تحقیق – بررسي رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي- قسمت 4

cross section of a cell with antiboy attaching to receptor and causing an internal reaction

جدول شماره 25 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب انجام اعمال ديني تحت هر شرايطي ……….. 76
جدول شماره 26 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب اعتقد به وجود خدا و … …………………………….. 77
جدول شماره 27 : : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان شرمساري … ……………………………….. 77
جدول شماره 28 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان پاسخگويي دين اسلام … ……………… 78
جدول شماره 29 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به زندگي پس از مرگ …….. 78
جدول شماره 30 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به پاداش و … …………………….. 79
جدول شماره 31 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان عمل به انجام فريضه نماز ………….. 79
جدول شماره 32 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان عمل به انجام فريضه روزه ……………… 80
جدول شماره 33 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان شركت در مراسم مذهبي ………………. 80
جدول شماره 34 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان مطالعه كتب ديني …………………………. 81
جدول شماره 35 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان سفر به شهرهاي زيارتي …………………. 81
جدول شماره 36 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به مجازات … …………………………. 82
جدول شماره 37 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به ترك … ……………………………… 82
جدول شماره 38 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب اعتقاد به درستكاري در … …………………………. 83
جدول شماره 39 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان احساس دوستي با پدر و مادر ……….. 83
جدول شماره 40 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان احساس آسايش و … ………………………. 84
جدول شماره 41 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان مشورت با پدر و مادر … …………………. 84
جدول شماره 42 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان طرح مشكلات با پدر و مادر …………. 85
جدول شماره 43 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان تأكيد پدر و مادر … ………………………… 85
جدول شماره 44 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اهميت دادن پدر و … …………………….. 86
جدول شماره 45 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان خريد كتب ديني از … ……………………. 86
جدول شماره 46 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان تشويق پدر و مادر … ………………………. 87
جدول شماره 47 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان انجام فريضه روزه … ……………………….. 87
جدول شماره 48 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان انجام فريضه نماز … ………………………… 88
جدول شماره 49 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان ركت پدر و مادر در مراسم مذهبي .. 88
جدول شماره 50 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان سفر پدر و مادر به اماكن مذهبي ….. 89
جدول شماره 51 : آزمون کلموگرف اسمیرنوف …………………………………………………………………………………… 89
جدول شماره 52 : گروه‌هاي آماري اعضاي شبكه ………………………………………………………………………………. 92
جدول شماره 53 : آزمون تي دو نمونه اي مستقل …………………………………………………………………………….. 92
جدول شماره 54 : آزمون فيشر براي مدت استفاده …………………………………………………………………………… 93
جدول شماره 55 : آزمون مقايسات ميانگين دانکن براي مدت استفاده ……………………………………………. 94
جدول شماره 56 : آزمون فيشر براي ميزان استفاده ………………………………………………………………………….. 95
جدول شماره 57 : آزمون مقايسات ميانگين دانکن براي ميزان استفاده …………………………………………… 95
جدول شماره 58 : آزمون فيشر براي نوع استفاده ……………………………………………………………………………… 96
جدول شماره 59 : آزمون مقايسات ميانگين دانکن براي نوع استفاده ………………………………………………. 97
جدول شماره 60 : آزمون فيشر براي هدف استفاده ………………………………………………………………………….. 98