متن کامل – بررسي رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي- قسمت 25

Abstract mesh and stucture background

بالاي شهر

39

14.0

14.0

100.0

جمع

279

100.0

100.0

جدول شماره 5 موقعيت مسكوني دانشجويان را نشان مي‌دهد. بر اساس اين جدول، بيشترين تعداد دانشجويان از نظر موقعيت مسكوني در مركز شهر سكونت دارند و اين خود بيانگر اين نكته است كه دانشجويان عموماً از قشر متوسط جامعه هستند. در اين ميان دانشجوياني كه در بالاتر از مركز، پايين شهر، بالاي شهر و پايين‌تر از مركز زندگي مي‌كنند به ترتيب مشخص شده‌اند. از همين جدول استفاده مي‌شود كه دانشجويان برخوردار يعني كساني كه در بالاتر از مركز و بالاي شهر زندگي مي‌كنند، نسبت به دانشجويان غير برخوردار يعني دانشجوياني كه در پايين‌تر از مركز و پايين شهر زندگي مي‌كنند سهم بيشتري از دانشگاه دارند.
نمودار شماره 1: : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب نوع جنس
در نمودار شماره 1 به خوبي مشخص است كه تعداد پاسخگويان مرد بيش از پاسخگويان زن مي‌باشد و اين در حالي است كه تعداد دانشجويان زن مشغول به تحصيل در تهران بيش از دانشجويان مرد است.
نمودار شماره 2: : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي
در نمودار شماره 2 مي‌بينيم كه دانشجويان مقطع دكترا كمترين سهم را در بين پاسخگويان دارند و دانشجويان مقطع كارشناسي بيشترين سهم و پس از آن دانشجويان كارداني و كارشناسي ارشد از نظر تعداد پاسخگويان داراي رتبه‌هاي دوم و سوم هستند.
نمودار شماره 3: : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل
نمودار شماره 3 گوياي اين مطلب است كه تعداد دانشجويان مجرد نسبت به دانشجويان متأهل خيلي بيشتر است.
نمودار شماره 4: : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب وضعيت اشتغال
در نمودار شماره 4 به خوبي مشخص است كه تقريباً نزديك به نيمي از دانشجويان شاغل و نيمي از دانشجويان نيز غير شاغل هستند و صرفاً به تحصيل اشتغال دارند و در كنار آن كار ديگري انجام نمي‌دهند.
نمودار شماره 5: : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب موقعيت مسكوني خود يا خانواده
با توجه به نمودار شماره 5 درمي‌يابيم كه بيشتر دانشجويان از نظر موقعيت مسكوني در مركز شهر قرار دارند و بر همين مبنا مي‌توان گفت كه از اقشار متوسط جامعه هستند و پس از آن به ترتيب دانشجوياني هستند كه در بالاتر از مركز، پايين شهر، بالاي شهر و پايين‌تر از مركز شهر زندگي مي‌كنند.
جدول شماره 6: : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان متوسط درآمد

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.