ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- قسمت …

۱۱

۴%

۲۰

۶%

۱۰۷

۳۳%

۱۰۶

۳۳%

۷۶

۲۴%

همکاری در نگهداری از فضای سبز

۷

۲%

۱۵

۵%

۶۰

۱۹%

۱۳۸

۴۳%

۱۰۰

۳۱%

میانگین از ۵۰

۴/۳۴

مشارکت شهروندان در انجمن و اولیاء اولین موضوعی است که از آنها مورد پرسش قرار گرفته است در حدود ۸ درصد مشارکت خیلی کم و ۱۴ درصد مشارکت شان کم است. همچنین ۲۲ درصد مشارکت خیلی زیاد و ۲۳ درصد زیاد دارند. با توجه به نتایج فوق حدود ۴۵ درصد شهروندان مشارکت بالایی در انجمن و اولیاء دارند و از این نظر می توان گفت مشارکت شهروندان در انجمن و اولیاء در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد.
در مورد سازمان های غیر دولتی، مشارکت تاحدی پایین می باشد و علت این امر شاید نهادینه نشدن این سازمان ها و عدم آگاهی مردم از وجود چنین سازمانهایی است. در حدود ۱۲ درصد مشارکت خیلی کم و ۲۰ درصد مشاکت شان کم است. از سوی دیگر فقط ۷ درصد مشارکت خیلی زیادی در این سازمان ها دارند.
در مورد مشارکت در انجمن های خیریه وضعیت مشارکت تاحدی بهتر است. ۵ درصد مشارکت خیلی کم و ۱۴ درصد مشارکت شان کم است از سوی دیگر ۱۸ درصد مشارکت خیلی زیاد و ۲۷ درصد مشارکت زیاد دارند در مجموع در حدود ۴۵ درصد شهروندان مشارکت بالایی در این سازمان ها دارند.
وضعیت مشارکت در هیات های مذهبی از موارد قبلی بهتر است. حدود ۳۵ درصد مشارکت زیاد و ۱۸ درصد مشارکت خیلی زیادی دارند در مجموع حدود ۵۳ درصد شهروندان مورد بررسی مشارکت شان در هیات های مذهبی در حد بالایی می باشد.
پرداخت عوارض شهری هزینه هایی است که شهروندان به صورت مالی متحمل می شوند. چنانچه در بالا نیز اشاره شد شهروندان نظر چندان مساعدی به پرداخت مالیات ندارند. به نظر می رسد در مورد پرداخت به موقع عوارض شهرداری نیز همین رویه مشاهده می شود. در حدود ۳۳ درصد اظهار داشته اند این کار را انجام می دهند یعنی عوارض شهرداری را به موقع پرداخت می کنند در حالی که ۳۴ درصد اظهار داشته اند عوارض را به موقع پرداخت نمی کنند. به این ترتیب از این نظر مشارکت شهروندان چندان مطلوب نیست.
همکاری در اجرای پروژه های شهری موضوع دیگری است که با مشارکت شهروندان امکان پذیر شده و زمینه توسعه شهری را فراهم می سازد. در حدود ۲۱ درصد اظهار داشته اند مشارکت خیلی زیاد و ۳۳ درصد مشارکت زیادی در اجرای این پروژه ها دارند. در مجموع حدود ۵۴ درصد شهروندان مشارکت بالایی در اجرای پروژه های شهری دارند و از این نظر مشارکت شهروندان در حد نسبتاً مطلوبی می باشد.