بررسي رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي- قسمت 2

چكيده
پژوهش حاضر رابطة استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و هويت ديني كاربران را با هدف شناخت رابطة ميان ويژگي‌هاي فردي كاربران و عوامل سياسي و اجتماعي با هويت ديني آنها و در پي پاسخ به اين پرسش اساسي كه شبكه‌هاي اجتماعي مجازي چه آثار و پيامدهايي بر هويت كاربران دارند با استفاده از روش پيمايشي مورد مطالعه قرار داده است. اين پژوهش در دانشگاههای سطح شهر تهران، و در بين دانشجويان رشتهها و دورههای مختلف تحصيلی، صورت گرفته است.
تحليل يافته‌هاي اين مطالعه كه هويت ديني كاربران در در پنج حيطه‌ي احساس، باور و اعتقاد، روابط صميمي با خانواده، عملكرد آموزشي والدين در حوزه دين و پايبندي والدين به ارزش‌ها و اعتقادات ديني مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌دهد نشان از آن دارد که صرف حضور و استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر تضعيف هويت دينی کاربران تأثير معناداری ندارد ولی نوع استفاده از اين شبکهها از نظر استفاده کاربردی و يا تفريحي، مدت زمان طولانی حضور در اين شبکهها و همچنين هدف استفاده کاربران از اين شبکهها بعلاوه طبقه و پايگاه اجتماعی آنان در تضعيف هويت دينی کاربران و تمايل آنان در حرکت از هويت سنتی و اصيل دينی به سمت هويت بازتابی و مدرن تأثيرگذار بوده و حداقل اينكه هويت اصيل کاربران را در برخي از حيطه‌ها دچار تشکيک میکند.
به نظر میرسد پذيرش حضور در اين شبکهها گريز ناپذير است اما با يک آسيب شناسی جامع و برنامهريزی درست و استفاده از همهی ظرفيتهای ارتباطی میتوان از آن به عنوان يک فرصت در جهت تقويت هويت دينی بهره جست.
كليد واژه‌ها: اينترنت؛ شبكه‌هاي اجتماعي؛ فيس‌بوك؛ هويت؛ هويت ديني
فهرست مطالب
__________________________________________________
– فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 02
1-1) بيان مسأله …………………………………………………………………………………………….. 06
2-1) اهميت و ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………….. 08
3-1) اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………. 09
1-4) سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………….. 09
5-1) فرضيه‌هاي پژوهش ……………………………………………………………………………….. 10
6-1) كاربران پژوهش …………………………………………………………………………………….. 11
7-1) محدوديت‌هاي پژوهش …………………………………………………………………………. 12
– فصل دوم: ادبيات و مباني نظري تحقيق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 14
1-2) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………… 15
2-2) مفاهيم نظري ……………………………………………………………………………………….. 19
3-2) مباني نظري ………………………………………………………………………………………….. 30
4-2) چارچوب نظري …………………………………………………………………………………….. 40
– فصل سوم: روش اجراي تحقيق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 45
1-3) روش پيمايشي و كاربرد آن …………………………………………………………………. 45
2-3) جامعه آماري …………………………………………………………………………………………… 46
3-3) روش نمونه‌گیری و حجم نمونه …………………………………………………………… 47
4-3) اعتبار و پایایی تحقیق ………………………………………………………………………….. 47
5-3) روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………. 48
6-3) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………….. 48
7-3) ضريب اطمينان در پژوهش …………………………………………………………………. 49
8-3) تعریف نظري و عملي مفاهیم و مقوله‌های تحقیق ……………………………… 49
– فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 55
1-4) سيماي پاسخگويان ……………………………………………………………………………… 56
2-4) جداول و تحليل توصيفي شاخص‌ها ……………………………………………………. 62