انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده- قسمت ۸

هزینه پرداخت شده توسط خرده فروش، به ازای هر بار باز پرسازی به تامین کننده i ام، در مدل VMI
: هزینه کمبود، پرداخت شده توسط خرده فروش به مشتری j ام ، به ازای هر واحد کالا
هزینه کمبود پرداخت شده توسط تامین کننده i ام به خرده فروش، به ازای هر واحد کالا
هزینه پرداخت شده توسط خرده فروش، به مشتری j ام، برای معیوب بودن هر واحد کالا.
کشش قیمتی تقاضای مشتری j ام
ثابت، تابع تقاضای مشتری j ام در تابع تقاضای کاب داگلاس
: ثابت، تابع تقاضای مشتری j ام در تابع تقاضا ی خطی
نرخ معیوبی کالا ها، مربوط به تامین کننده i ام
مقدار تقاضای مشتری j ام، که تابعی از قیمت تعیین شده توسط خرده فروش می باشد( تابع تقاضای خطی)
مقدار تقاضای مشتری j ام، که تابعی از قیمت تعیین شده توسط خرده فروش می باشد( تابع تقاضای کاب داگلاس)
سود خاص خرده فروش در مدل سنتی مربوط به تامین کننده i ام
سود خاص خرده فروش در مدل VMIمربوط به تامین کننده i ام
سود خالص تامین کننده iام در مدل VMI
:Z سود خالص خرده فروش در مدل VMI
t : مقدار بسیار کوچک

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

۳-۲-۳-۲ متغیرهای تصمیم گیری

در این قسمت متغیر های هر دو مسئله تحقیق، به صورت زیر بیان شده است.
قیمت خرده فروشی تعیین شده به ازای هر واحد کالای دریافتی از تامین کننده i ام در مدل سنتی)مسئله ۱)
قیمت خرده فروشی تعیین شده به ازای هر واحد کالای دریافتی از تامین کننده i ام در مدل )VMIمسئله ۱)
: قیمت تعیین شده توسط خرده فروش در مدل VMI (مسئله ۲)
مقدار کالای سفارش داده شده توسط خرده فروش در هر بازه زمانی، به تامین کننده i ام در مدل سنتی (مسئله ۱)
مقدار کالای ارسال شده در هر بازه زمانی، توسط تامین کننده i ام در مدل VMI (مسئله ۱ و۲)تعداد دفعات سفارش دهی خرده فروش، به تامین کننده i ام در مدل سنتی (مسئله ۱)
تعداد دفعات باز پر سازی کالای خرده فروش، توسط تامین کننده i ام در مدل VMI (مسئله ۱و۲)
: نسبتی از کل تقاضای خرده فروش که توسط تامین کننده i ام تامین شود.(مسئله ۲)
متغیر صفر و یک. اگر یک بگیرد تامین کننده i ام انتخاب می شود و در غیر این صورت صفر میگیرد.(مسئله ۲)

۳-۳ انواع توابع تقاضا

۳-۳-۱ تعریف تابع تقاضا

تابع تقاضا تابعی است که در آن رابطه بین تقاضای یک کالا با کالاهای دیگر و یا سایر عوامل (نظیر قیمت کالا، درآمد مشتریان، شرایط محیطی و…) بررسی می شود.
در مسایل اقتصادی، معمولا از دو نوع تابع تقاضا استفاده می شود که عبارتند از:
تابع تقاضای هیکس
تابع تقاضای مارشال

۳-۳-۱-۱ تابع تقاضای هیکس: در این نوع تابع تقاضا، رابطه بین تقاضا و قیمت کالا مشخص می شود. معروفترین توابع تقاضای هیکس عبارتند از: تابع تقاضای خطی با فرم استاندارد و تابع تقاضای کاب-داگلاس با فرم استاندارد (که اعداد ثابت اند).

تقسیم بندی کالاها بر اساس کشش:

کشش، به درصد تغییرات دو متغیر نسبت به هم کشش می گویند.

(۴-۱)

کشش قیمتی تقاضا، درصد تغییرات مقدار تقاضای کالای x به ازای درصد تغییرات قیمت کالای x می باشد.

(۴-۲)
که علامت منفی، برای مثبت کردن کشش به کار می رود.