انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده- قسمت ۶

brain connections

۲-پرداختن به روابط ریاضی و آکادمیک موجود جهت ارائه یک تحلیل اقتصادی.[۷۲].
در زمینه دوم، تا قرن بیست و یکم، تقریبا کاری انجام نشده بود تا اینکه به یکباره تمامی نگاه ها به سمت خلا ناشی از ارائه فرمول ها و مباحث ریاضی مساله کنترل موجودی توسط فروشنده جلب شد. ابتدا از مدل های ساده ریاضی برای کمک به پذیرفته شدن VMI در بین صنایع مختلف استفاده شد.
مدل ساده ای که کی فنگ خو و سایر همکارانش در سال۲۰۰۱ ارائه کردند نمونه همین کارها بود. آنها با استفاده از مدل ساده ای که تقاضا، به صورت قطعی و مستقل از قیمت بود، به مقایسه سود در سیستم VMI و حالت قبل از VMI پرداختند آن هم در شرایط یک خرده فروش و یک تامین کننده. آنها ثابت کردند که در این حالت، سود ناشی از مدل VMI همیشه بیشتر از حالت قبل از VMI است [۵۳].
علاقه به این مبحث، تحقیق را به محافل دانشگاهی ایران رساند و در یکی از اولین پایان نامه های ایرانی در این زمینه، در سال ۱۳۸۴ هجری شمسی، میلاد جاسمی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف با بررسی تعداد بیشتر خرده فروشان و با تمرکز بر تابع هزینه، مطالب قبل را گسترش داد و سپس با بهره گیری از حل مسائل عددی بسیار نشان داد که مدل VMI به مدل سنتی برتری دارد [۴].
در سال ۱۳۸۵ آقای محمد صالح سهرابی از دانشگاه صنعتی شریف در پایان نامه کارشناسی ارشد، در حالت تابع تقاضای وابسته به (VMI) خود با عنوان ارائه مدل کنترل موجودی توسط فروشنده قیمت به بررسی مدل زنجیره تامین پرداخته است. در این پایان نامه مدل های ریاضی مدیریت زنجیره تامین در فصل سه بررسی گردیده و مدل ها به صورت یک تامین کننده و چند خرده فروش در نظر گرفته شده است و تایع هزینه ، درآمد و سود تامین کننده و خرده فروش را بدست آوره است . در فصل چهارم این پایان نامه انواع توابع تقاضا و بررسی تقعر توابع سود مورد بررسی قرار گرفته در این فصل کشش قیمتی کالا ها و تاثیر تقعر تابع تقاضا روی قیمت گذاری و مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ساختار پایان نامه فوق می توان فرض تک تامین کننده را نقض کرد و زنجیره تامین را در حالت چند تامین کننده بررسی نمود.[۱].
سعید مروی زاده در پایان نامه کارشناسی ارشد خود مدل مدیریت موجودی توسط فروشنده را برای محصولات فساد پذیر در سه حالت ۱- یک فروشنده و یک خریدار در حالت تقاضای ثابت۲- یک فروشنده و چند خریدار در حالت تقاضای ثابت۳- یک فروشنده و یک خریدار در حالت تقاضای احتمالی مورد بررسی و مذل سازی قرار داد. و از الگوریتم دقیق یا ابتکاری برای حل هریک از روش ها و بدست آوردن سیاست بهینه غروشنده ارائه شده است [۵].
ساناز گلدانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود هزینه موجودی برای کل زنجیره تامین در دو حالت سنتی و VMI باهم مقایسه کرده است. نتایج نشان می دهد که VMI تنهابرای خریدار سود آور است علی رغم آنکه این استراتژی در کوتاه مدت هزینه موجودی فروشنده را افزایش می دهد ولی به دلیل ایجاد مزیت رقابتی و کاهش قیمت تمام شده در دراز مدت افزایش فروش به سود فروشنده منجر خواهد شد [۲].
کیفنگ خو و همکارانش در سال ۲۰۰۲ با ارائه مدلی با تکیه بر تابع سود خرده فروش و تامین کننده و در حالتی که در آن قیمت کالا به تقاضای آن بستگی داشت، به بررسی زنجیره تامین پرداخت و ثابت کرد که در کوتاه مدت، خرده فروش با پذیرش VMI همیشه با افزایش سود مواجه است در حالی که تضمین سود بیشتر، برای تامین کننده در کوتاه مدت با شرایطی همراه است. در بلند مدت و در گذر زمان و کاهش قیمت کالا به واسطه پذیرش VMI، سود تامین کننده نیز تضمین می شود [۷۳].
