هستند. یعنی دیدگاه مثبتی نسبت به مشارکت در امور شهری دارند و آمادگی لازم نیز برای مشارکت از خود نشان داده اند. میانگین نمرات به دست آمده برای این بخش از مشارکت حدود ۱۷ می باشد که نشان می دهد بیش از دو سوم شهروندان مورد بررسی مشارکت شان از سطح متوسط بالاست. اگر فرهنگ مشارکت تقویت شود و شهروندان از نتایج عینی مشارکت برخوردار شوند دیدگاه بسیار مثبت تری نیز به مشارکت خواهند داشت.
ب) مشارکت عینی:
از شهروندان خواسته شده میزان مشارکت خویش را در برخی از امور شهری از قبیل پرداخت عوارض، همکاری در اجرای پروژه های شهری، همکاری در زیباسازی محله، نگهداری فضای سبز و … بیان کنند. جدول زیر میزان مشارکت را در موارد فوق نشان می دهد.
جدول شماره ۴-۳: میزان مشارکت عینی شهروندان

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
مشارکت عینی خیلی کم کم تاحدی زیاد خیلی زیاد
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی