انتخاب مرغ سبز و محصولات ارگانیک- قسمت 25

3-8) اعتبار و پایایی پرسشنامه
هنگامی که کار تحقیق به پایان می رسد و محقق به یافته هایی دست می یابد، ادلین پرسش که از او به عمل می آید، درباره اعتبار و قابلیت اعتماد به یافته هایش است. اعتبار به صحت و درستی اندازه گیری محقق و قابلیت اعتماد، به ثبات و پایداری یافته های او اشاره دارد. بنابراین پژوهشگر باید خود را برای پاسخگودد به این دو سؤال مهم آماده کند (خاکی ، 1388) .
درستی اندازه گیری اش چه قدر است ؟
حال که اندازه گیری دقیق و درست انجام شده نتایج انجام شده تا چه میزان دوام خواهد شد ؟ و اصولاً اگر تحقیق یا تحقیق های مکرر درباره همان فرضیه ها و هدف ها انجام شود، آیا نتایج حاصله مشابه با یافته های محقق خواهد بود ؟ اعتبار در اندازه گیری را روایی و قابلیت اعتماد را پایایی اندازه گیری می نامند.
3-8-1) اعتبار و رورایی
اعتبار[116] به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از اعتبار آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت اعتبار ار آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی ، 1388). درتحقيق حاضر اقداماتي براي افزايش ميزان اعتبار و روايي پرسشنامه انجام شد كه خلاصه آنها به شرح زير است:
ابتدا مطالعات زيادي از طريق مطالعه كتابها، پايان نامه ها و مقالات به عمل آمد تا بطوركامل مفاهيم و متغيرهاي مهم مورد استفاده در تحقيق و چگونگي اندازه گيري آنها روشن گردد تا بتوانيم سوالات مناسبي براي بررسي فرضيات طراحي نماييم؛
بعد از طراحي سوالات براي اندازه گيري هر متغير، پرسشنامه ابتدايي دراختيار اساتيد راهنما و مشاور قرارگرفت تا اصلاح و تاييد شود؛
درنهايت پرسشنامه نهايي طراحي و توزيع گرديد.
برای محاسبه روایی شیوه های مختلفی وجود دارد از آن جمله می توان به اجرای دوباره (روش باز آزمایی)، روش موازی (همتا) ، روش تصنیف (دو نیمه کردن) ، روش کورد ریچاردسون و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد.
3-8-2) پایایی
مقصود از پایایی[117] ابزار اندازه گیری، آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله (یا وسیله مشابه و قابل مقایسه) تحت شرایط مشابه، دوباره اندازه گیری کنیم، نتایج تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. وسیله ای متغبر است که بتوان آنرا در موارد متعدد به کار برد و در همه موارد نیز نتایج یکسانی تولید کند، اگر روش های اندازه گیری فاقد اعتبار کافی باشد اجرای پژوهش تجربی بی معنا خواهد بود (آذر ، الوانی و دانایی فرد ، 1386). در این پژوهش، برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ[118] استفاده شده است. این روش برای محاسبۀ هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود .
3-8-2-1) روش آلفای کرونباخ
این روش برای هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند، بکار می رود و در اینگونه ابزار، پاسخ هر سؤال می تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. معمولاً در مقیاس های نگرش سنج، برای سؤالهای آزمون هایی که پاسخ درست و غلط وجود ندارد، هیچ یک از پاسخ ها به خودی خود درست یا غلط نیستند، برای پایایی این گونه سؤالات کرونباخ فرمول زیر را پیشنهاد داده است:
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه از سؤالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد .
a
اگر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 بدست آید، می توان عنوان نمود که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است؛ اما در صورتی که این ضریب زیر 7/0 بدست آید، باید برای تک تک سؤالات پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه نمود و سؤالاتی که ضریب آنها زیر 7/0 بدست آمده است را حذف کرده یا مورد اصلاح قرار داد (سرمد و دیگران ، 1381).
جدول (3-2). برونداد نرم افزار SPSS براي محاسبه آلفاي کرونباخ پرسشنامه

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
متغیر ضریب آلفای کرونباخ
آگاهی 705/0
انگیزه 723/0
سبک زندگی 819/0
عوامل اجتماعی 812/0