در سال ۲۰۰۶، ام.ام.نعیم بر روی موضوعی با عنوان «اثر ارزش خالص فعلی در ارزیابی عملکرد پویای زنجیره عرضه با قابلیت تجارت الکترونیک» کار کرد.این مقاله، به بررسی اثر استفاده از متد ارزش فعلی[۱۵۶] بر انتخاب پارامترها در سیاست سفارش دهی یک سیستم کنترل و برنامه ریزی تولید می پردازد. با استفاده از یک مدل پویای زنجیره عرضه کاملا مستند و قابل فهم، ارزش فعلی واریانس، به عنوان تابع هدف، جهت تعیین میزان کاهش واریانس هزینه های آتی بکار برده شده است. ارزش فعلی واریانس، بعد از توصیف در سه سناریوی سنتی، نقطه فروش با قابلیت تشخیص الکترونیک و کنترل موجودی توسط فروشنده به مقایسه گذارده شده است. همچنین نشان داده شده که تصمیمات نهایی مدیریت، نسبت به پارامترهای فعلی واریانسی حساس می باشد [۷۵].
در سال ۲۰۰۷ جواهرو همکاران[۱۵۷]، برای اولین بار الگوریتم ژنتیک را وارد مقوله VMI کردند. آنها با استفاده از الگوریتم ژنتیک، به بررسی مقدار بهینه پارامترهای مدل کنترل موجودی توسط فروشنده کردند [۷۶].
بررسی های فازی نیز از توابع سود و قیمت گذاری در VMI نیز در تحقیقات دیگری انجام شد هرچند که توفیق چندانی نیافت.
در سال ۲۰۰۷ و توسط یوگانگ یو[۱۵۸]،فنگ خو[۱۵۹] و هاوکسون چن[۱۶۰] انجام شد، ضمن اینکه تقاضا به صورت تابعی از قیمت در نظر گرفته شده، بسیاری از هزینه ها که معمولا در مدل های مختلف حذف شده را نیز در این مقاله می بینیم. در این تحقیق بر خلاف سایر تحقیقات، مقایسه سیستم زنجیره عرضه سنتی و کنترل موجودی توسط فروشنده انجام نمی گیرد بلکه مطلب مورد مطالعه در این مقاله، قیمت گذاری خرده فروش در حالات مختلف است. مدل های مختلف در آن برای تعیین قیمت بهینه، به وسیله برنامه ریزی غیرخطی و با استفاده از تئوری بازی ها حل می شود [۷۷].
در سال ۲۰۱۰ ام ای دارویش[۱۶۱] او ام اداه[۱۶۲] بر روی موضوعی با عنوان«مدل کنترل موجودی توسط فروشنده برای زنجیره های تامین یک فروشنده و چندین خرده فروش» کار کردند. در این مقاله، آنها یک زنجیره تامین شامل یک تامین کننده و چند خرده فروش تحت سیستم VMI را در نظر گرفتند؛ با مذاکراتی که بین آنها انجام می شود، سطح بالای موجودی( برحسب محدودیت گنجایش انبار) برای هریک از خرده فروش ها تعیین و اگر مقدار کالای ارسالی تامین کننده از حد بالای موجودی مربوط به آن خرده فروش فراتر رود جریمه خواهد شد. این مدل به منظوره یافتن سیاست های عملیاتی برای تامین کننده و خرده فروشان با هدف کمینه کردن هزینه های کل زنجیره تامین است. و در نهایت با ارائه یک مثال عددی و تحلیل حساسیت تاثیر تامین کننده بر روی هزینه های نگهداری وسفارش دهی، حد بالای موجودی و هزینه جریمه بررسی می شود.نتایج نشان داد که تامین کننده هزینه های سفارش دهی را افزایش و تمایل به افزایش تعداد دفعات باز پرسازی برای خرده فروش ها را دارد و هزینه نگهداری برای تامین کننده افزایش و مقدار انباشته ارسالی تامین کننده در ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد [۷۸].
