متن کامل – انتخاب مرغ سبز و محصولات ارگانیک

Colors catalogue

عنوان:uu
فصل اول
کلیات تحقیق
 
مقدمه
مذاکرات آمریکا و چین بر سر کاهش گازهای گلخانه ای[1] به شکست انجامید، نسل پانداهای چینی[2] و یوزپلنگ ایرانی[3] در خطر انقراض قرار دارد، لایه اوزون پاره شده است و سرعت گرمایش زمین و ذوب شدن یخ های قطب در حال افزایش است. این اخبار و رویداد ها را بارها شنیده ایم. همۀ این وقایع بیانگر یک چیز است و آن این است که، محیط زیست و منابع طبیعی ما در خطر جدی قرار دارند. بشر تا چند سال پیش نسبت به این وقایع و حوادث بی تفاوت بود ولی با هشدار هایی که سازمان ملل و دیگر نهاد ها و مجامع وابسته به آن و یا مستقل داده اند، نسبت به خطراتی که محیط زیست را تهدید می کند و همچنین لزوم حفظ منابع طبیعی آگاهی یافته و در این راه تلاش هایی را آغاز نموده است. شدَت این تلاش ها در جوامع توسعه یافته بسیار بالا بوده و همچنان رو به افزایش است، با این حال خود این جوامع و صنایع و تولیدات آنها، نسبت به کشورهای در حال توسعه، تهدید کنندل اصلی منابع طبیعی و محیط زیست هستند. اما نمی توان از نقش منفی کشور های در حال توسعه چشم پوشی کرد. یکی از بارزترین این کشور ها ایران می باشد. دیگر آلودگی هوای شهر تهران و دیگر شهرهای مهم آن مانند اصفهان، مشهد، خوزستان به امری عادی و روزمره تبدیل شده است، که از وجود کارخانجات و محصولات غیراستاندارد و ناسازگار با محیط زیست خبر می دهد. وجود چنین شرایطی در کشور ما، لزوم توجه بیش از پیش به محصولات سازگار با محیط زیست را نشان می دهد که متاسفانه علارقم وجود چنین وضعیتی، از سوی دولت مردان و مجامع پژهشي و دانشگاهی چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. امید این است که تحقیق حاضر و همچنین دیگر تحقیقات اندکی که همزمان با شروع این تحقیق انجام شده است، بابی باشد در پرداختن به این موضوع بسیار جدی و مهم. تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات ارگانیک (مرغ سبز) در استان گیلان می پردازد. لذا در این فصل بر آن است تا تعریف مناسبی از ﻣﺴﺌﻠﻪ اصلی تحقیق، اهداف، سوالات و فرضیات آن اراﺋﻪ گردد.
1-2) تشریح و بیان موضوع تحقیق
حفظ محیط زیست یکي از وظایف اساسي انسانها و جوامع بشري مي باشد. وقتي سخن از حفظ محیط زیست به میان مي آید، اغلب تلاش ها برروی خود محیط زیست و منابع طبیعي ﺁن معطوف مي گردد، حال آنکه، بخش مهمتري از منابع طبیعي وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ﺁن شامل هوا، ﺁب و غذا مي باشد، که برای ادامه حیات و سلامتي انسانها لازم و ضروري هستند. مواد غذایي سازگار با