بررسي رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي- قسمت 15

Earth with city lights view from space at night. (Heavily post processed NASA textures used for high quality 3d render.)

از بین دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران به ترتیب با 29360، 17162، 11122، 10770 و 9818 دانشجو و از بین دانشگاه‌های غیر دولتی، دانشگاه‌های آزاد اسلامی، دانشگاه علم و فرهنگ، مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین(صدرا)، دانشگاه سوره و دانشگاه امام صادق(ع) به ترتیب با 13538، 4663، 2611، 2320 و 2020 دانشجو بیشترین تعداد دانشجویان را در تهران به‌ خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که مجموعاً 71 واحد آموزش عالی در قالب آموزشکده، پژوهشگاه، پژوهشکده، دانشگاه، دانشکده، مرکز پژوهش، مرکز آموزش عالی، مدرسه عالی و مؤسسه آموزش عالی به دو شکل دولتی و غیر دولتی در تهران فعالیت دارند.
3-3) روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
شيوه‌ي نمونه‌گيري در اين مطالعه بر اساس نمونه‌گيري سهمیه‌ای بر اساس جمعيت دانشجو در دانشگاه‌ها و توزيع پرسشنامه به صورت تصادفي است.
ميزان حجم نمونه در اين پژوهش بر اساس فرمول كوكران محاسبه شده است كه بر اساس آن 279 نفر مي‌باشد كه از اين تعداد145 نفر از دانشجویان پسر، و 134 نفر را نيز دانشجویان دختر تشكيل مي‌دهند.
4-3) اعتبار و پایایی تحقیق
قابليت اعتماد يكي از ويژگي‌هاي فني ابزار اندازه‌گيري است. مفهوم ياد شده با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه‌گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي‌دهد. از جمله تعريف هايي كه براي قابليت اعتماد ارائه شده است مي‌توان به تعريف ارائه شده توسط ايبل و فريسبي (1989) اشاره كرد: “همبستگي ميان يك مجموعه از نمرات و مجموعه ديگري از نمرات در يك آزمون معادل كه به صورت مستقل بر يك گروه آزمودني به دست آمده است.”
با توجه به اين امر معمولاً دامنه‌ي ضريب قابليت از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط كامل) است. ضريب قابليت اعتماد نشانگر آن است كه تا چه اندازه ابزار اندازه‌گيري ويژگي‌هاي با ثبات آزمودني و يا ويژگي‌هاي متغير و موقتي وي را مي‌سنجد.
براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد ابزار اندازه‌گيري شيوه‌هاي مختلفي به كار برده مي‌شود. از آن جمله مي‌توان به روش آلفاي كرونباخ اشاره كرد، كه بررسي قابليت اعتماد پرسشنامه‌ي اين پ‍ژوهش بر اين مبنا صورت گرفته است.

تعداد درصد
داد ها داد هاي معتبر 279 100
داده‌هاي حذف شده 0
مجموع 279 100

 

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.