زانونی و همکاران[۱۶۳] در سال ۲۰۱۲ بروی موضوعی با عنوان« مدیریت موجودی توسط فروشنده با در نظر گرفتن اثرات یادگیری و فراموشی محوله ارسالی» کار کردند. از آنجا که با گذشت زمان و یادگیری واحدهای تولیدی، زمان تحویل و هزینه تولید کالا کاهش می یابد، آنها نیز با درنظر گرفتن این مساله، نحوه سفارش دهی بهینه کالا را بررسی کردند. قیمت کالا در مدت زمان یادگیری ثابت درنظر گرفته می شود . در مدل آنها سیاست کنترل موجودی در پنج حالت مختلف دسته بندی می شود:
تقاضا ثابت، دوره مرور موجودی ٍثابت
تفاضا متغیر، دوره مرور موجودی ثابت
تقاضا ثابت، دوره مرور موجودی متغیر
تحویل تقاضا در یک مرحله
مقدار تقاضا ثابت، زمان های تحویل نزولی [۷۹].
در همان سال روکسی گوان[۱۶۴] و ایکس یا آبو زائو[۱۶۵] بر روی موضوعی با عنوان« قراردادهایی برای کنترل موجودی توسط فروشنده با سیاست بازبینی مداوم (r,Q)» کار کردند. براساس سیاست پیوسته بازبینی (r,Q) ، این مقاله با قرار دادهایی برای برنامه کنترل موجودی توسط فروشنده در یک سیستم دو سطحی شامل یک فروشنده و یک یک خرده فروش پرداخته است. آنها قراردادها را در دو حالت متفاوت بررسی کردند. در یک حالت، فروشنده مالک موجودی انبار خریدار است. در این حالت، قرارداد به نحوی بسته می شود که درآمد زنجیره به صورت درصدی بین خرده فروش و فروشنده تقسیم می شود. حالت دیگر هنگامی است که خریدار، مالک موجودی انبار است. در این شرایط، در قرارداد یک فرانشیز به خرده فروش تعلق می گیرد. رهیافت حل مساله در این مدل چانه زنی است. درواقع ابتدا یک سطح اولیه برای قرارداد برای هر طرف معامله درنظر گرفته شده و سپس با چانه زنی، طرفین از خواسته های خود طوری کوتاه می آیند که طرف دیگر نیز از قرارداد راضی باشد [۸۰].
در سال ۲۰۱۰ جی پی کیسمولر[۱۶۶] و آر ای سی ام بروکمیولن[۱۶۷] برروی موضوعی با عنوان « سود استراتژی های VMI در یک سیستم دو سطحی احتمالی با چندین کالا» کار کردند. آنها یک سیستم موجودی دو سطحی شامل یک فروشنده و یک خرده فروش با چندین محصولی که تقاضای مشتریان احتمالی است را مد نظر قرار دادند. در این مقاله سه استراتژی در VMI که به کاهش هزینه سفارش دهی و هزینه حمل و نقل و در نهایت کمک به کاهش کل هزیته زنجیره شود، مورد بررسی قرار
میگیرد و در آخر این استراتژیها در VMIبا ارائه یک مثال عددی با سیستم کنترل موجودی توسط خرده فروش مقایسه می کنند. آنها در این مقاله نشان می دهند که استراتژیهای کنترل موجودی توسط فروشنده متمرکز است بر کاهش سفارشات و کاهش هزینه های جابه جایی های دستی در انبار و هزینه های حمل و نقل بین انبار و فروشگاه ها و در نهایت کاهش کل هزینه های زنجیره را منجر می شود [۸۱].
لان هانگجی و همکاران[۱۶۸] در سال ۲۰۱۱ بر روی موضوعی با عنوان « مطالعه بر روی کنترل موجودی کالاهای فساد پذیر، تحت مدل VMI بر اساس برنامه ریزی دو سطحی[۱۶۹] » کار کردند. زنجیره تامین سه سطحی مورد نطر آنها شامل یک سازنده، یک فروشنده و چندین خرده فروش است، که در مناطق مختلفی مستقرشده اند.. در این مقاله در این مقاله دو استراتژی ارسال کالا تحت VMIو مقوله فساد و زوال کالا را در VMI بررسی شده و نشان داده می شود که فساد کالا بر موجودی کالا اثر می گذارد و احتمال کمبود را افزایش می دهد. در این مقاله با قرار دادن نرخ ثابتی برای زوال و فاسد شدن موجودی، یک تابعی که رابطه منفی بین مصرف و فساد پذیری کالاها را با زمان نشان دهد ارائه شده است . رهیافت حل مساله در این مدل، با استفاده از الگوریتم ژنتیک[۱۷۰] است [۸۲].
