پژوهش دانشگاهی – انتخاب مرغ سبز و محصولات ارگانیک- قسمت 62

دلاور، علی. (1380) کاربرد آزمونهای آماری در پژوهشهای رفتاری، انتشارات ارسباران، چاپ اول.
رضاﺋﯿﺎن، علي. (1389)، انتظار عدالت و عدالت در سازمان، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت.
رضاﺋﯿﺎن، علي. (1387)، مباني مدیریت رفتار سازمان، چاپ نهم، تهران، انتشارات سمت.
رعنایی کردشولی، حبیب اله و بوزنجانی، احمد اله یاری. (1391)، بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات نوین، سال دوم، شماره اول.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1381)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ اول، تهران، انتشارات آگاه.
سکاران، اوما. (1380)، روش های تحقیق در مدیریت، مترجمین: دکتر محمد صاﺋﺑﻲ و دکتر محمود شیرازی، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
قاسمي، وحيد. (1362)، مدل سازي معادلات ساختاري در پژوهش‌هاي اجتماعي، تهران، انتشارات جامعه شناسان.
عبدالهی، سپیده. (1387)، بررسی چشم انداز توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران، وزارت جهاد کشاورزی.
کاتلر، فلیپ و آرمسترانگ، گری. (1379)، اصول بازاریابی، ترجمه علی پارساییان، چاپ اول، تهران، انتشارات آیلار.
گیلانی نیا، شهرام. (1389)، مقدمه ای بر بازاریابی صنعتی، جلد دوم، گیلان، انتشارات کادوس.
محمدیان، محمود؛ ختاﺋﻰ، امیر. (1390)، رابطه میان عوامل روانی و اجتماعی رفتار مصرف کنندۀ سبز، مجله مدیریت بازرگانی، دوره سوم، شماره 7.
میرزایی گرگانی، مسعود. (1374)، بررسی عوامل موثر در انتخاب نوشابه های گازدار، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت، شهریور.
نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم. (1373)، روش های تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات بدر.
نخعی، آرزو و خیری، بهرام. (1391)، بررسی تأثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 15.
نصر اصفهانی. ا و میرفندرسکی، س. (1384)، بررسی وضعیت کشاورزی ارگانیک در جهان و ایران، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.
نیکبخت، پرستو و پژمان، حسین. (1382)، تولیدات زیستی رویکردی جدید در برنامه امنیت غذایی جهان، نهاده، شماره نهم.
هومن، حیدر علی. (1391)، شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تهران، انتشارات سمت، ویرایش اول، چاپ چهارم.
منابع انگلیسی:
Aarset, B. Beckmann, S. Bigne, E & Beveridge, M. (2004), The European consumers’ understanding and perceptions of the “organic” food regime, British Food Journal, Vol. 106 No. 2, 2004, pp. 93-105.
Alba, J.W & Hutchinson, J.W. (1998), Dimension of Consumer Expertise, Journal of Consumer Research, Vol. 13, March.
Bernard, Daria J. & Mathios, Alan D. (2005), Factors Affecting Consumer Choice and Willingness to Pay for Milk Attributes, American Agricultural Economics Association, July 24-27, Providence, RI.
Bruck, Margaret. (1987), the adult outcomes of children with learning disabilities,  , 1987, Volume 37, Issue 1, pp 252-263.
Belch, G.E & Belch, M.A. (2007), Advertising and Promotion, An Integrated Marketing Communication Perspective, 7th edn, New York: McGraw Hill/Irwin.
Blackwell, R.D., Miniard, P.W & Engel, J.F. (2001), Consumer Behavior, 9 editions, Harcourt College Publishers, USA.
Chen, T.B & Chai, L.T. (2010), Attitude towards environment and green products: Consumers perspective. Management Science and Engineering, 4 (2), 27-39.
Chisnall, P.M. (1995), Consumer Behavior, 3 editions, Mc Graw-Hill Book Company England.
Deif, M.Ahmed. (2011), A System Model for Green Manufacturing, Advances in Production Engineering and Management, Vol 6, Scientific Paper.
Dickieson, Jay & Arkus, Victoria. (2009), Factors that influence the purchase of organic food: A study of consumer behaviour in the UK, Master Thesis, Cass Business School, London, UK.
Diamantopoulos, A., Schlegelmilch, B. B., Sinkovics, R. R & Bohlen, G. M. (2003), Can Socio-Demographics Still Play a Role in Profiling Green Consumers? A Review of the Evidence and an Empirical Investigation. Journal of Business Research, 56(6), 465-480.
Getzner, M & Grabner-Kräuter, S. (2004). Consumer Preferences and Marketing Strategies for Green Shares. Specifics of the Austrian market. International Journal of Bank Marketing, 4, 260-278.
Guber, D.L. (2003). The Grassroots of a Green Revolution: Polling America on the Environment, Master Thesis, University of Cambridge, MA, the MIT Press.
Hauser, J.R. (1993), How Puritan-Bennett used the house of quality, MIT Sloan Management Review, pp. 61-70.
Hawkins, D., Best, R & Coney, K. (1989), Consumer Behavior: Implication for Marketing Strategy, 4 editions. Homewood: BPI, 796 p.
Hornik J. (1980), Quantitative Analysis of Visual perception of printed advertisements, Journal of Advertising Research, Dec 20, 41- 48.
Hoyer, W. D & Maclnnis, D.J. (2004), Consumer behavior, 3 editions, Houghton Mifflin Company.
Jafari, A. (2004), the importance of varieties and investigating effective factors on their erosion (first section), Espehan Magazine, 5: 8-11.
Jafari, A., Mahlooji, M., Solhi, M & Davazdahemami, S. (2007), Foundation, principle and challenges of organic farming, Sustainable Agriculture Quarterly.
Jobber, David. (2001), Principles & Practice of Marketing, 3 edition, McGraw-Hill Publishing Company.
Johri, L.m & Sahasakmontri, K. (1998), Green Marketing of Consumetics and Toiletries in Thailand, Journal of Consumer Marketing, Vol. 15, No. 3, PP. 265-81.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است