دسترسی به منابع مقالات : انتخاب مرغ سبز و محصولات ارگانیک- قسمت 45

0.77

378

0.000

براساس نتایج مندرج در جدول 4-12ضریب همبستگی پیرسون 77/0 بدست آمده که همبستگی قابل توجهی است. مقدار معناداری نیز کمتر از سطح خطا 05/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد ضریب همبستگی مشاهده شده معنی‌دار است. بنابراین شیوه زندگی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد
4-4-4) آزمون فرضیه چهارم: عوامل اجتماعی بر انتخاب مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان ﺗﺄثیر دارد.
نخست با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون تاثیر عوامل اجتماعی بر انتخاب مصرف کنندگان در استان گیلان بررسی شده است. این آزمون در سطح خطای 5% صورت گرفته است. فرضیه صفر مبتنی برآن است که عوامل اجتماعی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد و فرض H1 نیز ادعای آزمون است. فرضیه‌های تحقیق و بیان آماری آنها به صورت زیر تنظیم شده است:
H0: عوامل اجتماعی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد.
H1: عوامل اجتماعی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
جدول (4-13). آزمون ضریب همبستگی پیرسون تأثیر عوامل اجتماعی بر انتخاب مرغ سبز

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

فرضیه ضریب همبستگی پیرسون تعداد مقدار معناداری
عوامل اجتماعی 0.71 378 0.000

براساس نتایج مندرج در جدول 4-13ضریب همبستگی پیرسون 71/0 بدست آمده که همبستگی قابل توجهی است. مقدار معناداری نیز کمتر از سطح خطا 05/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد ضریب همبستگی مشاهده شده معنی‌دار است. بنابراین عوامل اجتماعی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
4-4-5) آزمون فرضیه پنجم: ادراکات مصرف کنندگان مرغ سبز دراستان گیلان، برانتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
نخست با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون ادراک مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان بررسی شده است. این آزمون در سطح خطای 5% صورت گرفته است. فرضیه صفر مبتنی برآن است که ادراک مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد و فرض و چون از پرسشنامه لیکرت 5 درجه استفاده شده است فرضیه‌های تحقیق به صورت زیر تنظیم شده است:
H0: ادراک مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد.
H1: ادراک مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
جدول (4-14). آزمون ضریب همبستگی پیرسون تأثیر ادراک بر انتخاب مرغ سبز

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
فرضیه ضریب همبستگی پیرسون