شیو هسین لیاو و همکاران[۱۷۱] در سال ۲۰۱۱بر روی موضوعی با عنوان« یک رویکرد تکاملی برای بهینه سازی چند هدفه ادغام مسئله شبکه توزیع موجودی – مکان نمایی در مدیریت موجودی توسط فروشنده» کار کردند. آنها در این مقاله مسئله مکان نمایی و شبکه توزیع موجودی را ادغام کردندهمین
امر موجب شده تا موضوعات مکان نمایی تسهیلات ، توزیع کردن و موجودی تحت سیستم VMI مدل سازی شوند . زنجیره تامین شامل یک تامین کننده و چندین کاندیای توزیع کننده و یک خریدار است به طوری که هر یک از خریداران تقاضا برای کالای مورد نظر خود را تنها از یک تامین کننده که آن می تواند چندین توزیع کننده اختیار نماید فراهم آورد . این مقاله به صورت یک مسئله برنامه ریزی سه هدفه برای مینیمم سازی کل هزینه ها و ماکزیمم سازی سطح سرویس دهی به مشتریان و به صورت سیستم چند محصولی با قرار دادن تابع تقاضای نرمال برای خریداران صورت است . در نهایت رهیافت حل با استفاده از الگوریتم ژنتیک و آنیلینگ بدست آمده است [۸۳].
پسندیده و همکاران[۱۷۲] در سال ۲۰۱۱ب بر روی موضوعی با عنوان «یک الگوریتم ژنتیک برای سیستم کنترل مدیریت موجودی توسط فروشنده با چند محصولی و چند محدودیت در مدل مقدار سفارش اقتصادی» کار کردند. زنجیره تامین در نطر گرفته شده شامل یک تامین کننده و یک خرده فروش می باشد . ویژگی های مدل آنها به این صورت می باشد که، کمبود به صورت تقاضای پس افت و گنجایش انبار خرده فروش محدود و حداکثر تعداد سفارشات برای دریافت کالا ار تامین کننده در نظر گرفته شده است. در این مدل تامین کننده با در یافت اطلاعات از خرده فروش تصمیمات لازم برای دوبار پرسازی انبار خرده فروش تحت سیاست r,Q)) اتخاذ می کند. از آنجایی که مدل غیر خطی می باشد از الگوریتم زنتیک برای محاسبه مقدار انباشته ارسالی تامین کننده و ماکزیمم سطح کمبود و کمینه کردن هزینه های زنجیره تامین استفاده شده است [۸۴].
لئوپولدو و همکارانش[۱۷۳] در سال ۲۰۱۲ برروی موضوعی با عنوان « یک الگوریتم ساده و بهتر برای حل سیستم کنترل موجودی مدیریت شده توسط فروشنده با چندین محصول و چندین محدودیت در مدل مقدار سفارش اقتصادی» کار کردند. در این مقاله آنها به توسعه مدل پسندیده و همکارانش پرداختند. نکات قابل توجهی که از این مقاله یافت می شوند به اختصار به این شرح می باشند . ۱-مدل سازی مسئله همراه با در نظر گرفتن حالت کمبود ۲- بعضی از روش ها برای امتحان و محک زدن مدل مناسب می باشد ۳- الگوریتم هیوریستیک نسبت به الگوریتم ژنتیک بهتر و ساده تر و با جواب هایی نزدیک به بهینگی را می تواند برای مدل فراهم نماید [۸۵].
