جستجوی مقالات فارسی – بررسي رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي- قسمت 3

3-4) جداول و تحليل آزمون سؤالات تحقيق ……………………………………………… 89
4-4) جداول و تحليل آزمون فرضيه‌هاي تحقيق ………………………………………… 91
– فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 103
1-5) نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق ………………………………………………………. 104
2-5) پیشنهادها ………………………………………………………………………………………….. 107
– پيوست‌ها
– فهرست منابع …………………………………………………………………………………………… 110
– نگاره‌ها و جدول‌ها ……………………………………………………………………………………. 113
– نمونه پرسشنامه يا چك ليست ……………………………………………………………….. 116
– چكيده (انگليسي) ……………………………………………………………………………………. 118
فهرست جدول‌ها
جدول شماره 01 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب نوع جنس ……………………………………………………. 56
جدول شماره 02 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي ……………………………………………. 57
جدول شماره 03 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل ……………………………………………… 57
جدول شماره 04 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب وضعيت اشتغال ………………………………………….. 57
جدول شماره 05 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب موقعيت مسكوني خود يا خانواده ………………. 58
جدول شماره 06 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان متوسط درآمد ………………………………….. 61
جدول شماره 07 : آمار پاسخگويان برحسب حيطه‌هاي هويت ديني …………………………………………………. 62
جدول شماره 08 : فراواني و درصد پاسخگويان در استفاده از اينترنت ………………………………………………. 66
جدول شماره 09 : فراواني و درصد پاسخگويان در استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي ………………. 67
جدول شماره 10 : فراواني و درصد پاسخگويان در عضويت در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …………….. 67
جدول شماره 11 : فراواني و درصد پاسخگويان در ميزان دسترسي به شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …. 68
جدول شماره 12 : فراواني و درصد پاسخگويان در چرايي استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …… 68
جدول شماره 13 : فراواني و درصد پاسخگويان ميزان استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …………. 69
جدول شماره 14 : فراواني و درصد پاسخگويان در ساعات حضور در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …… 70
جدول شماره 15 : فراواني و درصد پاسخگويان دراستفاده از بخش‌هاي مختلف شبكه‌هاي اجتماعي.. 71
جدول شماره 16 : فراواني و درصد پاسخگويان در ابزار مورد استفاده براي حضور در… …………………….. 71
جدول شماره 17 : فراواني و درصد پاسخگويان در تعداد دوستان كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي ….. 72
جدول شماره 18 : فراواني و درصد پاسخگويان در فواصل نوشتن مطلب در صفحات شخصي ………… 73
جدول شماره 19 : فراواني و درصد پاسخگويان در ابراز علاقه براي نوشته‌هاي ديگران ……………………. 73
جدول شماره 20 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس نسبت به خواندن دعا ………………….. 74
جدول شماره 21 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس نزديكي به خدا ……………………………. 74
جدول شماره 22 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب خوشحالي از مسلمان بودن ………………………. 75
جدول شماره 23 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس شادي از زندگي در … …………………… 75
جدول شماره 24 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس خستگي از انجام اعمال ديني …….. 76