محیط زیست بخشي از محصولات سبز هستند. محصولات سبز به دو دستۀ اساسي تقسیم مي شوند. دستۀ اول محصولاتي هستند که در فرایند تولید ﺁنها از مواد سازگار با محیط زیست استفاده مي شود و سعي مي شود که محصول کمترین آسیب را به محیط زیست و مصرف کننده گان آن وارد کند، مانند محصولات لوازم ﺁرایشي و بهداشتي The Body Shop. دستۀ دوم محصولاتي هستند که به عنوان مواد غذایي سبز شناخته شده و فی نفسه سبز مي باشند و تلاش بر آن است که در فرایند رشد و نمو ﺁنها از مواد شیمیایي و هرمون ها و سایر سموم کمترین استفاده به عمل آید، مانند برنج یا مرغ سبز که به عنوان محصولات ارگانیك شناخته مي شوند (Johri & Sahasakmontri, 1998). در دسامبر 2000، انجمن استاندارد ملي ارگانیك ﺁمریکا وابسته به وزارت کشاورزي[4] استانداردي ملي براي واژۀ ارگانیك ایجاد کرد. مواد غذایي ارگانیك به جاي چگونه مي توانند تولید شوند، با چگونه نمي توانند تولید شوند تعریف مي شوند. ﺁنها باید بدون استفاده از کود لجن فاضلاب ها، کودهاي شیمیایي، ﺁفت کش ها، مهندسي ژنتیک، هورمون رشد، پرتو افکني و ﺁنتي بیوتیک تولید شوند. انواع مختلفي از محصولات کشاورزي را مي توان به صورت ارگانیك تولید کرد، ازجمله حبوبات، گوشت قرمز و سفید، لبنیات، تخم مرغ و محصولات غذایي فرآوري شده. اهميت حفظ محيط زيست و توجه جهاني به اين مسئله موجب شده است تا در رشد و گسترش محصولات كشاورزي دگرگوني هاي اساسي ايجاد گردد که توليد محصولات ارگانيك و جلوگيري از گسترش محصولات غير ارگانيك به همين منظور است. گسترش بازارهاي محصولات سبز و ارگانیك نشان دهندۀ افزایش ﺁگاهي هاي زیست محیطي مصرف کنندگان است، که این افزایش آگاهي ﺗﺄثیر قابل ﺗﺄملي بر رفتار خرید آنها دارد، به طوریکه در دهه هاي گذشته شاهد افزایش تولید و مصرف محصولات ارگانیك بوده ایم، که تنها در سال 2008 علاقۀ مصرف کنندگان به غذاهای ارگانیك، باعث فروش جهاني 9/50 میلیارد دلاري این محصولات شده که دو برابر فروش ﺁن در سال 2003 است (Sahota, 2010 )، که این امر بازار مواد غذایي ارگانیك را یکي از سریعترین بازارهاي در حال رشد در جهان تبدیل کرده است. کلید درک این رشد عظیم، در ﺁخرین گروه استفاده کنندگان نهفته است: مصرف کنندگان محصولات ارگانیک. رشد کشاورزي ارگانیك به عنوان بخشي از روند هاي بازاریابي در حال ظهور ارزیابي مي شود، جایي که در ﺁن مشتري قبل از تصمیم گیري برای خرید خواهان ﺁن است که بداند یک ماده غذایي چه فوایدي مي تواند برای او داشته باشد. با این وجود بیشتر تحقیقاتي که درباره مصرف کنندگان محصولات ارگانیك در جهان صورت پذیرفته، در کشورهاي توسعه یافته و صن

