انتخاب مرغ سبز و محصولات ارگانیک- قسمت 34

A conceptual image numerous multi-coloured squares, moving at high speed to form a human figure, who is sitting with one hand resting on chin in a thinking pose.

87.04

بالاتر از یک و نیم میلیون

49

13.0

100.00

كل

378

100.0

 
شکل (4-6). فراواني پاسخ دهندگان براساس درآمد
4-2-7) وضعیت خرید
برای خرید مرغ سبز 5 متغیر استفاده شده است: میزان خرید مرغ سبز، اولین باری که مرغ سبز خریداری شده است، وضعیت خرید در سال گذشته، وضعیت خرید در ماه گذشته و متوسط خرید ماهانه. هریک از متغیرها در قالب نمودارهای زیر بررسی شده است.
 
شکل (4-7). نمودار میله‌ای میزان خرید
 
شکل (4-8). نمودار میله‌ای متوسط خرید ماهانه
 
شکل (4-9). نمودار میله‌ای وضعیت خرید در سال گذشته
 
شکل (4-10). نمودار میله‌ای وضعیت خرید درماه گذشته
 
شکل (4-11). نمودار میله‌ای اولین خرید مرغ سبز
4-3) آزمون فرضيه‌هاي تحقيق
بطور کلي از تکنيک مدل‌يابي معادلات ساختاري و بکمک نرم‌افزار SPSSو LISRELفرضيه‌هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفته اند. براي نيل به اين منظور نخست تحليل عامل تائيدي براي پرسشنامه صورت گرفته است. سپس آزمون نرمال بودن داده‌ها انجام شده است. در نهايت نيز آزمون های همبستگی و رگرسیون چندگانه مربوط به فرضيه اصلي و پژوهش های جانبی تحقيق اجرا شده است.
4-3-1) تحليل عاملي تأیيدي
برای تهیه یک مقیاس معتبر میتوان از روش تحلیل عامل[124] برای غربال آیتمها و انتخاب آیتمهای اصلی استفاده نمود. پس از ایجاد مجموعه متغیرهای مقدماتی در تحلیل عامل به وسیله چرخش[125] مجموعه نهائی متغیرها جهت ساخت مقیاس استخراج میگردد. در اين مطالعه از ابزار پرسشنامه براي گردآوري داده‌ها استفاده شده است. بنابراين با استفاده از تحليل عاملي تائيدي ساختار کلي پرسشنامه‌ تحقيق مورد روائي سنجي محتوائي قرار گرفته است.
تحلیل عامل با ایجاد ماتریس همبستگی، نشان می‌دهد كه متغیرها به صورت خوشههائی گرد هم آمده‌اند بطویكه متغیرهای هر خوشه با هم همبسته بوده و با خوشه‌های دیگر همبسته نمی‌باشند. این خوشه‌ها همان ابعاد موضوع مورد بررسی هستند. متغیرهای هر خوشه نیز آیتمهای سنجش آن بعد است. متغیرهائی كه هیچ همبستگی با متغیرهای دیگر ندارند باید حذف شوند زیرا متغیرهای مورد تحلیل باید همبستگی معقولی با برخی متغیرهای دیگر تحلیل داشته باشند. (دواس، 1991) قبل از اقدام به استفاده از روش تحلیل عامل باید معنی داری متغیرها جهت تحلیل عامل سنجش شود. یكی از روش‌های سنجش معنی‌داری متغیرها جهت تحلیل عاملی محاسبه آماره [126]KMO (شاخص ارزیابی كفایت نمونه) است. چنانچه مقدار این آماره بیش از 7/0 باشد همبستگی‌های موجود برای تحلیل عامل بسیار مناسب است. چنانچه بین 5/0 و 7/0 باشد باید دقت زیادی بخرج داد و اگر كمتر از 5/0 باشد برای تحلیل عاملی مناسب نیست. (دواس، 1991)
جدول (4-7). شاخص کفایت نمونه (KMO) و آزمون بارتلت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
KMO