بررسي رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي- قسمت 18

10-8-3)ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي
منظور از ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي پاسخگويان، پرسش از سن، جنس، وضعيت تأهل، ميزان تحصيلات و شغل پاسخگويان مي‌باشد.
11-8-3) عضو و غير عضو
در اين پژوهش، عضو به كساني اطلاق مي‌گردد كه فرم مربوط به يكي از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي مثل فيس‌بوك يا گوگل پلاس را تكميل و براي ورود به اين شبكه‌ها داراي usernme و psword اختصاصي باشند. و غير عضو نيز به كساني اطلاق مي‌شود كه امكان مطالعه‌ي اين شبكه‌ها برايشان ميسر است ولي نه مي‌توانند در اين شبكه‌ها نظري بدهند و نه مي‌توانند نظرات خود را منتشر نمايند.
فصل چهارم
يافته‌هاي تحقيق
مقدمه
هر تلاش علمی اگر همگام با اصول و قوانین تجربه شده پیش نرود، نمی‌تواند به سر منزل رسیده و نتیجه‌بخش باشد. علوم انساني و به خصوص ارتباطات در اين حوزه به عنوان يکي از انواع معرفت بشري همواره به دنبال پاسخگويي به سؤالات متعددي بوده است که ريشه در حس کنجکاوي انسان دارد.
به عبارت ديگر ارتباطات از طريق تحقيق و پژوهش سعي در پاسخگويي به سوالات متعدد اجتماعي داشته و در اين راستا از روش هاي گوناگون علمي استفاده کرده است.
کار بست نتايج و يافته هاي تحقيقاتي يکي از مشکلات مهم تحقيق و پژوهش در جامعه ما است. عدم بکارگيري نتايج تحقيقات در تصميم گيري مديران موجب عقيم ماندن نتايج آن مي شود. اکثر مديران به انجام کار پژوهشي تمايل دارند و سفارش کار تحقيقاتي مي‌دهند، اما در برنامه ريزي هاي خود از آن استفاده نمي‌کنند، زيرا کارشناساني که بايد تحقيقات انجام شده را بررسي نمايند و آن‌ها را به کار ببندند، غير فعال‌اند.
تحقيقات و پژوهش هاي علمي يکي از ارکان توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تلقي مي‌شود و توسعه بدون انجام تحقيقات ميسر نيست. يافته‌هاي علمي و پژوهشي در واقع محصولاتي هستند که به جامعه و نهادهاي مختلف اجتماعي عرضه مي‌شوند. جامعه براي رسيدن به اهدافش نياز به شناخت بهتر روابط و پديده‌هاي طبيعي و اجتماعي و ابزارهاي مناسب براي تغيير و کنترل آن دارد که نتايج تحقيات و پژوهش‌ها با بهره مندي از نهاد علم اين شناخت را به جامعه مي‌دهد. در سطح جهان نيز تحقيق و پژوهش به عنوان کارکرد ضروري دانشگاه ها پذيرفته شده است. سازمان جهاني يونسکو معتقد است که دانشگاه تربيت نيروي انساني متخصص را بر عهده دارد و انجام تحقيقات نيز به عهده دانشگاه ها است.
معمولاً پژوهش كاربردي ناظر به آن فعالیتی است که در پی احساس نیاز از جامعه‌ی انسانی آغاز می‌شود. پژوهش کاربردی انگیزه‌ی آغاز تلاش را از مشکل، معضل و یا نیازی می‌گیرد که در آن جامعه وجود دارد. این نیاز از متن جامعه اندیشمندان را مورد خطاب خود قرار می‌دهد و برای پاسخ گویی از آنان استمداد می‌طلبد.
تحقیق کاربردی با استفاده از اصول و یافته‌های اثبات شده در پژوهش بنیادی، آن ها را در حل مشکل جاری و ساری در جامعه به کار می‌گیرد، به عبارت دیگر می‌توان گفت تحقیق کاربردی بر مبنای تحقیق بنیادی صورت می‌پذیرد. پژوهش کاربردی سؤال اصلی خود را از متن جامعه می‌گیرد پس پاسخ آن نیاز نیز به متن جامعه باز می‌گردد.
اگر معیار و ملاک تقسیم تحقیق، میزان تعمیم یافته‌ها باشد، تحقیق در دو نوع کاربردی و بنیادی مورد توجه قرار می‌گیرد، این جمله بدان معنا است که در پژوهش کاربردی به لحاظ آن که آغازگر تلاش علمی، نیاز موجود در یک جامعه‌ی خاص است، پس نتایج تحقیق و یافته‌های آن صرفاً در همان جامعه کار آمد بوده و کارآیی دارد؛ بسیار احتمال دارد که این تحقیق درمان مورد نیاز جوامع دیگر نباشد و یا این که شرایط خاصی که بر این تحقیق استوار است، در جوامع دیگر جریان نداشته باشد. مثلاً مشکل بحران هویت و یا اشتغال جوانان مخصوص یک جامعه است و لزوماً در جوامع و کشورهای دیگر گریبان‌گیر افرادش نیست، پس راهکارهایی که برای حل این مشکل ارایه می شود قابل استفاده برای سایر جوامع نیست و نمي‌تواند باشد.
1-4) سيماي پاسخگويان
جدول شماره 1: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب نوع جنس

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
فراواني درصد درصد معتبر درصد تجمعي
زن 133 47.7 47.8 47.8