انتخاب مرغ سبز و محصولات ارگانیک- قسمت 60

Two entangled paper arrows

0.028

0.038

0.022

0.001

شغل

همبستگی تاوکندال

0.014

0

0.038

0.044

0.001

مقدار معناداری

0.745

0.997

0.417

0.353

0.988

همانطور که مشاهده می‌شود ضریب همبستگی در هر دو آزمون پیرسون و تاوکندال در تمامی موارد بسیار جزئی است و همواره مقدار معنی‌داری بزرگتر از سطح خطای 5% می‌باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت ارتباط معناداری بین عوامل دموگرافیک و مصرف مرغ سبز وجود ندارد. در این میان فقط ضریب همبستگی رابطه تحصیلات با تمامی ابعاد مصرف مرغ سبز بین 3/0 تا 9/0 بوده و مقادیر معناداری نیز نشان می‌دهد این همبستگی متوسط تا زیاد مشاهده شده، معنی‌دار است. به این معنا که هرچه به سطوح بالای هرم تحصیلی حرکت می‌شود انتخاب مصرف مرغ سبز نیز بهبود می‌یابد. به نظر می‌رسد با اطمینان 95% رابطه معناداری میان میزان تحصیلات با انتخاب مرغ سبز وجود دارد.
فصل پنجم
نتیجه گیری
و
پیشنهادات
5-1) مقدمه
جهان به سرعت در حال تغییر و تحول می باشد. تغییر و تحولات در تمامی حوزه ها از سیاسی تا بازرگانی. رشد اقتصادی کشور ها در حال توسعه نظیر هند، چین، برزیل، آفریقای جنوبی و…. و نیاز های بی پایان آنان با منابع غذایی و انرژی سبب شده است تا کشور هایی که در این حوزه ها مزیت دارند شروع به برنامه ریزی کنند تا منافع هنگفتی را نصیب خود سازند. کشور ما ایران در این بین با وجود منابع بیشمار فسیلی و همچنین وجود مزارع و مراتع بسیار مزیت بسیار بالای در این حوزه دارد. با این حال کشور ما، خود جزء کشورهای درحال توسعه می باشد که با رشد جمعیت روبرو است، که این امر سبب نیاز بی پایان کشور به منابع غذایی و سایر منابع می شود. بنابراین با یک برنامه ریزی دقیق می توان علاوه بر تأمین نیاز های داخلی، از این مزیت خود در سطح بین المللی منفعت کسب نماییم. یکی از این حوزه ها کشاورزی پاک یا ارگانیک می باشد. خیل عظیم مقالات و پژوهش هایی که به خصوص از سال 2010 به بعد اراﺋﻪ شده اند نشان دهندۀ وجود تقاضا در این بخش در کشور های پیشرفته می باشد. مقالاتی با عناوین: انگیزه های مصرف کنندگان، نگرش های مصرف کنندگان، تأثیر سبک زندگی در گرایش مصرف کنندگان که بارها در مقالات کشورهای آمریکای شمالی و اروپایی تکرار شده است که نشان دهندۀ اهمیت این موضوع و وجود تقاضاهای سیری ناپذیر در بین آنها می باشد. در خود کشور ما نیز ترویج سبک زندگی ماشینی و تحرک کم افراد که نتیجه ای جز شیوع انواع بیماری ها ندارد و همچنین مزیت بالای اقتصادی درکسب درآمدهای صادراتی مهمترین دلیل در توجه به این نوع از محصولات کشاورزی شده است.
در این پژوهش سعی شد به یکی از شاخه های کشاورزی ارگانیک یعنی مرغ سبز توجه گردد که تولید و مصرف آن به سرعت در حال افزایش است و سعی بر آن شد تا بررسی گردد چه عواملی در انتخاب این نوع از محصول عذایی ارگانیک از سوی مصرف کنندگان نقش دارند تا کمکی باشد به تولید کنندگان این نوع محصول در سطح استان تا با شناسایی درست مصرف کنندگان و عوامل مورد توجه آنها نه تنها منفعت کسب نمایند بلکه سبب افزایش سطح اشتغال و پیشرفت روز افزون استان گردند.
5-2) نتیجه گیری
5-2-1) ویژگی های جمعیت شناختی و ارتباط آن با انتخاب
در ارتباط با مشخصات پاسخ دهندگان، یافته های تحقیق نشان میدهد اکثریت پاسخدهندگان (56درصد) مرد بوده اند. از نظر سن گروه سنی 39 تا 48 سال بیشترین فراوانی و از نظر تحصیلات گروه کارشناسی با (26 درصد) بیشترین فراوانی را داشتهاند. از نظر شغل افراد بررسی ها نشان داد بیشتر پاسخ دهندگان دانشجو بوده اند. همچنین اکثریت پاسخ دهندگان (56 درصد) متأهل بوده اند و بعلاوه از نظر درآمد، اکثریت پاسخ دهندگان درآمد زیر 500 هزار تومان را دارا می باشند.
5-2-2) نتایج فرضیه های تحقیق و پژوهش جانبی آن
فرضیه های اصلی تحقیق که در فصل اول به آنها اشاره شد در صدد پاسخگویی به این سوال هستند که ((چه عواملي بر انتخاب محصولات ارگانیک (مرغ سبز) توسط مصرف کنندگان آن در استان گیلان نقش دارند و آیا تفاوتي بین این عوامل وجود دارد؟))
نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که پنج عامل آگاهی، انگیز، شیوۀ زندگی، عوامل اجتماعی و ادراک تأثیر مثبت و معناداری بر انتخاب مرغ سبز توسط مصرف کنندگان دارند به عبارت دیگر، تمامی عوامل همبستگی قابل اعتنایی دارند. مقدار معنا داری آنها کمتر از سطح خطا 05/0 می باشد که نشان می دهد ضرایب همبستگی معنادار است. اما در مورد عوامل دموگرافیکی، هر شش عامل سن، جنسیت، درآمد، میزان تحصیلات و اشتغال دارای همبستگی بسیار اندکی می باشند و مقدار معناداری آنها نیز بزرگتر از سطح خطای 5% است که نشان می دهد مقدار همبستگی اندک، معنادار نیست. بنابراین عوامل دموگرافیکی مصرف کنندگان در انتخاب آنها نقش چندانی ندارند و صحت فرضیه را می توان رد کرد.
همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه دربارۀ متغیرهای ترتیبی پژوهش، صحت آزمون همبستگی پیرسون را نشان داد. یعنی هر پنج عامل آگاهی، انگیزه، ادراک، شیوۀ زندگی و اجتماعی در انتخاب مصرف کنندگان تأثیر دارند. در واقع ضریب بتای استاندارد و آمارۀ t-value در حد خوبی قرار دارد، مقدار معناداری نیز از سطح خطای 5% کمتر است، بنابراین آزمون رگرسیون نیز صحت فرضیه ها را تأیید می کند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.