جستجوی مقالات فارسی – بررسي رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي- قسمت 16

خلاصه پردازش داده ها

 

آماره پايايي پرسشنامه
آزمون آماري آلفاي کرونباخ تعداد سوالات مورد آزمون
.913 43

از آنجايي كه مقدار ضريب آلفاي كرونباخ برابر 913/0 بدست آمده و بزرگتر از 7/0 مي‌باشد و در سطح كاملاً مناسبي قرار دارد، بنابراين قابليت اعتماد (پايايي) اين پرسشنامه كاملاً مورد تأييد و قابل قبول مي‌باشد.
5-3) روش و ابزار گردآوری اطلاعات
پس از تهيه و تنظيم پرسشنامه و توزيع آزمايشي و محدود آن براي رفع خطاهاي احتمالي و تعيين ميزان اعتبار و پايايي پرسشنامه قريب به 300 پرسشنامه تكثير و از طريق 9 پرسشگر در سطح دانشگاه‌هاي تهران توزيع و جمع آوري شد و پس از كدگزاري‌هاي لازم، اطلاعات هر پرسشنامه براي انتقال و استفاده در نرم‌افزار spss استخراج شد.
6-3) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در ابتدا گزينه‌هاي هر سؤال را كه به صورت طيف ليكرت هستند، امتياز بندي مي‌كنيم. بدين ترتيب كه :
5:کاملاً موافقم؛ 4:موافقم؛ 3:نظري ندارم؛ 2:مخالفم و 1:کاملاً مخالفم كدگذاري مي‌گردد.
اكنون داده‌هاي كمي تبديل به اعداد مي‌شوند و از آنجايي كه هر مؤلفه برگرفته از برآيند چند سؤال پرسشنامه است، ميانگين مجموع امتيازات سؤالات مرتبط را كه به شيوه‌ي فوق كدگذاري شده‌اند، محاسبه مي‌نماييم. بدين ترتيب به يك رشته از اعداد مي‌رسيم.
بنابراين براي تجزيه و تحليل مشاهدات و بررسي تأييد يا رد سؤالات تحقيق از آماره استيودنت (t) جفتي و دونمونه‌اي مستقل و آناليز واريانس با آزمون توکي و رتبه بندي فريدمن استفاده مي‌كنيم.
7-3) ضريب اطمينان در پژوهش
ضريب اطمينان پژوهش حاضر را 95 درصد در نظر مي‌گيريم. به عبارت ديگر احتمال پنج درصد خطا را در نتايج، پيش‌بيني و تحمل مي‌کنيم. بدين ترتيب ضريب خطا برابر 0.05 است.
8-3) تعریف نظري و عملي مفاهیم و مقوم‌های تحقیق
تعيين متغيرهاي هر تحقيقي يكي از مهم‌ترين مراحل آن به شمار مي‌رود. متغيرها به عوامل تغييرپذير و قابل سنجش اطلاق مي‌شوند. در نتيجه شناخت انواع متغير، روابط بين آنها، ميزان تأثير متغيرها بر يكديگر و ميزان تأثيرشان بر ساير پديده‌ها بسيار مهم مي‌باشد.
1-8-3) اینترنت:
اینترنت[40]، شبکه‌ای رایانه‌ای است که شبکه‌های گوناگون را به یکدیگر متصل می‌کند. به عنوان یک نام مناسب، اینترنت یک شبکه‌ي بین المللی قابل دسترس برای عموم مردم است که شامل رایانه‌هایی است که بوسیله پروتکل TCP/IP جهت رد و بدل کردن بسته‌های اطلاعاتی و پروتکل ارتباطی با یکدیگر متصل هستند. به هر عنوان بزرگ‌ترین شبکه از نوع ذکر شده در بالا را اینترنت می‌نامند. هنر اتصال شبکه‌های مختلف با استفاده از این روش را internet working می‌نامند. به‌طور معمول، اینترنت را معمولاً با سرویس‌های مشهور آن مانند وب یا پست الکترونیک می‌شناسند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.