مونسر هریگا[۱۷۴] و دیگر همکارانش در سال ۲۰۱۲بر روی موضوعی با عنوان« مدل های کنترل موجودی محدود شده انبارداری با غیر مساوی بودن تناوب های حمل کالا» کار کردند. در این مقاله یک زنجیره تامین دو سطحی متشکل از یک تامین کننده و چند خرده فروش در نظر گرفته شده، و تامین کننده موجودی خرده فروش هایش را تحت سیستم VMI کنترل می کند. مدل تک محصولی و تقاضا در هر واحد زمان ثابت و قطعی است و تامین کننده طی یک قرارداد متعهد می شود که موجودی خرده فروش ها، از یک حد بالای توافق شده فراتر نرود در غیر این صورت جریمه خواهد شد. این حد بالای تعیین شده ظرفیت انبار هر خرده فروش است و مطابق با مقدار سفارش اقتصادی می باشد. اگر مقذار کالای ارسالی برای هر خرده فروش از این حدود فراتر رود، تامین کننده مسئول فراهم کردن ایمنی و حفاظت بیشتر برای فضای انبار را عهده دارمی شود. مدل سازی مسئله به صورت یک مدل غیر خطی عدد صحیح با غیر مساوی بودن، تناوب های جایگزینی و دوبار پرسازی خرده فروش ها است. مدل توسط الگوریتم هیوریستیک[۱۷۵] حل و تحلیل حساسیت در مورد عملکرد الگوریتم به کار گرفته شده انجام می شود و در نهایت مدل را با اجرای سیستم VMI و بدون اجرای این سیستم با مساوی قرار دادن تناوبهای جایگزینی مقایسه می شود. در این مقاله نتیجه می شود که سود زنجیره تامین در VMIبه تعداد و همگن بودن )برحسب تقاضا و پارامتر های هزینه( خرده فروش ها بستگی دارد. براساس خروجی های تحلیل حساسیت، آنها دریافتند که صرفه جویی ها در هزینه رابطه مثبت با همگن بودن خرده فروش ها و رابطه منفی با تعداد آنها دارد [۸۶].
در سال ۲۰۱۳ علی روزبه نیا و همکاران[۱۷۶] بر روی موضوعی با عنوان « یک کنترل موجودی توسط فروشنده فازی یرای مدل سفارش اقتصادی تحت کمبود، برای چندین کالا » کار کردند . در این مقاله آنها یک زنجیره تامین دو سطحی شامل یک تامین کننده و یک خریدار در نظر گرفتند. این مدل شامل ظرفیت انبار، محدودیت های ارسال کالا، محدودیت های مقدار سفارش دهی، محدودیت های تعداد پالت هایی که کالا ها از تامین کتتده به خریدار ارسال شود تشکیل شده است. تقاضا مشخص و مستقل از قیمت است. ولی کل مقدار سفارشات که همان تقاضای خریدار از تامین کننده می باشد و همچنین گنجایش انبار فازی است. این مسئله به صورت یک مدل غیر خطی عدد صحیح فازی با کمینه کردن کل هزینه های زنجیره تامین مدل سازی شده و رهیافت حل مدل از الگوریتم ژنتیک است [۸۷].
جان یائون لی[۱۷۷] و ریچارد ک چو[۱۷۸] در سال ۲۰۱۳بر روی موضوعی با عنوان« قرار دادی برای مدیریت موجودی توسط فروشنده با ارسال کالا با کمبود – اشتراک گذاری هزینه» کار کردند . آنها در این مقاله طراحی قرارداد مدیریت موجودی توسط فروشنده را با ارسال محموله با کمبود بررسی کردند و تمرکز آنها برروی چگونه تقسیم کردن هزینه کمبود، در یک زنجیره تامین دوسحطی شامل یک تامین کننده (تامین کننده مالک موجودی در انبار خرده فروش است) و یک خرده فروش بوده است. طی این قرارداد خرده فروش مقدار جریمه برای تامین کننده هنگام مواجه با کمبود، انتخاب و به تامین کننده پیشنهاد می دهد حال تامین کننده می تواند این قرارداد را به پذیرد یا رد کند. اگر قبول نماید تامین کننده مدیریت موجودی و تصمیمات باز پرسازی برای خرده فروش را اتخاذ می کند. با بهینه سازی مدل در نظر گرفته شده، در حقیقت قرارداد مناسب برای خرده فروش و سیاست مناسب کنترل موجودی برای تامین کننده تعیین می شود.. آنها در این مقاله به نتایج قابل توجهی از بررسی قطعی و احتمالی بودن تقاضا دست یافتند به گونه ایی که اجرای سیستم VMI هم برای تامین کننده و هم برای خرده فروش صرفه جویی های در هزینه به همراه می آورد، این صرفه جویی در هزینه برای تامین کننده مربوط به مقدار تولید و ارسال می باشد در حالیکه منشا سود خرده فروش، از هزینه های ثابت سفارش دهی و تقسیم هزینه های نگهداری و کمبود با تامین کننده است. همچنین در این مقاله نشان داده شده که خرده فروش همیشه از اجرای VMI سود بدست نمی آورد [۸۸].
