جستجوی مقالات فارسی – انتخاب مرغ سبز و محصولات ارگانیک- قسمت 35

742/0

بارتلت

Approx. Chi-Square

073/4313

درجه آزادی

528

مقدار معناداری

000/0

براي تحليل عاملي تأیيدي بارعاملي استاندارد و آماره t محاسبه شده است. بطور کلي قاعده زير حاکم است:
قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده بوسيله بار عاملي نشان داده مي‌شود. بار عاملي مقداري بين صفر و يک است. اگر بار عاملي کمتر از 3/0 باشد رابطه ضعيف درنظر گرفته شده و از آن صرف‌نظر مي‌شود. بارعاملي بين 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خيلي مطلوب است.
زمانيکه همبستگي متغيرها شناسائي گرديد بايد آزمون معناداري صورت گيرد. جهت بررسي معنادار بودن رابطه بين متغيرها از آماره آزمون t يا همان t-value استفاده مي‌شود. چون معناداري در سطح خطاي 05/0 بررسي مي‌شود بنابراين اگر ميزان بارهاي عاملي مشاهده شده با آزمون t-value از 96/1 کوچکتر محاسبه شود، رابطه معنادار نيست (کلاين، 1994).
4-3-1-1) نتايج تحليل عاملي تأیيدي مقياس سنجش تحقیق
تحليل عاملي تأیيدي مقياس سنجش در جدول 4-8 ارائه شده است. بارعاملي استاندارد تحليل عاملي تأیيدي براي سنجش قدرت رابطه بين هر عامل (متغير پنهان) با متغيرهاي قابل مشاهده آن (گويه‌هاي پرسشنامه) در تمامي موارد بزرگتر از 3/0 بدست آمده است. بنابراين ساختار عاملي پرسشنامه قابل تائيد است. خروجی نرم‌افزار لیزرل در شکل 4-12 آمده است. در این شکل هر متغیر پنهان یعنی همان ابعاد اصلی مطالعه با نماد بیضی و گویه‌های سنجش هر بعد (سوالات پرسشنامه) با نماد مستطیل نمایش داده شده است. بارعاملی استاندارد تبیین ابعاد توسط پرسش‌ها بر روی فلش‌هایی که هر گویه را به بعد مورد نظر متصل می‌کند قابل مشاهده است. برای نمونه برای متغیر آگاهی 4 پرسش در نظر گرفته شده است که در شکل 4-12 با نماد B1 تا B4 نمایش داده شده است. بارعاملی استاندارد در تمامی موارد بزرگتر از 3/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد سوالات مورد نظر بدرستی متغیر آگاهی را مورد سنجش قرار می‌دهد. در زمینه سایر ابعاد نیز به همین صورت است.
بعد از محاسبه بار عاملي استاندارد بايد آزمون معناداري صورت گيرد. براساس نتايج مشاهده شده در جدول 4-9 بارعاملي آماره t شاخص‌هاي سنجش هر يک از ابعاد مورد مطالعه در سطح اطمينان 5% مقداري بزرگتر از 96/1 مي‌باشد. بنابراين همبستگي‌هاي مشاهده شده معنادار است. خروجی نرم‌افزار لیزرل در شکل 4-13 آمده است.
شکل (4-12). بارعاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی
شکل (4-13). آماره t تحلیل عاملی تأییدی خروجی لیزرل
جدول (4-8). خلاصه نتایج تحلیل عاملی تأییدی مقیاس مورد استفاده

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
بار عاملي استاندارد آماره t آلفاي کرونباخ
شاخص‌هاي سنجش عامل آگاهی     716/0