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

عتي است، که در ﺁنها دلیل گرایش مصرف کنندگان به این محصولات درﺁمد هاي بالاي افراد و سطح زندگي مرفّه ﺁنها مي باشد. حال ﺁن که، در کشور ما ایران، به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادي افراد، دلایل دیگري مي توان براي گرایش مردم به مصرف محصولات ارگانیك عنوان کرد. شیوع بیماري هاي قلبي و عروقي و همچنین گسترش بسیاري از انواع سرطان ها و نیز بالا رفتن سطح تحصیلات جامعه به عنوان مهمترین عوامل تمایل افراد به مصرف مواد غذایي ارگانیك در ایران نام برده مي شوند. با این وجود به دلیل تحقیقات و پژوهش هاي بسیار اندکی که در زمینه بازاریابي سبز به طور عام و محصولات و مواد غذایي ارگانیك و مصرف کنندگان ارگانیك به طور خاص در ایران صورت پذیرفته، شکاف هاي اساسي در دانش ما ایرانیان نسبت به این محصولات هنوز هم وجود دارد.
دراین پژوهش به دلیل ﺁن که یکي از نخستین تحقیقات در زمینه محصولات و مواد غذایي ارگانیك و مصرف کنندگان ارگانیك در ایران مي باشد، هدف بر ﺁن است تا مشخص گردد چه عواملی سبب انتخاب محصولات ارگانیک (مرغ سبز)، از سوی مصرف کنندگان می گردد. به عبارت دیگر هدف نهایي از این پژوهش، شناسایي بهتر عوامل و انگیزه هاي مصرف کنندگان برای انتخاب محصولات غذایي ارگانیك است، که بر اساس آن تولید کنندگان ارگانیك مي توانند استراتژي هاي ﺗﺄثیر گذار بهتري را براي برنامه هاي بازاریابي خود توسعه دهند.
1-3) ضرورت های خاص تحقیق
جهان امروز با چالش هایي از قبیل افزایش بیماريهاي متعدد، نابودي اکوسیستم هاي طبیعي و عوارض فراوان زیست محیطي روبروست، که در نتیجه مصرف بي رویه مواد غذاي غیر طبیعي و اصلاحات غیر ﻣﺴﺌولانه ژنتیکي در محصولات غذایی نتیجه آن است. امروزه اهمیت پرداختن به غذاهاي سالم، با توجه به فواید این محصولات بیش از پیش بر دانشمندان، دولت مردان و مصرف کنندگان آشکار شده است. غذاهای سالم و ارگانیك علاوه بر سلامت غذایي، فواید فراوانی دارند، که از جمله آنها مي توان به طعم بهتر آنها نسبت به انواع متداول، ارزش هاي بالاترغذایي، حفاظت از منابع آبي، حفاظت از منابع خاکي، بهبود تنوع زیستي، بهبود وضعیت اقتصادي جوامع روستایي و افزایش صادرات اشاره نمود. قدم اول در پرداختن و حرکت به سمت تولید و مصرف محصولات ارگانیك، شناسایی مصرف کنندگان است. چرا که عامل اصلي رشد هر سامانه اقتصادي، داشتن توانایی و دانش شناخت رفتار مصرف کننده، عوامل ﺗﺄثیر گذار بر آن و قدرت پیش بینی رفتار وي مي باشد. لذا بررسي رفتار مصرف کنندگان که اولین و مهمترین حلقه یک سیستم اقتصادي هستند، مي بایست یکي از مهمترین اولویت هاي سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران کشور در جهت رشد، توسعه اقتصادي، رفاه و سلامتي جامعه باشد. همچنین گسترش تقاضا به این نوع محصولات غذایی بازار بلقوه خوبی را در سطح کشور ایجاد کرده است که می توان با توجه دقیق به این بخش علاوه بر رفع نیازهای مصرف کنندگان، اشتغال زایی مناسبی نیز ایجاد نمود. بنابراین از آنجایی که پژوهش های بسیار اندکی در سطح مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در این حوزه صورت گرفته است، نیاز به بررسی پژوهش احساس شد تا شاید مورد توجه واحد های تولیدی و صنعتی قرار گیرد و از این طریق بتوانند سطح تولیدات خود را متناسب با خواسته های مصرف کنندگان ارتقاء دهند.
1-4) اهداف تحقیق:
شناخت عواملي که منجر به انتخاب محصول ارگانیك توسط مصرف کنندگان مي شود.
بررسي تفاوت اهمیت عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات ارگانیك در استان گیلان.
کمک به فعالان و سیاستگذاران صنعت مرغ داري استان گیلان در شناسایی عوامل مؤثر برانتخاب و خرید مرغ سبز.
افزایش آگاهی و تشویق مصرف کنندگان به استفاده از محصولات ارگانیك.
کمک به تصمیم گیري تولیدکنندگان مرغ سبز در استان گیلان براي شناسایي بیشتر رفتار مصرف کنندگان.
سوالات تحقیق
در این تحقیق دو سوال اساسی مطرح است که در صدد پاسخ گویی به آنها می باشیم. این دو عبارتند از:
عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات ارگانیك کدامند؟
آیا تفاوتي بین عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات ارگانیك وجود دارد؟
1-6) الگوی مفهومی تحقیق
برای انجام تحقیقات علمی و نظامند، چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است که اصطلاحاً مدل مفهومی[5] نامیده میشود، در این پروژه تحقیقاتی از یک مدل مفهومی محقق ساخته استفاده شده است که از مطالعه انواع مدل های اراﺋﻪ شده از سوی محققین بنام در زمینه رفتار مصرف کننده، اقتباس شده است.
شکل (1-1). عوامل مؤثر بر انتخاب مصرف کنندگان مرغ سبز
 
فرضیه های تحقیق
عوامل دموگرافیک بر انتخاب مرغ سبز توسط مصرف کنندگان آن در استان گیلان ﺗﺄثیر دارد.
سن مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب آنها تأثیر دارد.
جنسیت مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب آنها تأثیر دارد.
میزان تحصیلات مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب آنها تأثیر دارد.
وضعیت اشتغال مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب آنها تأثیر دارد.
وضعیت تأهل مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب آنها تأثیر دارد.
درآمد مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب آنها تأثیر داردstrong>.
ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
انگیزه های مصرف کنندگان مرغ سبز استان گیلان، برانتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
شیوه زندگی مصرف کنندگان مرغ سبز استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
عوامل اجتماعی بر انتخاب مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان ﺗﺄثیر دارد.
ادراکات مصرف کنندگان مرغ سبز دراستان گیلان، برانتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
1-8) مواد و روشها