رضا حسینی راد و همکارانش[۱۷۹] در سال ۲۰۱۳ برروی موضوعی با عنوان« بهینه سازی ادغام شده مدیریت موجودی توسط فروشنده برای زنجیره تامین یک فروشنده- دو خریدار با تعیین فاکتور وزن دهی برای هزینه سفارش دهی فروشنده» کار کردند در این تحقیق، فروشنده، تامین کننده کالای یکسان برای خریداران با یک نرخ تولید محدود کی باشد. در این مقاله، مدل های ریاضی برای ادغام مدیریت موجودی توسط فروشنده و کنترل موجودی توسط خرده فروش[۱۸۰] و الگوریتم های حل ارائه شده برای تعیین مقدار انباشته ارسالی و هزینه های کل زنجیره توسعه داده شده اند. سپس تاثیر پارامتر های کلیدی برروی مقدار انباشته ارسالی در هردو سیاست مدیریت موجودی مطالعه شده است. فاکتور وزن دهی تعییین شده برای مقایسه هزینه سفارش دهی فروشنده برای مقایسه هر دو سیاست استفاده شده است. در آخر با ارائه مثال عددی نتایج بیان می شود. نتایج نشان می دهند که اجرای سیاست VMI موجب کاهش بیشتری برای هزینه کل زنجیره تامین می شود و دراین تحقیق میتوان دید گسترده ایی برای انتخاب سیاستهای موجودی برای بهبود کسب و کار تجارتی و عملکرد زنجیره تامین فراهم نمود [۸۹].
در سال ۲۰۱۳ جواد صادقی و همکاران[۱۸۱] بر روی موضوعی با عنوان« مسئله بهینه سازی ترکیبی از مدیریت موجودی توسط فروشنده و تخصصیص اضافی در مدیریت زنجیره تامین» کار کردند. در این مقاله، برای اولین بار، بحث قابلیت اطمینان خط تولید را درVMI با نصب ماشین آلات جدید در خط تولید بررسی کردند. آنها یک مدل دوهدفه، کنترل مدیریت موجودی توسط فروشنده در یک زنجیره تامین با یک تامین کننده ( تولید کننده) و چندین خرده فروش توسعه دادند. تقاضای خرده فروشان ثابت و مشخص است. هدف اندازه انباشته ارسالی از تامین کننده، تعداد دفعات باز پر سازی خرده فروشان، تعداد دفعاتی که حمل ونقل محموله ارسالی از تامین کننده به خرده فروشان و بدست آوردن تعداد بهینه ماشین های است که به صورت سری، یک کالا را تولید می کنند. مدل مساله آنها، دارای دو تابع هدف متفاوت است. یکی حداقل کردن هزینه تولید و هزینه نصب دستگاه های جدید و دیگری حداکثر کردن قابلیت اطمینان خط تولید.. الگوریتم ژنتیک و الگوریتم آنیلینگ به صورت هیبریدی برای بهینه سازی این مدل انتخاب شده است [۹۰].
یو و همکاران[۱۸۲] در سال ۲۰۱۳به مساله انتخاب خرده فروش در مدلVMI پرداختند. آنها نشان دادند که حتی اگر ظرفیت تولید تآمین کننده بی نهایت باشد باز هم برای بهینه کردن سود خود، مجاز به تامین همه خرده فروشان نیست و باید از بین همه آنها، تعدادی را انتخاب کند. در این مقاله از یک مدل صفر و یک استفاده شده و هر خرده فروش که سود بیشتری برای تامین کننده دارد انتخاب می شود. هر خرده فروش به ازای هربار دریافت کالا، هزینه ای به تامین کننده می پردازد و تصمیم گیری برا اساس این هزینه و مقدار تقاضای خرده فروش انجام می شود. تقاضای هر خرده فروش به صورت تابعی از قیمت است. هدف مساله حداکثر کردن سود تامین کننده با انتخاب خرده فروشان است و رهیافت حل مساله نیز الگوریتم ژنتیک و بازی استاکلبرگ می باشد [۹۱].

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱ مقدمه

در این فصل به معرفی ساختار کلی، مدل های ریاضی این فعالیت تحقیقی می پردازیم. ابتدا به تشریح مسئله های تحقیق پرداخته، سپس با بیان مفروضات، به معرفی متغیر ها و سایر موضوعات مرتبط می پردازیم.

۳-۲ روش تحقیق