مقاله دانشگاهی – انتخاب مرغ سبز و محصولات ارگانیک- قسمت 50

DNA cell on scientific background

اجتماعی

0.198

0.000

0.244

495.268

0.000

ادراک

0.201

0.000

0.246

503.453

0.000

ضریب بتای استاندارد تاثیر آگاهی بر انتخاب مصرف‌کنندگان 314/0 بدست آمده است که مقدار متوسطی است. همچنین آماره آزمون نیز از رابطه زیر قابل محاسبه است:
از آنجا که خطای استاندارد بسیار اندک و نزدیک به صفر محاسبه شده است بنابراین آماره t-value بزرگتر از مقدار بحرانی 96/1 است. مقدار معناداری نرمال (sig.) نیز نزدیک به صفر بوده و کوچکتر از سطح خطا است که یافته فوق را تائید می‌کند. بنابراین ضریب بتای مشاهده شده معنی دار است. لازم به توضیح است سطح خطا در این مطالعه 5% در نظر گرفته شده است. بنابراین آگاهی تاثیر مثبت و معناداری بر انتخاب مصرف‌کنندگان دارد. ضریب بتا در سایر فرضیه ها به صورت زیر است:
ضریب بتای استاندارد تاثیر انگیزه بر انتخاب مصرف‌کنندگان 267/0 و آماره t-value برابر 524/511 بدست آمده است. بنابراین انگیزه تاثیر مثبت و معناداری بر انتخاب مصرف‌کنندگان دارد.
ضریب بتای استاندارد تاثیر سبک زندگی بر انتخاب مصرف‌کنندگان 303/0 و آمار t-value برابر 764/592 بدست آمده است. بنابراین سبک زندگی تاثیر مثبت و معناداری بر انتخاب مصرف‌کنندگان دارد.
ضریب بتای استاندارد تاثیر عوامل اجتماعی بر انتخاب مصرف‌کنندگان 244/0 و آماره t-value برابر 268/495 بدست آمده است. بنابراین عوامل اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر انتخاب مصرف‌کنندگان دارد.
ضریب بتای استاندارد تاثیر ادراک بر انتخاب مصرف‌کنندگان 246/0 و آماره t-value برابر 453/503 بدست آمده است. بنابراین ادراک اثیر مثبت و معناداری بر انتخاب مصرف‌کنندگان دارد.
گام نهائی محاسبه خطا[128]یا واریانس تببین نشده خطا است. خطای برآورد ممکن است ناشی از تاثیرات متغیری باشد که در مدل لحاظ نشده باشد. برای محاسبه خطای برآورد از ضریب تعیین[129] استفاده می‌شود. ضریب تعیین قدرت توضیح دهندگی مدل را نشان می‌دهد. ضریب تعیین نشان می‌دهد که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. تغییرات کل متغیر وابسته برابر است با تغییرات توضیح داده شده توسط رگرسیون بعلاوه تغییرات توضیح داده نشده. بعد از محاسبه رگرسیون خطی از جدول ستادۀ مدل رگرسیونی استفاده می‌شود:
جدول (4-18). ستادۀ مدل رگرسیونی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
خطای استاندارد تخمین ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین (R2) ضریب همبستگی (R) مدل
00285/0 000/1 978/0