انتخاب مرغ سبز و محصولات ارگانیک- قسمت 54

Digital earth 5G AI technology

عوامل اجتماعی

پیرسون

0.343

0.354

0.209

0.270

0.332

ادراک

پیرسون

0.236

0.270

0.197

0.200

0.244

براساس نتايج حاصل از آزمون همبستگي پیرسون متغیر آگاهی با تمامی مولفه‌های خرید رابطه مثبت و معناداری دارد (مقادیر معنی‌داری در جدول پیوست 3 قابل مشاهده است).
نتایج نشان می‌دهد بیشترین همبستگی بین متغیر آگاهی با اولین باری که مرغ سبز خریداری شده وجود دارد. یعنی افرادی که آگاهی بیشتری دارند نخستین باری که مرغ سبز را خریداری کرده‌اند به چندین سال قبل برمی‌گردد. همچنین همبستگی پیرسون آگاهی با متوسط خرید 402/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد افرادی که آگاهی بیشتری دارند متوسط خریدشان نیز بیشتر است. تمامی مقادیر در سطح اطمینان 99% نیز قابل اطمینان هستند. سایر همبستگی‌ها مشابه و مقادیر آنها تأثیر متوسط و یکسانی را نشان می‌دهد.
انگیزه نیز طبق نتایج حاصل از ازمون همبستگی پیرسون با تمامی مولفه‌های خرید رابطه مثبت و معناداری دارد. همبستگی‌های مشاهده شده بسیار زیاد و قابل توجه است. نتایج نشان می‌دهد بازهم بیشترین همبستگی بین متغیر انگیزه با اولین باری که مرغ سبز خریداری شده وجود دارد. یعنی افرادی که انگیزه بیشتری دارند نخستین باری که مرغ سبز را خریداری کرده‌اند به چندین سال قبل برمی‌گردد. همچنین همبستگی پیرسون انگیزه با متوسط خرید و میزان خرید 932/0 و 928/0 بدست آمده است که هر دو بالای 9/0 است و نشان می‌دهد افرادی که انگیزه بیشتری دارند متوسط خرید و میزان خریدشان نیز بیشتر است. تمامی مقادیر در سطح اطمینان 99% نیز قابل اطمینان هستند. همبستگی‌های مشاهده شده بین انگیزه و آخرین باری که مرغ سبز خریداری شده است نیز بالای 7/0 بدست آمده است.
شیوه زندگی انگیزه نیز طبق نتایج حاصل از ازمون همبستگی پیرسون با تمامی مولفه‌های خرید رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج نشان می‌دهد مانند قبل شیوه زندگی نیز بیشترین همبستگی را با اولین باری که مرغ سبز خریداری شده، دارد. همچنین همبستگی پیرسون شیوه زندگی با متوسط خرید 593/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد افرادی که شیوه زندگی بیشتری دارند متوسط خریدشان نیز بیشتر است. همبستگی پیرسون شیوه زندگی با میزان خرید 583/0 بدست آمده است. بنابراین شیوه بر میزان خرید مرغ سبز و متوسط خرید ماهانه تاثیر نسبتاً زیادی دارد. تمامی مقادیر در سطح اطمینان 99% نیز قابل اطمینان هستند.
عوامل اجتماعی طبق جدول پیرسون با تمامی مولفه‌های خرید رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج نشان می‌دهد بیشترین همبستگی بین متغیر عوامل اجتماعی با اولین باری که مرغ سبز خریداری شده وجود دارد. همبستگی پیرسون عوامل اجتماعی با متوسط خرید 332/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد عوامل اجتماعی بر متوسط خرید تأثیر متوسطی دارد. همبستگی پیرسون عوامل اجتماعی با میزان خرید 343/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد عوامل اجتماعی بر میزان خرید تاثیر متوسطی دارد. تمامی مقادیر در سطح اطمینان 99% نیز قابل اطمینان هستند.
در آخر اینکه، ادراک نیز با تمامی مولفه‌های خرید رابطه مثبت و معناداری دارد. اما برخلاف سایر متغیرها میزان همبستگی همواره کوچکتر از 3/0 بدست آمده است. بنابراین چون مقادیر معنی دار است می‌توان ادعا کرد همبستگی متوسط رو به پائینی بین ادراکات و مولفه‌های درنظر گرفته شده برای مصرف مرغ سبز مشاهده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد بیشترین همبستگی بین متغیر ادراک با اولین باری که مرغ سبز خریداری شده وجود دارد. همچنین همبستگی پیرسون ادراک با متوسط خرید 244/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد افرادی که ادراک بیشتری دارند متوسط خریدشان نیز بیشتر است. تمامی مقادیر در سطح اطمینان 99% نیز قابل اطمینان هستند.
بنابراین می توانیم بگوییم که هر یک از پنج عامل آگاهی، ادراک، انگیزه، سبک زندگی و اجتماعی که بر انتخاب مصرف کنندگان مرغ سبز تأثیر می گذارند، همچنین تأثیر مثبت و معناداری بر ابعاد خرید مرغ سبز توسط آنان دارند. پس فرضیۀ را طبق آزمون با قاطعیت می توانیم رد کنیم.
حال تأثیر عوامل دموگرافیکی را بر ابعاد خرید می سنجیم. طبق آزمون فرضیه ها، عوامل دموگرافیکی تأثیر بسیار ناچیزی بر انتخاب مصرف کنندگان مرغ سبز داشتند. حال می سنجیم آیا این عوامل بر روی خرید آنان نیز تأثیر دارند. در این بخش برای اطمینان بیشتر از دو آزمون همبستگی پیرسون و تاوکندال استفاده می کنیم.
جدول (4-22). ضریب همبستگی پیرسون رابطه عوامل دموگرافیک با ابعاد خرید مرغ سبز

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
 عوامل دموگرافیک میزان خرید خرید نخست خرید سالانه خرید ماهانه متوسط خرید