Electronic circuit and colorful computer mainboard

خلاصه:
مقدمه و هدف:ارزیابی اکلوژن در دورة دندانهای شیری از جهت شناخت و تصحیح مشکلات اکلوزالی در طی تکامل دندانها و داشتن اکلوژن طبیعی در بزرگسالی حائز اهمیت است. از آنجا که در کودکان معاینه اکلوژن مخصوصا در ناحیه مولرهای شیری نیاز به مهارت دارد در حالی که معاینه روابط کانین ها بسیار ساده تر است.در صورت به دست آوردن رابطه ای بین کانین ها و مولرها می توان از معاینه کانین ها به عنوان قدم اول معاینه اکلوژن استفاده نمود. هدف ازانجام این تحقیق به دست آوردن رابطه ای بین موقعیت کانین ها و مولرهای شیری در وضعیت اکلوژن مرکزی کودکان می باشد .
مواد و روش ها: این مطالعه بر روي 281 كودك 5 -3 ساله همكار و و دارای 20 دندان شیری رویش یافته وفاقد پوسیدگی پروگزیمالی در شهر مشهد صورت گرفت.
روابط مولرهاي دوم شيري، كانينها در رابطه اکلوژن مرکزی، با استفاده از آینه یکبار مصرف و head lamp در ارتباط با هم و سن وجنس مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: در کل61%مواردی که اکلوژن کانینی کلاس یک داشتند رابطه مولری mesial step و 3/62% افرادی که اکلوژن کانینی کلاس دو داشتند رابطه مولری flush terminal و 6/52% موارد که اکلوژن کانینی کلاس سه داشتند دارای رابطه مولری mesial step بودند. همچنین در افراد دارای اکلوژن کانینی کلاس سه رابطه مولری distal step به هیچ عنوان مشاهده نشد.بیشترین شیوع اکلوژن مولری مربوط به flush terminal plan (2/50%) و بیشترین شیوع اکلوژن کانینی مربوط به کلاس دو(1/49%) می باشد که بیشترین آن مربوط به حالتی است که نوک کانین بالا در محدوده3/1 خلفی کانین پایین(87%) قرار میگیرد .
نتیجه گیری :در این مطالعه ارتباط معنا داری بین اکلوژن کانینی و مولری یافت شد(p=0/00<0/05).لذا در کودکان کم سن ویا غیر همکار تا حدی می توان از معاینه روابط کانین ها به ارتباط مولری پی برد.
کلید واژه ها: دندان نیش شیری،دندان آسیای دوم شیری ،دوره دندان های شیری،اکلوژن دندانی
فصل اول:
مروری بر متون و مقالات
مقدمه:
امروزه اهمیت پیشگیری بر درمان بر هیچکس پوشیده نیست .این اولویت نه تنها دارای اثرات فردی می باشد بلکه ثمرات و سیع اجتماعی و اقتصادی نیز در بر خواهد داشت.
در دندانپزشکی کودکان با توجه به این که نحوه قرار گیری دندان های شیری از عوامل بسیار تعیین کننده در جفت گیری دندان های دایمی می با شد، لذا مطالعه اکلوژن در دوره دندان های شیری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
بهترین شاخص پیش بینی در زمینه اکلوژن دندان های دایمی در دوره دندان های شیری وضعیت ترمینال پلن دندان های مولر دوم شیری و وجود یا عدم وجود فضاهای بین دندانی است.() در کودکان معاینه اکلوژن مخصوصا در ناحیه مولرهای شیری نیاز به مهارت و حوصله دارد زیرا درکودکان کم سن هدایت فکین به حالت اکلوژن مرکزی ودر عین حفظ موقعیت مشاهده و ارزیابی رابطه مولر ها با کمک آیینه هم برای کودک و هم برای فرد معاینه کننده دشوار است در صورتی که معاینه روابط کانین ها بسیار راحت تر است.
لذاهدف از این مطالعه یافتن رابطه ای بین روابط کانینی و مولری در دوره دندان های شیری می باشد.
کلیات:
اکلوژن: در علم پزشکی دارای ریشه لاتین به معنای مسدود کردن و بستن است و در دندان پزشکی به معنای روی هم قرار گرفتن دندان های فک بالا و پایین در موقع بسته بودن و یا در خلال حرکات جویدن می باشد،یا به تعبیر دیگر اکلوژن به معنی تماس دندان ها با یکدیگر است هنگامی که دهان خالی از غذا است. ()
روابط مرکزی:رابطه فک پایین نسبت به فک بالا در هنگامی است که کندیل در موقعیت قدامی تثبیت شده در امتداد بر جستگی مفصلی حفره گلنویید قرار داشته و دیسک مفصلی بین کندیل و برجستگی مفصلی واقع شود. ()
اکلوژن مرکزی:یک رابطه دندانی بوده و عبارت است از رابطه سطوح اکلوزال دندان های مقابل زمانی که حداکثر تماس و تداخل بین کاسپ ها برقرار باشد.()
اکلوژن طبیعی: اکلوژن ایده ال حالتی است که هم از نظر ظاهر و هم از نظر فیزیولوژیک مطلوب باشد. () حتی وقتی که دندان ها در فک کاملا منظم شوند ضامن یک اکلوژن طبیعی نمی باشند. ()
معیار های یک اکلوژن دلخواه در یک بچه 7 ساله شامل موارد زیر است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 1. رابطه کلاس یک مولر و کانین
 2. 2 میلی متر اورجت قدامی و خلفی
 3. 2 میلی متر اوربایت قدامی
 4. روی هم قرار گرفتن و تطابق میدلاین دندانی.()

هم چنین ممکن است بعضی حالت ها برای یک سن خاص طبیعی باشد در صورتی که برای سن دیگر غیر طبیعی باشد:

 1. وجود شلوغی در طی رویش انسیزور ها
 2. مر حله Ugly duckling
 3. تمایل ارتباط کلاس دو اولین مولر های دایمی قبل از افتادن مولر های دوم شیری
 4. تمایل لینگوالی مولر دوم مندیبل در زمان رویش قبل از اینکه زبان فرصتی برای تاثیر در جهت رویش داشته باشد
 5. وجود فضاهای بین دندانی

دندانپزشک باید قادر به شناخت این مراحل گذرا باشد و نباید در طبیعی کردن حالتی که خود بخود نرمال خواهد شد مداخله کند. ()
اکلوژن در دوره دندان های شیری:جوانه دندان شیری در خلال شش هفته اول زندگی داخل رحم جنینی تشکیل می شود و حدودا شش ماه بعد از تولد، رویش اولین دندان های شیری آغاز می شود. معمولا رویش دندان های شیری تا سن دو و نیم سالگی با رویش دومین مولر شیری کامل می شود. ثبات اکلوژنی دندان های شیری در حدود سن 3 سالگی با تکمیل رویش دومین مولرهای شیری حاصل شده و تا رویش اولین مولر های دائمی در حدود سن6 سالگی پایدار می ماند. ()
از سن 4-3 سالگی در قوس دندانی دو تغییر عمده ایجاد می شود:

 1. سایش دندان ها(بخصوص در دندان های قدامی)
 2. کاهش اوربایت و اورجت بطوری که اکلوژن ممکن است نوک به نوک شود.()

خصوصيات اکلوژن نرمال در دوره دندان های شیری: