جستجوی مقالات فارسی – انتخاب مرغ سبز و محصولات ارگانیک- قسمت 44

براساس نتایج مندرج در جدول 4-10 مقدار ضریب همبستگی پیرسون که مقدار قابل اعتنائی است. مقدار معناداری نیز کمتر از سطح خطا 05/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد ضریب همبستگی مشاهده شده معنی‌دار است. بنابراین ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
4-4-2) آزمون فرضیه دوم: انگیزه مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون انگیزه مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان بررسی شده است. این آزمون در سطح خطای 5% صورت گرفته است. فرضیه صفر مبتنی برآن است که انگیزه مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد. فرضیه‌های تحقیق به صورت زیر تنظیم شده است:
H0: انگیزه مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد.
H1: انگیزه مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
جدول (4-11).آزمون ضریب همبستگی پیرسون تأثیر انگیزه بر انتخاب مرغ سبز

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

فرضیه ضریب همبستگی پیرسون تعداد مقدار معناداری
انگیزه 0.76 378 0.000

براساس نتایج مندرج در جدول 4-11 ضریب همبستگی پیرسون 76/0 بدست آمده که همبستگی قابل توجه ای است. مقدار معناداری نیز کمتر از سطح خطا 05/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد ضریب همبستگی مشاهده شده معنی‌دار است. بنابراین انگیزه مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
4-4-3) آزمون فرضیه سوم: شیوه زندگی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
نخست با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون تاثیر شیوه زندگی بر مصرف مرغ سبز در استان گیلان بررسی شده است. این آزمون در سطح خطای 5% صورت گرفته است. فرضیه صفر مبتنی برآن است که شیوه زندگی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد و H1 نیز ادعای آزمون است. فرضیه‌های تحقیق و بیان آماری آنها به صورت زیر تنظیم شده است:
H0: شیوه زندگی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد.
H1: شیوه زندگی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
جدول (4-12). آزمون ضریب همبستگی پیرسون تأثیر شیوه زندگی بر انتخاب مرغ سبز

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
فرضیه ضریب همبستگی پیرسون تعداد مقدار معناداری
شیوۀ زندگی