دسترسی متن کامل – بررسي رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي- قسمت 29

bubbles with different colors

1.06835

1.00

5.00

پايبندي والدين

278

1

3.8174

4.4000

1.05327

1.00

5.00

جدول شماره 7 به بررسي كلي داده‌ها در حيطه‌هاي مختلف هويت ديني مي‌پردازد كه در هر حيطه با طيفي از سؤالات روبرو هستيم كه پاسخگويي به مجموعه‌ي اين سؤالات و كمي كردن آنها ميزان توجه و اعتقاد و هويت پاسخگو را در همان حيطه مشخص مي‌كند. با توجه به مقادير اختصاص داده شده به هر پاسخ در هر حيطه در يك ارزيابي كلي با نظر به جدول فوق مي‌توان دريافت كه در تمامي حيطه‌ها پاسخگويان از سقف 5 امتياز كه بيشترين مقدار محاسبه با توجه به سؤالات بوده‌اند، ميانگيني بيش از 3 امتياز را ارزيابي كرده‌اند و اين بدان معنا است كه هويت ديني كاربران بيش از ميزان متوسط در سطح خود است اما اگر با دقت بيشتري اين جدول را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهيم متوجه مي‌شويم كه اين متوسط در حيطه‌هاي مختلف متفاوت است و در اين بين بيشترين ميزان باور به ترتيب ديني به ” روابط صميمي دانشجويان با پدر و مادر خود،‌ پايبندي والدين دانشجويان به انجام فرائض ديني، باور و اعتقاد دانشجويان به مباني ديني، احساس دانشجويان نسبت به دين، عملكرد آموزشي و تربيتي والدين دانشجويان در حوزه‌ي دين و عمل دانشجويان به انجام فرائض ديني ” اختصاص يافته است. اگر بنا باشد كه تنها همين يك جدول را تحليل كنيم بدون شك مي‌توان صفحات زيادي را به آن پرداخت؛ اما از آنجا كه هر يك از اين حيطه‌ها با تك تك سؤالات آن در جداول پيش رو آمده‌است سعي مي‌شود تا در هر بخش به صورت اختصاصي‌تر حيطه‌هاي هويت ديني در دانشجويان را مورد ارزيابي قرار دهيم. اما با توجه به جدول شماره 7 در يك تحليل كلي مي‌توان گفت: هرچند كه هويت ديني در دانشجويان از نرم متوسط بالاتر است ولي در حوزه‌ي عمل به فرائض ديني در سطح پايين‌تري نسبت به ساير حيطه‌ها قرار دارند و همين مهم نشان از آن دارد كه دانشجويان در باور و اعتقاد خود نيز ممكن است ترديد كنند و آن را مورد پرسش قرار دهند و اين بدان معنا است كه هويت ديني در دانشجويان به سمت هويتي بازتابي در حال حركت است كه مي‌تواند مورد پرسش، ابهام و بازنگري قرار گيرد؛ در صورتي كه اگر اين هويت، هويتي سنتي و اصيل بود باور و اعتقاد آن به هيچ وجه خدشه پذير نبوده و همواره در عمل به دستورات و فرائض آن، خود را نمايان مي‌ساخت.
نمودار شماره 8: فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة احساس جنس
با توجه به نمودار شماره 8 مي توان نتيجه گرفت كه بيشتر پاسخگويان به سؤالات حيطه‌ي احساس پاسخ موافق و كاملاً موافق را داده‌اند هرچند كه نبايد از نظر دور داشت كه تعداد كساني هم كه نظري در اين مورد نداشته‌اند كم نيست.
نمودار شماره 9: فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة باور و اعتقاد
با توجه به نمودار شماره 9 مي توان نتيجه گرفت كه باور و اعتقاد دانشجويان به آموزه‌هاي ديني از سطح بالا و خوبي برخوردار است. البته در اين ميان نيز ميزان دانشجوياني كه در اين مورد نظري نداشته‌اند كم نيست ولي در بين كساني كه در پاسخ به سؤالات اين حيطه خنثي نبوده و جهت‌گيري داشته‌اند، دانشجوياني كه پاسخ موافق و كاملاً موافق را داده‌اند نسبت به كساني‌ كه پاسخ مخالف يا كاملاً مخالف را برگزيده‌اند، خيلي بيشتر مي‌باشند.
نمودار شماره 10: فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة عمل
با توجه به نمودار شماره 10 بيشترين تعداد پاسخگويان متعلق به دانشجوياني است كه در اين حيطه يعني حيطه‌ي عمل به احكام، دستورات و فرائض ديني بدون نظر بوده‌اند. در اين حوزه تعداد مخالفان نسبت به حيطه‌هاي ديگر بيشتر ديده‌مي‌شود.
نمودار شماره 11: فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة روابط صميمي خانواده
نمودار شماره 11 حكايت از ارتباط نزديك و صميميت بالاي دانشجويان و والدينشان دارد. تعداد بسيار اندك مخالفان، كاملاً مخالف و حتي بدون نظر بيانگر توجه ويژه‌ي والدين نسبت به فرزندان در ايجاد محيطي مناسب و دوستانه در كانون خانواده است.
نمودار شماره 12: فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة عملكرد آموزشي خانواده
نمودار شماره 12 نشان مي‌دهد بيشتر دانشجويان در مورد عملكرد آموزشي والدين در حوزه‌ي دين و يا بهتر بگوييم در مورد توصيه و تأكيدهاي لازم به دانشجويان و فرزندان خود نسبت به انجام امور آموزشي و تربيتي در حوزه دين نظري ندارند و تعداد والديني كه چنين توصيه‌هايي به فرزندان خود دارند، زياد و درخور توجه نيست.
نمودار شماره 13: فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة پايبندي والدين به اصول و اعتقادات ديني
با توجه به نمودار شماره 13 مي‌توان نتيجه گرفت كه خوشبختانه ميزان پايبندي والدين دانشجويان نسبت به باور و اعتقاد و انجام فرائض و آموزه‌هاي ديني همچنان در سطح مطلوبي قرار دارد كه به عنوان فرصتي براي اتقال صحيح آن به فرزندان بايد مورد توجه قرار گيرد. از اين نمودار مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه اعتقاد و باور والدين دانشجويان در همان بعد باور و اعتقاد سنتي است كه خدشه و خللي بر آن وارد نمي‌شود.
جداول فراواني سؤالات
جدول شماره 8: فراواني و درصد پاسخگويان در استفاده از اينترنت

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.